Ne­ma ‘a la car­te’ pris­tu­pa tr­ži­štu

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­že pris­tu­pi­ti je­dins­tve­nom tr­ži­štu EU samo ako po­štu­je če­ti­ri te­melj­ne slo­bo­de Uni­je: slo­bo­du kre­ta­nja ro­be, us­lu­ga, ka­pi­ta­la i lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec Bruxel­les

Luk­sem­bur­ški pre­mi­jer: Ovo ni­je Fa­ce­bo­ok, gdje mo­žeš upi­sa­ti da ti je ve­za ‘kom­pli­ci­ra­na’, ne­go mo­raš re­ći je­si li u bra­ku ili si sa­mac

U uto­rak su do­če­ka­li bri­tan­skog pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na s iz­ra­zi­ma li­ca kao kad se ne­ko­me iz­ra­ža­va su­ćut, a ju­čer uju­tro nas­ta­vi­li su da­lje bez nje­ga: pr­vi put u pro­tek­le 43 go­di­ne pre­mi­je­ri i pred­sjed­ni­ci ze­ma­lja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je do­no­se od­lu­ke bez bri­tan­skog pre­mi­je­ra u so­bi. Ca­me­ron je iz Lon­do­na mo­gao samo na Twit­te­ru pra­ti­ti što Uni­ja 27 ze­ma­lja čla­ni­ca da­lje od­lu­ču­je bez nje­ga. A od­lu­či­la je da bi­lo ka­kav bu­du­ći pris­tup Ve­li­ke Bri­ta­ni­je je­dins­tve­nom tr­ži­štu EU mo­že bi­ti is­pre­go­va­ran je­di­no ako Bri­ta­ni­ja po­štu­je če­ti­ri te­melj­ne slo­bo­de u EU. Me­đu nji­ma je i slo­bo­da kre­ta­nja rad­ni­ka, što zna­či da su Bri­tan­ci upra­vo od­lu­či­li iz­a­ći iz EU jer im se ne svi­đa slo­bo­da kre­ta­nja rad­ni­ka, ali je­di­ni na­čin da do­bi­ju ono što že­le nas­ta­vi­ti uži­va­ti, a to je pris­tup je­dins­tve­nom tr­ži­štu EU, jest da po­štu­ju – slo­bo­du kre­ta­nja rad­ni­ka. – Mno­gi su pos­la­li Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji jas­nu po­ru­ku da ne mo­že ima­ti i ov­ce i nov­ce – re­kao je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ko­ji je vje­ro­jat­no po­s­ljed­nji put pred­stav­ljao Hr­vat­sku na sas­tan­ku Eu­rop­skog vi­je­ća (baš kao što je po­s­ljed­nji put svo­ju zem­lju pred­stav­ljao i Da­vid Ca­me­ron).

