Ma­la sce­na postaje Zma­je­vo gni­jez­do

Okup­ljat će čak se­dam dje­čjih ka­za­li­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura 27 -

Zma­je­vo gni­jez­do ugos­tit će Ka­za­li­šte Smje­ško, Lut­kar­ski stu­dio Kvak, Te­atar Pu­na ku­ća, Te­atar Ti­re­na, Ti­gar Te­atar i Tri­ko Cir­kus Te­atar Ia­ko su os­ni­va­či Ma­le sce­ne Vi­to­mi­ra Lon­čar i Ivi­ca Ši­mić otiš­li u mi­ro­vi­nu, ka­za­li­šte za dje­cu sa tri­de­set­ljet­nim is­kus­tvom ne­će za­tvo­ri­ti vra­ta. Od je­se­ni će na is­toj adre­si na po­čet­ku Me­dveš­ča­ka dje­lo­va­ti pr­vi hr­vat­ski ka­za­liš­ni klas­ter na­zvan Zma­je­vo gni­jez­do. – Ni­smo se že­lje­li uga­si­ti po­put Te­atra u gos­ti­ma, ko­ji nam je bio i uzor pri os­ni­va­nju pa smo pri­pre­mi­li pri­rod­nu tran­zi­ci­ju – po­hva­li­la se Vi­to­mi­ra Lon­čar, ko­ja je u Ma­loj sce­ni pro­du­ci­ra­la 114 pre­mi­je­ra.

Pet pred­sta­va za be­be

Ivi­ca Ši­mić je u emo­tiv­nom opro­šta­ju od Ma­le sce­ne re­kao da je ka­za­li­šte tu, ali da ga tre­ba pre­da­ti ne­ko­me dru­go­me. A to će u ovom slu­ča­ju bi­ti Ka­za­li­šte Smje­ško, Lut­kar­ski stu­dio Kvak, Te­atar Pu­na ku­ća, Te­atar Ti­re­na, Ti­gar Te­atar, Tri­ko Cir­kus Te­atar i ka­za­li­šte Ma­la sce­na. Slje­de­će se­zo­ne svi će oni ima­ti po jed­nu pre­mi­je­ru, s ti­me da će sa­mo do kra­ja ove go­di­ne odi­gra­ti i 47 re­priz­nih nas­lo­va, od če­ga i čak pet pred­sta­va za be­be. Zma­je­vo gni­jez­do obe­ća­va da će pred­sta­ve igra­ti svih se­dam da­na u tjed­nu i to vi­še pu­ta na dan. A da bi to bi­lo mo­gu­će Leo Vu­ke­lić iz Ti­gar Te­atra naj­a­vio je crowfud­n­ding kam­pa­nju ko­ja po­či­nje već 1. sr­p­nja i tra­je do 15. kolovoza. Cilj kam­pa­nje je pri­ku­pi­ti 9990 do­la­ra (ili 65.000 ku­na) ka­ko bi se za­pos­li­le dvi­je no­ve oso­be, iz­me­đu os­ta­lo- O RK ŽA

Os­ni­va­či Ma­le sce­ne Vi­to­mi­ra Lon­čar i Ivi­ca Ši­mić ka­za­li­šte pre­pu­šta­ju ko­le­ga­ma Po­treb­no je pri­ku­pi­ti no­vac za dvo­je no­vih za­pos­le­ni­ka te ob­no­vu ka­za­liš­nog pros­to­ra

Vi­to­mi­ra Lon­čar s mla­dom su­rad­ni­com Ni­nom Hor­vat pred­sta­vi­la je no­vi smjer za­gre­bač­kog ka­za­li­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.