Gol­d­ste­in ne že­li iz Pa­ri­za, tra­žio od Ore­ško­vi­ća da ga os­ta­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net San­dra Velj­ko­vić ZA­GREB

Ivo Gol­d­ste­in već du­go lo­bi­ra za se­be, ka­za­li su nam di­plo­mat­ski iz­vo­ri, po­t­vr­đu­ju­ći da je Gol­d­ste­inu po­vra­tak u Za­greb mr­zak

Na­kon tek­s­ta u Ve­čer­njem o ro­ta­ci­ja­ma u di­plo­mat­skoj služ­bi u ko­jem se ka­že da je od­lu­ka o raz­rje­še­nju ve­le­pos­la­ni­ka Hr­vat­ske u Fran­cu­skoj Ive Gol­d­ste­ina već proš­la Vla­du, Gol­d­ste­in je osob­no na­zvao pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća te tra­žio da os­ta­ne u Pa­ri­zu i na­kon is­te­ka man­da­ta, po­t­vr­đe­no nam je iz vi­še iz­vo­ra. Gol­d­ste­in je na di­plo­mat­sku duž­nost ime­no­van 2012. te mu ove go­di­ne is­tje­če man­dat, ko­ji je Za­ko­nom o vanj- skim pos­lo­vi­ma pro­pi­san na “uobi­ča­je­no če­ti­ri go­di­ne”. – Gol­d­ste­in već du­go lo­bi­ra za se­be – ka­za­li su nam di­plo­mat­ski iz­vo­ri, po­t­vr­div­ši da je Gol­d­ste­inu po­vra­tak u Za­greb mr­ska op­ci­ja. Sve­uči­liš­ni pro­fe­sor Gol­d­ste­in na duž­nost ve­le­pos­la­ni­ka ime­no­van je bez di­plo­mat­skog is­kus­tva i ni­je ka­ri­jer­ni di­plo­mat, ta­ko da na­kon po­vrat­ka u Za­greb ka­ri­je­ru ne­će nas­ta­vi­ti u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va. U svom je man­da­tu mo­žda naj­vi­še os­tao za­pa­žen po to­me što je u ve­le­pos­lans­tvu dr­žao fo­to­gra­fi­ju Jo­si­pa Bro­za, za ko­ju je re­kao da je slu­čaj­no ta­mo jer ju je na­mje­ra­vao da­ro­va­ti jed­nom ka­fi­ću. Iako je ro­ta­ci­ja za­ko­nom pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra, ne­ki di­plo­ma­ti na sve na­či­ne po­ku­ša­ju os­ta­ti u dr­ža­vi u ko­ju su pos­la­ni. – Ne­ki od njih po­vra­tak u Za­greb do­živ­lja­va­ju osob­no, a ne kao za­kon­sku pro­ce­du­ru – ka­žu nam. Raz­lo­zi za ne­volj­kost su raz­li­či­ti, kao što je, na pri­mjer, že­lja da im dje­ca za­vr­še ško­lu u dr­ža­vi u ko­joj su bi­li na duž­nos­ti. Man­da­ti su se, po­seb­no u proš­los­ti, zna­li ras­teg­nu­ti na pet ili vi­še go­di­na, a re­kor­der je bio kon­zul u Nje­mač­koj Žar­ko Plev­nik s go­to­vo osam go­di­na man­da­ta. Ova ro­ta­ci­ja, ko­ja je “za­pe­la” u Vla­di i Sa­bo­ru, u kom­bi­na­ci­ji s na­do­la­ze­ćim iz­bo­ri­ma ide­al­na je si­tu­aci­ja kad ne­ki di­plo­ma­ti “lo­ve” vri­je­me. No Gol­d­ste­inov apel kod pre­mi­je­ra ne mo­že uro­di­ti plo­dom: pre­mi­jer ne od­lu­ču­je sa­mos­tal­no o di­plo­ma­ti­ma, a i od­lu­ka o raz­rje­še­nju već je proš­la Vla­du. Ivu Gol­d­ste­ina ju­čer ni­smo us­pje­li do­bi­ti za ko­men­tar.

Sve­uči­liš­ni pro­fe­sor Ivo Gol­d­ste­in ni­je ka­ri­jer­ni di­plo­mat i ka­ri­je­ru ne­će nas­ta­vi­ti u MVEP-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.