Li­jep ili grub ra­zvod

– Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ne mo­že ima­ti “a la car­te” pris­tup slo­bod­nom tr­ži­štu – po­no­vio je i pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk. Če­ti­ri te­melj­ne slo­bo­de ko­je vri­je­de na je­dins­tve­nom tr­ži­štu EU su slo­bo­da kre­ta­nja ro­be, us­lu­ga, ka­pi­ta­la i lju­di, a njih po­štu­ju zem­lje po­put Švi­car­ske i Nor­ve­ške ko­je ni­su čla­ni­ce EU, ali je­su na je­dins­tve­nom tr­ži­štu EU. Svi li­de­ri 27 ze­ma­lja po­nav­lja­ju da Bri­tan­ci ne mo­gu od­ba­ci­ti obve­ze, a za­dr­ža­ti pri­vi­le­gi­je, a luk­sem­bur­ški pre­mi­jer Xa­vi­el Bet­tel po­ru­čio je da “ovo ni­je Fa­ce­bo­ok, gdje mo­žeš upi­sa­ti da ti je ve­za ‘kom­pli­ci­ra­na’, ne­go mo­raš re­ći je­si li u bra­ku ili si sa­mac”. Pre­mi­jer Ore­ško­vić je do­dao ka­ko se “brak sad raz­vr­ga­va” i os­ta­je samo da se vi­di “ho­će li to bi­ti li­jep ili grub na­čin”. Ali EU ne že­li ula­zi­ti u na­ga­đa­nja ka­kav će to bi­ti na­čin ra­zvo­da bra­ka s Ve­li­kom Bri­ta­ni­jom dok naj­pri­je Bri­tan­ci ne po­ša­lju služ­be­nu oba­vi­jest da, na te­me­lju re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma, po­kre­ću čla­nak 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra ko­ji pro­pi­su­je ka­ko se iz­la­zi iz EU. – Čla­nak 50. tre­ba bi­ti ubr­za­no ak­ti­vi­ran. Ne­ma­mo vre­me­na za me­di­ti­ra­nje, ne­go mo­ra­mo dje­lo­va­ti – re­kao je pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­ude Jun­c­ker. Či­ni se da je Uni­ja, ko­ju su Bri­tan­ci čes­to op­tu­ži­va­li da ig­no­ri­ra de­mo­krat­sku vo­lju na­ro­da, od­lu­či­la na bru­ta­lan na­čin po­ka­za­ti svi­ma da u ovom slu­ča­ju ni­je Bruxel­les taj ko­ji ig­no­ri­ra vo­lju iz­ra­že­nu na bri­tan­skom re­fe­ren­du­mu, ne­go to ig­no­ri­ra­ju sa­mi bri­tan­ski po­li­ti­ča­ri.

Ote­zat će s iz­la­skom

Ca­me­ron ne že­li ak­ti­vi­ra­ti čla­nak 50., već to pre­pu­šta na­s­ljed­ni­ku, ko­ji će vje­ro­jat­no bi­ti iz­a­bran 9. ruj­na iz­me­đu Bo­ri­sa Joh­n­so­na i The­re­se May, a Joh­n­son ta­ko­đer naj­av­lju­je da će ote­za­ti s ak­ti­vi­ra­njem član­ka 50. jer že­li za­dr­ža­ti pri­vi­le­gij pris­tu­pa je­dins­tve­nom tr­ži­štu, samo bez slo­bo­de kre­ta­nja rad­ni­ka. Za­jed­nič­ka iz­ja­va EU27, ko­ja je ju­čer usvo­je­na, po­ru­ču­je mu da je ta­kav pri­vi­le­gij ne­mo­guć i po­ru­ču­je Bri­tan­ci­ma da iz­vo­le po­kre­nu­ti iz­la­zak iz Uni­je što pri­je. Dok se to ne do­go­di, EU27 će če­ka­ti, a slje­de­ći sum­mit 27 pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka sa­zvan je za 16. ruj­na u Bra­tis­la­vi. Pri­ti­sak na Bri­ta­ni­ju da po­kre­ne iz­la­zak do­tad će vje­ro­jat­no pos­ta­ti to­li­ko ve­lik da će Bri­tan­ci to i po­kre­nu­ti. – Čim se for­mi­ra no­va bri­tan­ska vla­da, mo­ra pod­ni­je­ti služ­be­nu oba­vi­jest o iz­la­sku i za­po­če­ti dvo­go­diš­nje pre­go­vo­re, kao što pi­še u Li­sa­bon­skom ugo­vo­ru. Oče­ku­je­mo da će se to do­go­di­ti po­čet­kom ruj­na – re­kao je fran­cu­ski pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de na­kon za­vr­šet­ka sum­mi­ta. Sum­mi­ta ko­ji je na tre­nut­ke za­is­ta iz­gle­dao kao kar­mi­ne za Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju kao zem­lju čla­ni­cu Eu­rop­ske uni­je.

Jun­c­ker: Čla­nak 50. tre­ba bi­ti ubr­za­no ak­ti­vi­ran. Ne­ma­mo vre­me­na za me­di­ti­ra­nje

REUTERS

An­ge­la Mer­kel i os­ta­li čel­ni­ci ze­ma­lja čla­ni­ca pos­la­li su jas­nu po­ru­ku Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji (na sli­ci des­no fran­cu­ski pred­sjed­nik Hol­lan­de)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.