Ključ­ni po­te­zi za spas HDZ-a na no­vim iz­bo­ri­ma

Plen­ko­vić će, iz­gle­da, bi­ti je­di­ni kan­di­dat za še­fa stran­ke. HDZ će za­bo­ra­vi­ti us­ta­še i par­ti­za­ne i us­mje­ri­ti se na eko­no­mi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go ZA­GREB

No­ve čla­ni­ce EU po naj­važ­ni­jim po­ka­za­te­lji­ma ras­tu br­že od Hr­vat­ske, je­di­no je još Bu­gar­ska iza nas, rek­la je Iva­na Ma­le­tić

Iako ne že­le os­ta­vi­ti do­jam da su u pa­ni­ci zbog re­zul­ta­ta po­s­ljed­nje an­ke­te, u HDZ- u su svjes­ni da upra­vo pla­ća­ju ci­je­nu svih po­gre­ša­ka iz pro­tek­log raz­dob­lja. An­ke­ta agen­ci­je Ip­sos po­ka­za­la je da HDZ tre­nu­tač­no uži­va pot­po­ru samo 21,5 pos­to bi­ra­ča, dok je Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja pre­dvo­đe­na tom stran­kom na pro­tek­lim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la 33,96 pos­to gla­so­va bi­ra­ča. Pad je dras­ti­čan i po­ka­zu­je iz­nim­no ne­ga­ti­van trend za HDZ.

Fo­kus na iz­bo­ri­ma

– Rej­ting ko­ji je po­ka­za­la an­ke­ta pot­pu­no je oče­ki­van jer lju­di ne opra­šta­ju po­gre­ške. Izvuk­li smo po­uke i ne­će­mo po­nav­lja­ti gre­ške – po­ru­či­la je Iva­na Ma­le­tić, pot­pred­sjed­ni­ca HDZ-a ko­ja se na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a pro­ti­vi­la ru­še­nju Vla­de i zas­tu­pa­la stav da pres­la­ga­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru ne mo­že us­pje­ti. Plan za spas HDZ-a je slje­de­ći, a sas­to­ji se od pet po­te­za. Pr­vo, sve iz­gle­da ide u smje­ru da bi An­drej Plen­ko­vić mo­gao bi­ti je­di­ni kan­di­dat na iz­bo­ri­ma za no­vog še­fa stran­ke bu­du­ći da su od kan­di­da­tu­re odus­ta­li Dar­ko Mi­li­no­vić i Iva­na Ma­le­tić, a je- di­ni ko­ji se još ni­je iz­jas­nio jest Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, pred­stav­nik des­nog kri­la HDZ-a. Sve vi­še su­go­vor­ni­ka u HDZ-u pro­cje­nju­je da bi Plen­ko­vić mo­gao os­ta­ti je­di­ni kan­di­dat, a da se stran­ka tre­ba is­klju­či­vo fo­ku­si­ra­ti na par­la­men­tar­ne iz­bo­re. – Ne tre­ba­ju nam sa­da po­dje­le i is­crp­lji­va­nje iz­me­đu vi­še kan­di­da­ta – ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci. Ako za­is­ta sve os­ta­ne na Plen­ko­vi­ću, on­da je ne­s­hvat­lji­vo za­što su u HDZ-u in­zis­ti­ra­li na bi­ra­nju še­fa po prin­ci­pu je­dan član – je­dan glas, umjes­to da se to br­že i uz ma­nje tru­da na­pra­vi­lo de­le­gat­skim sus­ta­vom na iz­bor­nom sa­bo­ru. De­mo­kra­ci­ja se fin­gi­ra. Dru­go, HDZ će u pr­vi plan gu­ra­ti te­me ko­je se ti­ču svih gra­đa­na Hr­vat­ske, po­t­vr­di­la nam je Iva­na Ma­le­tić. Dak­le, ide­olo­gi­ju, us­ta­še i par­ti­za­ne, za­mi­je­nit će te­ma ko­ju će pred­sta­vi­ti kao na­ci­onal­ni pri­ori­tet, a to je da Hr­vat­ska mo­ra do­ći u vrh, a ne bi­ti go­to­vo na dnu me­đu de­set tzv. no­vih čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, ko­je su EU pris­tu­pi­le 2004. go­di­ne. Od­nos­no, iz­me­đu 12 ze­ma­lja, ka­da se pri­bro­je Bu­gar­ska i Ru­munj­ska. – Sve te zem­lje po naj­važ­ni­jim po­ka­za­te­lji­ma ras­tu br­že od Hr­vat­ske, je­di­no je još mo­žda Bu­gar­ska iza nas – rek­la nam je Iva­na Ma­le­tić. Ni­zom mje­ra, pro­izaš­lih iz HDZ- ova gos­po­dar­skog pro­gra­ma, po­ti­cat će se mje­re ras­ta i ra­zvo­ja. Tre­će, te­melj HDZ-ova iz­bor­nog pro­gra­ma bit će gos­po­dar­ski pro­gram ko­ji je na­prav­ljen u su­rad­nji s ba­var­skim Ifo ins­ti­tu­tom. U HDZ-u priz­na­ju da na pro­tek­lim

