Hrvatska ne pro­izvo­di ni 1 pos­to europ­skih ja­bu­ka i raj­či­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net ZAGREB

Špa­njol­ci kao li­de­ri u pro­izvod­nji vo­ća dr­že čak 27,1 pos­to ukup­nih EU po­vr­ši­na, a u po­vr­ću do­mi­ni­ra­ju Ta­li­ja­ni s 20,2 pos­to udje­la Na 18,3 ti­su­će hek­ta­ra pod voć­ka­ma i bo­bi­čas­tim vo­ćem, što je sa­mo 0,8% ukup­ne po­vr­ši­ne EU pod tim kul­tu­ra­ma, Hrvatska je la­ni pro­izve­la 96,2 ti­su­će to­na ja­bu­ka, 3,7 ti­su­ća to­na bre­sa­ka, 2,4 ti­su­će to­na ja­go­da i 6,7 ti­su­ća to­na tre­ša­nja. Kad je po­sri­je­di po­vr­će, na još skrom­ni­jih 8,6 ti­su­ća hek­ta­ra, što je 0,4% ukup­nih po­vrt­nih hek­ta­ra u EU, pro­izve­li smo pak mi­zer­nih 36,6 ti­su­ća to­na raj­či­ca, 6,6 ti­su­ća to­na kras­ta­va­ca, 10,9 ti­su­ća to­na mr­k­ve i 1,6 ti­su­ća to­na tik­vi­ca. Ni s vo­ćem ni po­vr­ćem ni­smo dos­ti­gli ni 1% ukup­ne eu­rop­ske pro­izvod­nje, što je naj­bo­lji pod­sjet­nik ko­li­ki smo ovis­ni­ci o nji­ho­vu uvo­zu. Špa­njol­ci, li­de­ri u pro­izvod­nji vo­ća, dr­že čak 27,1% ukup­nih EU po­vr- ši­na, pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma Eu­ros­ta­ta, sta­tis­tič­kog ure­da EU. Vo­će pro­izvo­de na čak 636 ti­su­ća hek­ta­ra, dok u po­vr­ću do­mi­ni­ra­ju Ta­li­ja­ni s 420 ti­su­ća hek­ta­ra ili 20,2% udje­la. Kad je u pi­ta­nju kvan­ti­te­ta, u EU se od vo­ća naj­vi­še pro­izvo­de ja­bu­ke, 12,7 mi­li­ju­na to­na u 2015., go­to­vo 25 ki­lo­gra­ma po sta­nov­ni­ku, a od po­vr­ća raj­či­ce – 17,7 mi­li­ju­na to­na ili 35 ki­lo­gra­ma po sta­nov­ni­ku. Polj­ska je pro­izve­la sva­ku če­t­vr­tu ja­bu­ku u EU, Ita­li­ja sva­ku pe­tu. Špa­njol­ska, ko­ja je i glav­ni pro­izvo­đač ja­go­da u EU (29%), za­jed­no s Ita­li­jom i Grč­kom pro­izve­la je go­to­vo 90% bre­sa­ka, dok je Polj­ska li­der i u pro­izvod­nji tre­ša­nja, u ko­joj su­dje­lu­je s 25%. Ita­li­ja (36,3%) i Špa­njol­ska (27,4%) za­jed­no dr­že go­to­vo dvi­je tre­ći­ne ukup­ne eu­rop­ske pro­izvod­nje raj­či­ca, a slič­na je i si­tu­aci­ja s kras­tav­ci­ma, mr­k­va­ma, tik­vi­ca­ma... U svim tim pro­izvod­nja­ma Hrvatska je u do­me­ni sta­tis­tič­ke gre­ške, a zna li se da nam je pro­ljet­ni mraz u trav­nju po­ha­rao do­bar dio voć­nja­ka i vi­no­gra­da – 2016. bi mo­gla bi­ti još po­raz­ni­ja.

Eu­rop­ska uni­ja 2,3 mil. hek­ta­ra pod vo­ćem, 2,1 mil. hek­ta­ra pod po­vr­ćem

Hrvatska 0,8% udje­la u pro­izvod­nji vo­ća, 0,4% u uz­go­ju po­vr­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.