S Go­tov­cem i Ber­som idem u Han­no­ver

Hr­vat­ski di­ri­gent go­vo­ri o svo­jim no­vim an­ga­žma­ni­ma u Nje­mač­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Di­ri­gent Ivan Re­pu­šić ovih je da­na pot­pi­sao tro­go­diš­nji ugo­vor s Min­hen­skim ra­dij­skim or­kes­trom ko­ji ga je, na­kon dvi­je go­di­ne tra­že­nja i bi­ra­nja me­đu mo­gu­ćim kan­di­da­ti­ma, iz­a­brao za svog no­vog še­fa di­ri­gen­ta. To je ve­li­ki us­pjeh i ko­rak u ka­ri­je­ri sjaj­nog glaz­be­ni­ka i naj­bo­ljeg hr­vat­skog di­ri­gen­ta no­ve ge­ne­ra­ci­je. O svom no­vom an­ga­žma­nu, ko­ji po­či­nje 1. ruj­na 2017. go­di­ne, ma­es­tro Re­pu­šić nam je go­vo­rio u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru iz svog do­ma u Ber­li­nu, gdje je stal­ni gost di­ri­gent Nje­mač­ke ope­re, a s po­čet­kom slje­de­će se­zo­ne pre­uzet će i vr­lo važ­no mjes­to ge­ne­ral­nog mu­zič­kog di­rek­to­ra Dr­žav­ne ope­re u Han­no­ve­ru. Min­hen­ski ra­dij­ski or­kes­tar dio je ve­li­kog sus­ta­va Ba­var­skog ra­di­ja, u ko­jem je i slav­ni Jan­son­sov Sim­fo­nij­ski or­kes­tar. Zbog to­ga se ovi or­kes­tri raz­li­ku­ju po re­per­to­aru. Jed­na od stva­ri ko­ja me pri­vuk­la Min­hen­skom ra­dij­skom or­kes­tru je nji­ho­va du­ga tra­di­ci­ja, oso­bi­to s ni­zom ve­li­kih ta­li­jan­skih di­ri­ge­na­ta u proš­los­ti. Na nji­ho­vu su če­lu bi­li Gi­usep­pe Pa­tanè, Ro­ber­to Ab­ba­do i Mar­cel­lo Vi­ot­ti. Zbog to­ga u pro­gra­mu važ­no mjes­to za­uzi­ma ne­djelj­ni cik­lus kon­cert­nih iz­ve­da­ba i sni­ma­nja ope­ra, a na ras­po­la­ga­nju su im naj­ve­ći pje­va­či, kao i fan­tas­ti­čan Zbor Ba­var­skog ra­di­ja. Jed­na­ko mi je za­nim­ljiv i cik­lus Pa­ra­di­si Glo­ria u ko­jem se, u min­hen­skoj Herz-Je­su-Kir­c­he (cr­k­vi Sr­ca Isu­so­va) iz­vo­de ve­li­ka dje­la du­hov­ne glaz­be 20. i 21. sto­lje­ća. Osim što pu­no sni­ma, or­kes­tar i pu­no pu­tu­je, već ne­ko­li­ko go­di­na ima vlas­ti­ti cik­lus ma­nje poz­na­tih fran­cu­skih ope­ra u Ver­sa­il­le­su, a pos­tao je re­do­vit i na Sal­z­bur­škom fes­ti­va­lu, gdje ovog lje­ta svi­ra­ju Ma­non Les­ca­ut s Anom Ne­treb­ko i Ma­sse­ne­to­vu ope­ru Thaďs sa So­njom Jon­če­vom i Do­min­gom. Imat ću pu­no tur­ne­ja, a na CD-u će bi­ti objav­lje­na i na­ša pr­va za­jed­nič­ka su­rad­nja, Puc­ci­ni­je­va “Ron­di­ne”.

Ho­će­te li mo­ći na nji­hov re­per­to­ar sta­vi­ti i ko­je dje­lo hr­vat­skih auto­ra?

Si­gur­no, to sam im već naj­a­vio, kao što ću i svo­ju pr­vu sim­fo­nij­sku se­zo­nu u Han­no­ve­ru, kao mu­zič­ki di­rek­tor, otvo­ri­ti i za­tvo­ri­ti hr­vat­skom glaz­bom. Na otvo­re­nju se­zo­ne svi­rat će­mo Go­tov­če­vo Sim­fo­nij­sko ko­lo, a na po­s­ljed­njem kon­cer­tu so­list će bi­ti Ra­do­van Vlat­ko­vić u Stra­usso­vu Kon­cer­tu za rog i or­kes­tar, dok će na pro­gra­mu, uz Ma­hle­ro­vu Pr­vu sim­fo­ni­ju, bi­ti i Ber­si­na Sun­ča­na po­lja.

Ko­li­ko će vam op­te­re­će­nje, uza sve do­sa­daš­nje obve­ze u Ber­li­nu i Han­no­ve­ru, bi­ti no­vi an­ga­žman u Mün­c­he­nu?

Sa­svim si­gur­no ve­li­ko, ali ne­ću zna­ti mo­gu li ja sve to dok ne pro­bam, a sa­da je pra­vi tre­nu­tak za to. Ta mjes­ta do­no­se i mno­go ad­mi­nis­tra­tiv­nih obve­za, do­no­še­nje mno­gih od­lu­ka, a kad pos­ta­ne­te šef, nuž­no se mi­je­nja i od­nos s glaz­be­ni­ci­ma.

Ho­će­mo li vas zbog svih tih obve­za ma­nje vi­đa­ti i slu­ša­ti u Hr­vat­skoj?

Ni­po­što. Već imam do­go­vo­ren no­vi ter­min sa Za­gre­bač­kom fil­har­mo­ni­jom. Ma­es­tro Ba­re­za zvao me je da nas­tu­pim i u Ope­ri za­gre­bač­kog HNK, ali na­ža­lost ni­smo us­pje­li us­kla­di­ti da­tu­me jer ter­min je bio već slje­de­ćeg pro­lje­ća. Ono što mi je oso­bi­to važ­no i što si­gur­no ne­ću za­pus­ti­ti jest Za­dar­ski ko­mor­ni or­kes­tar ko­ji nas­tav­ljam vo­di­ti u svom rod­nom gra­du. Svo­je ime već smo pre­ras­li, a ovog lje­ta, 16. i 18. sr­p­nja, na Glaz­be­nim ve­če­ri­ma u Sv. Do­na­tu nas­tav­lja­mo s iz­ved­ba­ma Be­et­ho­ve­no­vih sim­fo­ni­ja. Na re­du su Pe­ta i Šes­ta. Do­đi­te!

An­ga­žma­ni u Ber­li­nu, Mün­c­he­nu i Han­no­ve­ru si­gur­no će bi­ti ve­li­ko op­te­re­će­nje, ali ne­ću zna­ti mo­gu li ja sve to dok ne pro­bam, a sa­da je pra­vi tre­nu­tak za to Nas­tav­ljam ra­di­ti sa Za­gre­bač­kom fil­har­mo­ni­jom. Si­gur­no ne­ću za­pus­ti­ti Za­dar­ski ko­mor­ni or­kes­tar. Žao mi je što ni­sam us­pio us­kla­di­ti ter­mi­ne s HNK Zagreb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.