U kam­pa­nji na­met­nut će te­mu da Hr­vat­ska mo­ra do­ći u vrh, a ne bi­ti na dnu me­đu no­vim čla­ni­ca­ma EU Na pro­tek­lim iz­bo­ri­ma pro­gram Ifo ins­ti­tu­ta bi­ra­či­ma ni­su ni pred­sta­vi­li, a sa­da ga pe­gla­ju, do­ra­đu­ju, ažu­ri­ra­ju... Utakmica ne­će ovi­si­ti samo o HDZ-u. SDP će neg­dje mo­ra­ti i po­gri­je­ši­ti i pa­da­ti, ka­že Je­lić

iz­bo­ri­ma taj pro­gram bi­ra­či­ma ni­su ni pred­sta­vi­li, a sa­da ga pe­gla­ju, do­ra­đu­ju, ažu­ri­ra­ju i spre­ma­ju za no­ve iz­bo­re. – Od tog pro­gra­ma na proš­lim smo iz­bo­ri­ma ima­li pet plus glu­post i to je to, iako je pro­gram stru­čan i do­bar. Samo ni­ka­da ni­je za­ži­vio – re­kao nam je naš su­go­vor­nik iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a. Če­t­vr­to, u HDZ-u tre­nu­tač­no ra­de ana­li­ze jav­nog mi­je­nja ka­ko bi ut­vr­di­li glav­ne pre­fe­ren­ci­je i po­tre­be bi­ra­ča, a on­da pri­la­go­di­li i na­do­gra­di­li svo­je ključ­ne po­ru­ke. Vi­še su­go­vor­ni­ka iz vr­ha HDZ-a rek­lo nam je da se u HDZ- ovu iz­bor­nom sto­že­ru za par­la­men­tar­ne iz­bo­re ra­di pu­nom pa­rom. Svjes­ni su da su u vre­men­skom tjes­na­cu, iz­me­đu iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka i pri­pre­ma za par­la­men­tar­ne iz­bo­re, a sve u samo dva mje­se­ca.

Vra­ća­nje po­vje­re­nja

Pe­to, HDZ će kre­nu­ti u mo­bi­li­za­ci­ju svog člans­tva i di­za­nje te­re­na ka­ko bi stran­ku “na­bri­ja­li” za no­ve iz­bo­re. Sve je iz­vjes­ni­je da je An­drej Plen­ko­vić je­di­ni kan­di­dat za še­fa HDZ-a, a on bi svo­ju kam­pa­nju za pred­sjed­ni­ka mo­gao is­ko­ris­ti­ti kao stra­nač­ku pret­kam­pa­nju, u smis­lu po­ru­ka ko­je će sla­ti. An­drej Plen­ko­vić ju­čer nam je re­kao ka­ko je nje­go­va mi­si­ja vra­ća­nje vje­ro­dos­toj­nos­ti HDZ-u i vra­ća­nje po­vje­re­nja bi­ra­ča. An­ke­tu Ip­so­sa je vi­dio, ali ka­že da je mo­ra još ana­li­zi­ra­ti. – HDZ mo­ra bi­ti od­go­vor­na stran­ka des­nog cen­tra, ja ću to­me da­ti svoj ton, ali za to su ključ­ni i os­ta­li stra­nač­ki lju­di i pro­gram ko­ji će­mo po­nu­di­ti – re­kao je Plen­ko­vić. Jas­no je da će toč­ka pre­kret­ni­ce bi­ti iz­bor no­vog pred­sjed­ni­ka HDZ-a jer se stran­ka sa­da na­la­zi na svo­je­vr­s­nom bri­sa­nom pros­to­ru. Op­te­re­će­na “gri­je­si­ma” re­cent­nih zbi­va­nja s jed­ne stra­ne i bez no­vog pred­sjed­ni­ka s dru­ge stra­ne. – Vri­je­me ko­je se mje­ri do tre­nut­ka iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka za HDZ je ne­po­volj­no, ali ono ko­je će se mje­ri­ti od iz­bo­ra no­vog še­fa bit će sve bo­lje. Ne bih se sa­da is­tr­ča­vao ko­li­ko će ono bi­ti bo­lje. Ali utakmica ne­će ovi­si­ti samo o HDZ-u ne­go i o na­šim po­li­tič­kim su­par­ni­ci­ma. Ako HDZ bu­de išao pre­ma bo­ljem re­zul­ta­tu, a SDP će neg­dje mo­ra­ti i po­gri­je­ši­ti i pa­da­ti, u ko­nač­ni­ci će to za HDZ bi­ti po­volj­no – re­kao nam je ju­čer Damir Je­lić, šef iz­bor­nog sto­že­ra HDZ-a. Plen­ko­vi­ćev glas­no­go­vor­nik Da­vor Ivo Stier ka­že ka­ko je Plen­ko­vić po­li­ti­čar ko­ji okup­lja za raz­li­ku od po­li­ti­ke Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ko­ja je po­li­ti­ka raz­do­ra. Vi­djet će­mo ho­će li HDZ us­pje­ti “oku­pi­ti” bi­ra­če i po­di­ći se iz pe­pe­la.

FINGIRANA DE­MO­KRA­CI­JA Ako sve os­ta­ne na Plen­ko­vi­ću, ne­s­hvat­lji­vo je za­što su u HDZ-HDZ-u in­zis­ti­ra­li na bi­ra­nju še­fa de­le­gat­skim po prin­ci­pu je­dan član – je­dan glas umjes­to da se to jed­nos­tav­ni­je na­pra­vi­lo de­le­gat­skim na iz­bor­nom sa­bo­ru

MI­LI­JAN BR­KIĆ DAMIR JE­LIĆ Na­ja­vio je di­za­nje stra­nač­ke ‘voj­ske’ i mo­bi­li­za­ci­ju ka­ko bi se stran­ka pri­pre­mi­la za iz­bo­re Šef iz­bor­nog sto­že­ra ka­že da će vri­je­me ko­je će se mje­ri­ti na­kon iz­bo­ra še­fa HDZ-a bi­ti po­volj­ni­je

ZLAT­KO HA­SAN­BE­GO­VIĆ Mi­nis­tar kul­tu­re i član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a je­di­ni još ni­je ot­krio ho­će li se kan­di­di­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.