NE­MA JUNAKA, PLEN­KO­VIĆ BEZ RIVALA PREUZIMA STRAN­KU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

UHDZ-u ne­ma junaka ko­ji bi se, uz An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, uklju­čio u utr­ku za iz­bor no­vog še­fa stran­ke. Te­oret­ski još pos­to­ji mi­kron­ska mo­guć­nost da na kan­di­da­tu­ru us­pi­ju na­go­vo­ri­ti Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, no to će ići ja­ko te­ško jer on shva­ća da nje­go­vu kan­di­da­tu­ru i po mo­guć­nos­ti po­bje­du naj­vi­še že­le – Zo­ran Mi­la­no­vić i SDP. Što se ru­jan­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ti­če, SDP bi se pu­no kom­for­ni­je osje­ćao ka­da bi HDZ vodio Ha­san­be­go­vić, a bu­de li to Plen­ko­vić, mo­rat će vo­di­ti “so­fis­ti­ci­ra­ni­ju” kam­pa­nju. Plen­ko­vić jed­nos­tav­no ima ve­ći “ko­he­ziv­ni” ka­pa­ci­tet i ra­ču­na se da bi HDZ do­bio vi­še gla­so­va s nji­me ne­go s Ha­san­be­go­vi­ćem na če­lu. U HDZ-u se ni­ka­ko ne mo­gu kon­cen­tri­ra­ti na dvi­je stva­ri odjed­nom, na iz­bor še­fa i par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Pa će, iz­gle­da, stra­da­ti unu­tar­nja de­mo­kra­ci­ja. Ne na­đu li ne­kog “ze­ca” u zad­nji čas, 17. sr­p­nja će se čla­no­vi HDZ-a opet na­ći pred “dvoj­bom” – ko­ga za­okru­ži­ti na lis­ti­ću sa samo jed­nim kan­di­da­tom? Ne bu­de li pro­tu­kan­di­da­ta, HDZ gu­bi i bes­plat­nu me­dij­sku

Lak­še bi bi­lo ne tro­ši­ti na iz­bo­re ne­go se oku­pi­ti u Li­sin­skom i kli­ca­ti Plen­ko­vi­ću

pret­kam­pa­nju za par­la­men­tar­ne iz­bo­re jer, ka­da bi Plen­ko­vi­ću net­ko di­sao za vrat, me­di­ji bi po­ka­za­li ve­li­ki i sva­kod­nev­ni in­te­res za iz­bo­re za še­fa HDZ-a. Kao što su ga is­ka­zi­va­li ka­da se pri­pre­mao unu­tar­stra­nač­ki boj SDP- ovih Mi­la­no­vi­ća i Ko­ma­di­ne. Bu­de li Plen­ko­vić je­di­ni kan­di­dat, me­di­ji će je­dva pri­bi­lje­ži­ti da je uop­će i pos­tao pred­sjed­nik. Ta­ko bi pe­ti po re­du li­der HDZ-a (Tuđ­man, Sa­na­der, Ko­sor, Ka­ra­mar­ko) mo­gao bi­ti iz­a­bran uz mi­kron­ski le­gi­ti­mi­tet. Pre­ma at­mo­sfe­ri ko­ja se oko nje­ga stva­ra (svi ko­ji odus­ta­nu od kan­di­da­tu­re ka­žu da je Plen­ko­vić naj­bo­lji iz­bor), sve već na­li­ku­je na jed­nu ve­li­ku ak­la­ma­ci­ju. HDZ je već jed­nom ta­ko “iz­gla­sao” no­vog še­fa, Ja­dran­ku Ko­sor, dak­le kli­ca­njem iz­as­la­ni­ka bez pre­bro­ja­va­nja gla­so­va. Za­vr­ši li Plen­ko­vić bez pro­tu­kan­di­da­ta, jed­nos­tav­ni­je bi bi­lo ne tro­ši­ti na iz­bo­re s jed­nim ime­nom na lis­ti­ću, ne­go da se iz­as­la­ni­ci oku­pe u Li­sin­skom i Plen­ko­vi­ću do­volj­no ja­ko kli­ču. Lis­tić s jed­nim ime­nom ili kli­ca­nje, sve­jed­no. Le­gi­ti­mi­tet je tu iona­ko po­djed­nak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.