Plen­ko­vić gu­bi kon­ku­ren­ci­ju

Od kan­di­da­tu­re je odus­tao i je­dan od fa­vo­ri­ta To­mis­lav To­lu­šić, a Iva­na Ma­le­tić, Dar­ko Mi­li­no­vić te Zlat­ko Ha­san­be­go­vić još ni­su do­ni­je­li ko­nač­nu od­lu­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Za­sad je­di­ni kan­di­dat već je for­mi­rao i sto­žer. Di­rek­tor kam­pa­nje mu je Da­mir Kr­sti­če­vić, a glas­no­go­vor­nik Da­vor Ivo Sti­er

An­drej Plen­ko­vić i da­lje je je­di­ni ko­ji je služ­be­no naj­a­vio kan­di­da­tu­ru za še­fa HDZ-a, us­to je već for­mi­rao i iz­bor­ni sto­žer. Os­ta­li HDZ- ov­ci, ko­ji još raz­miš­lja­ju o kan­di­da­tu­ri, dr­že se pot­pu­no de­fen­ziv­no. Plen­ko­vić već po­ma­lo, ipak pre­ura­nje­no, za­uzi­ma gard no­vog še­fa HDZ-a. Zna­ko­vi­to je bi­lo u su­bo­tu na pri­ma­nju kod pred­sjed­ni­ce RH u po­vo­du Da­na dr­žav­nos­ti; s Plen­ko­vi­ćem su se svi htje­li ru­ko­va­ti, svi su mu se jav­lja­li, a HDZ-ov­ci su se sja­ti­li oko nje­ga (kao do ne­ki­dan oko Ka­ra­mar­ka).

Za­tva­ra­nje “des­nog” bo­ka

Ni­je ne­za­pa­že­no pro­šao ni iz­bor čel­nih lju­di nje­go­va ti­ma. Ta­ko mu je di­rek­tor kam­pa­nje umi­rov­lje­ni ge­ne­ral i HDZ-ov zas­tup­nik Da­mir Kr­sti­če­vić, a glas­no­go­vor­nik, oče­ki­va­no, Da­vor Ivo Sti­er. U HDZ-u su pro­tu­ma­či­li da Kr­sti­če­vić Plen­ko­vi­ću “za­tva­ra” des­ni bok, od­nos­no tre­bao bi mu osi­gu­ra­ti pot­po­ru des­ni­jeg HDZ-ova člans­tva, ali i pos­la­ti po­ru­ku da će se i s iz­bo­rom Plen­ko­vi­ća dr­ža­ti do do­mo­ljub­lja, Do­mo­vin­skog ra­ta i slič­nih vri­jed­nos­ti. Sti­erov iz­bor za glas­no­go­vor­ni­ka naj­ma­nje ču­di. Da­nas-su­tra, Sti­er bi, pos­lo­že li se ta­ko kar­te, mo­gao bi­ti Plen­ko­vi­ćev stra­nač­ki ide­olog. Kr­sti­če­vić ka­že ka­ko mu se Plen­ko­vić pri­je ne­ko­li­ko da­na obra­tio s po­nu­dom da mu bu­de vo­di­telj kam­pa­nje, da je raz­mis­lio i od­lu­čio pri­hva­ti­ti jer sma­tra da Plen­ko­vić HDZ-u do­no­si po­zi­tiv­ne pro­mje­ne. Kr­sti­če­vić ka­že da će Plen­ko­vi­će­va kam­pa­nja bi­ti po­zi­tiv­na i afir­ma­tiv­na te da se že­le na­tje­ca­ti ide­ja­ma i pro­gra­mi­ma. Ho­će li Plen­ko­vić ima­ti pra­vog pro­tu­kan­di­da­ta, još ni­je jas­no. To­mis­lav To­lu­šić, ko­ji je imao naj­ve­će iz­gle­de u sra­zu s Plen­ko­vi­ćem, od­lu­čio je da se ipak ne­će kan­di­di­ra­ti. – Ima dos­ta po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta ko­ji zas­tu­pa­ju sta­vo­ve kao i ja, o HDZ-u kao kon­zer­va­tiv­noj stran­ci des­nog cen­tra, i ne­ma po­tre­be da se i ja kan­di­di­ram te even­tu­al­no pri­do­no­sim po­dje­la­ma. Svo­je po­vje­re­nje us­mje­ra­vam An­dre­ju Plen­ko­vi­ću – re­kao nam je ju­čer To­lu­šić.

Od­lu­ka idu­ći tje­dan

Dar­ko Mi­li­no­vić, Iva­na Ma­le­tić i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić raz­miš­lja­ju o kan­di­da­tu­ri, a ho­će li se kan­di­di­ra­ti ot­krit će u dru­goj po­lo­vi­ci idu­ćeg tjed­na (Mi­li­no­vić i Ma­le­tić, a Ha­san­be­go­vić je re­kao “kad za to do­đe vri­je­me”). Mi­li­no­vić još obav­lja raz­go­vo­re, ali i skup­lja pot­pi­se. Osi­gu­rao je po­dr­šku u IX. je­di­ni­ci, a u nje­go­vu kru­gu sma­tra­ju da se ni I. Ma­le­tić ni Ha­san­be­go­vić ne­će kan­di­di­ra­ti. – Bit će ili je­di­ni kan­di­dat Plen­ko­vić ili će mu pro­tu­kan­di­dat bi­ti Mi­li­no­vić – sma­tra­ju u Li­ci. Ta­ko­đer, u Li­ci re­zo­ni­ra­ju: ako je To­lu­šić za Plen­ko­vi­ća, to on­da zna­či da Plen­ko­vić ima po­dr­šku i Mi­li­ja­na Br­ki­ća. Br­kić se pak ne iz­jaš­nja­va. Iva­na Ma­le­tić ka­že da će i ona, od­lu­či li se na kan­di­da­tu­ru, ima­ti svoj tim, a da je naj­važ­ni­ja kon­ku­ren­ci­ja ide­ja­ma i pro­gra­mi­ma, ali i za­jed­niš­tvo. Ha­san­be­go­vić po­ru­ču­je da će od­lu­ku do­ni­je­ti ka­da za to do­đe vri­je­me te­me­ljem pro­sud­be što je naj­bo­lje za HDZ, ali i za po­li­tič­ko-na­ci­onal­ne vri­jed­nos­ti ko­je zas­tu­pa.

Na pri­ma­nju kod pred­sjed­ni­ce u su­bo­tu svi su se sja­ti­li oko An­dre­ja Plen­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.