Po­če­la uhi­će­nja hu­li­ga­na

Od­vjet­ni­ci tvr­de ka­ko ne­ma os­no­va da se pro­tiv njih vo­di pro­ces u Hr­vat­skoj, a ka­mo­li da ih se pri­tva­ra. Is­tra­ži­te­lji pak sma­tra­ju da ima­ju sve po­treb­ne do­ka­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - Sla­vi­ca Vu­ko­vić, El­vis Spre­čić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

De­se­to­ri­ca iz­gred­ni­ka iz Sa­int-Éti­en­nea pri­ve­de­ni, po­li­cij­ska ak­ci­ja u Spli­tu, Ši­be­ni­ku, Du­brov­ni­ku i Osi­je­ku

U idu­ćim da­ni­ma mo­že se oče­ki­va­ti još uhi­će­nja iz­gred­ni­ka ko­ji se do­vo­de u ve­zu s ne­re­di­ma na utak­mi­ci u Sa­int-Eti­en­neu Uhi­će­nji­ma de­se­to­ri­ce iz­gred­ni­ka ko­je se po­ve­zu­je s iz­a­zi­va­njem ne­re­da za vri­je­me utak­mi­ce Hr­vat­ska – Če­ška kul­mi­ni­ra­la je ve­li­ka ak­ci­ja hr­vat­ske po­li­ci­je ko­ja se još pot­kraj proš­log tjed­na po­če­la pro­vo­di­ti di­ljem zem­lje. U po­ne­dje­ljak su ta­ko s kaz­ne­nim pri­ja­va­ma zbog iz­a­zi­va­nja ne­re­da za­vr­ši­la pe­to­ri­ca mu­ška­ra­ca iz Spli­ta, tro­ji­ca iz Du­brov­ni­ka, te po je­dan iz Ši­be­ni­ka i Osi­je­ka. Svi su pri­jav­lje­ni zbog kaz­ne­nog dje­la “iz­a­zi­va­nja ne­re­da”, za što im pri­je­ti do pet go­di­na za­tvo­ra.

Bez uvje­ta za pro­gon

Na­vi­ja­či ko­ji su pri­ve­de­ni u Spli­tu, na­kon što su do­ve­de­ni pred su­ca is­tra­ge, za­vr­ši­li su u is­traž­nom za­tvo­ru ko­ji im je odre­đen zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la, iako do sa­da ni­su bi­li osu­đi­va­ni, a sud im je odre­dio i jam­če­vi­ne u iz­no­su od 40 do 60 ti­su­ća ku­na. Sud­bi­na dru­gih uhi­će­nih na­vi­ja­ča za sa­da još ni­je poz­na­ta, ali tu­ži­telj­stvo će i za njih tra­ži­ti odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra. Pre­ma ne­kim nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma ko­je do­la­ze iz po­li­cij­skih kru­go­va, idu­ćih da­na mo­že se oče­ki­va­ti još uhi­će­nja oso­ba ko­je se do­vo­de u ve­zu s ne­re­di­ma u Sa­int-Eti­en­neu. Vin­ko Lju­bi­čić, od­vjet­nik jed­nog od na­vi­ja­ča pri­tvo­re­nih u Spli­tu, sma­tra da ni­je bi­lo os­no­va ni za po­kre­ta­nje kaz­ne­nog pos­tup­ka, a ka­mo­li za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra pro­tiv na­vi­ja­ča ko­ji se od ne­dje­lje na­la­ze u split­skom za­tvo­ru na Bi­li­ca­ma. – To je kaz­ne­no dje­lo s tzv. me- đu­na­rod­nim ele­men­ti­ma. Da bi se po­či­nje­nje tog kaz­ne­nog dje­la pro­ce­su­ira­lo u RH, mo­ra bi­ti pre­dvi­đe­no kao kaz­ne­no dje­lo i u dr­ža­vi u ko­joj je po­či­nje­no, od­nos­no u ovom slu­ča­ju u Fran­cu­skoj. Ti­je­la pro­go­na u RH mo­ra­ju ima­ti služ­be­ni stav od­go­va­ra­ju­ćih pra­vo­sud­nih ti­je­la Fran­cu­ske da se ra­di o kaz­ne­nom dje­lu s toč­no opi­sa­nom rad­njom po­či­nje­nja, a to­ga u pos­tup­ku u ko­jem ja su­dje­lu­jem ne­ma – ka­že Lju­bi­čić ko­ji sma­tra i da ne­ma uvje­ta za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga što ni­je­dan od pe­to­ri­ce okriv­lje­nih do sa­da ni­je kaž­nja­van.

Smi­ješ­no objaš­nje­nje

Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, u po­li­ci­ji sma­tra­ju da ni­je bi­tan na­ziv kaz­ne­nog dje­la, ko­ji se raz­li­ku­je u Hr­vat­skoj i u Fran­cu­skoj, ne­go da je bit­no da je odre­đe­no po­na­ša­nje kaž­nji­vo u obje zem­lje. – To objaš­nje­nje je u naj­ma­nju ru­ku smi­ješ­no, sva­ko po­na­ša­nje mo­ra se po­dves­ti pod prav­nu kva­li­fi­ka­ci­ju i on­da će o to­me ovi­si­ti je li mo­gu­će su­di­ti u Hr­vat­skoj za ne­što što je uči­nje­no u Fran­cu­skoj. Kod kaz­ne­nog dje­la iz­a­zi­va­nja ne­re­da to ni­je mo­gu­će, ta­ko da oni ko­ji iz­da­ju na­red­be o uhi­će­nju u bi­ti i sa­mi ra­de kaz­ne­no dje­lo – sma­tra od­vjet­nik Da­vo­rin Ka­ra­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.