Mi­to­ve o EU smo – pre­ži­vje­li

Ako na re­fe­ren­du­mu za­okru­ži­te ula­zak Hr­vat­ske u EU, Bu­ga­ri i Ru­mu­nji otet će vam rad­na mjes­ta i ne­će­te jes­ti sir i vrh­nje... pla­ši­li su gra­đa­ne pro­tiv­ni­ci Uni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn, Mar­ko Špo­ljar re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pro­tiv­ni­ci ula­ska u EU tvr­di­li su: iz­gu­bit će­mo na­ci­onal­ni iden­ti­tet, a mo­rat će­mo se odre­ći i mno­gih na­rod­nih obi­ča­ja po­put svi­njo­ko­lje

Pro­tiv­ni­ci ula­ska Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju pla­ši­li su gra­đa­ne svi­me i sva­či­me. Naj­češ­će ti­me da će­mo iz­gu­bi­ti na­ci­onal­ni iden­ti­tet te da će­mo se mo­ra­ti odre­ći mno­gih obi­ča­ja po­put svi­njo­ko­lje. Što­vi­še, da će nam EU za­bra­ni­ti čak i uži­va­nje u do­ma­ćem si­ru i vrh­nju. Tri smo go­di­ne u EU, a sir i vrh­nje i da­lje je­de­mo... 1. U EU ne­će­mo smje­ti jes­ti do­ma­ći sir i vrh­nje Na­rav­no da ne pos­to­ji za­bra­na pro­izvod­nje si­ra i vrh­nja u EU, ali ako se pla­si­ra­ju na europ­sko tr­ži­šte, pri­mje­nju­ju se stro­ži kri­te­ri­ji pro­izvod­nje, po­put hi­gi­jen­skih uvje­ta pro­izvod­nje i tes­ti­ra­nja ži­vo­ti­nja na za­raz­ne bo­les­ti. Na tr­ž­ni­ca­ma mo­ra­ju pos­to­ja­ti hlad­nja­ci ko­ji omo­gu­ću­ju ču­va­nje la­ko kvar­lji­vih pro­izvo­da. 2. Ko­li­nje od­la­zi u po­vi­jest Ako se me­so upo­treb­lja­va za osob­ne po­tre­be, ta je tra­di­ci­ja i da­lje do­pu­šte­na. Me­đu­tim, me­so ko­je je na­mi­je­nje­no tr­ži­štu (tr­ž­ni­ce, mes­ni­ce, pro­da­va­oni­ce) mo­ra bi­ti iz kla­oni­ca i obje­ka­ta za pre­ra­du me­sa ko­ji mo­ra­ju po­što­va­ti eu­rop­ske pro­pi­se u po­gle­du hi­gi­je­ne, tes­ti­ra­nja na za­raz­ne bo­les­ti i hu­ma­nog kla­nja ži­vo­ti­nja.

Kras­tav­ce ipak ni­smo rav­na­li, ra­ki­ju i da­lje pe­če­mo, stran­ci nam ni­su po­ku­po­va­li zem­lju

3. Za­bra­nje­no pe­če­nje ra­ki­je I da­lje je do­pu­šte­no za osob­ne po­tre­be, ali pro­da­ja po­dra­zu­mi­je­va po­šti­va­nje kak­vo­će i dek­la­ra­ci­ju. Od ula­ska RH u EU re­gis­tri­ra­no je 20.000 no­vih ma­lih pro­izvo­đa­ča ja­kih al­ko­hol­nih pi­ća, ko­ji su samo la­ni iz­vez­li ra­ki­ja u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od 5 mi­li­ju­na eura.

4. Rav­ni kras­tav­ci Mit da kras­tav­ci u EU ne smi­ju bi­ti za­kriv­lje­ni, mr­k­ve neo­bič­nog obli­ka, ne­pra­vil­ni pa­tli­dža­ni... za­pra­vo su ša­ša­va bi­ro­krat­ska pra­vi­la o raz­li­či­tim stan­dar­di­ma kva­li­te­te, od­nos­no kla­sa vo­ća i po­vr­ća, ko­ja su do­ki­nu­ta i pri­je na­šeg ula­ska u EU. Kras­tav­ci ni pre­ma tim pra­vi­li­ma ni­su mo­ra­li bi­ti rav­ni, već su se tr­gov­ci iz jed­ne dr­ža­ve ko­ji ro­bu ku­pu­ju na ne­vi­đe­no iz dru­ge dr­ža­ve na taj na­čin in­for­mi­ra­li o oso­bi­na­ma i kva­li­te­ti po­vr­ća na tr­ži­štu.

5. Sva po­ljo­pri­vred­na zem­lja past će u ru­ke stra- na­ca Dr­žav­lja­ni ze­ma­lja čla­ni­ca EU ne mo­gu stje­ca­ti vlas­niš­tvo nad po­ljo­pri­vred­nim zem­lji­štem 7 go­di­na od ula­ska RH u EU, s mo­guć­noš­ću pro­du­lje­nja to­ga ro­ka za još tri go­di­ne. Izu­ze­tak su inves­ti­ci­je od stra­te­škog zna­ča­ja za RH.

6. Pro­past će sva do­ma­ća pro­izvod­nja i ne­će­mo bi­ti kon­ku­rent­ni S ob­zi­rom na to da još ne­ma­mo po­ljo­pri­vred­ne stra­te­gi­je ni dos­tat­ne pro­izvod­nje, uvoz se po­dra­zu­mi­je­va. I tvrd­nje da će u EU nes­ta­ti na­ši tra­di­ci­onal­ni pro­izvo­di po­put is­tar­skog pr­šu­ta, ku­le­na, šlji­vo­vi­ce... po­greš­ne su, EU ih po­seb­no šti­ti, či­me do­bi­va­ju do­da­nu vri­jed­nost. Prog­no­ze da će do­ma­ćim kon­di­to­ri­ma iz­voz pas­ti 30% ta­ko­đer su po­greš­ne, samo su la­ni iz­voz po­ve­ća­li 40%.

7. Ula­skom u EU ci­je­ne će od­le­tje­ti u ne­bo Pla­ši­li su nas da će­mo na­kon ula­ska u EU i uvođenja eura pre­tr­pje­ti znat­nu šte­tu zbog “auto­mat­skog” po­di­za­nja ci­je­na svih ro­ba i us­lu­ga. Ni­šta od to­ga ni­je se do­go­di­lo. Ci­je­ne ve­ći­ne ro­ba i us­lu­ga os­ta­le su vi­še-ma­nje is­te, a Hr­vat­ska euro ne­će uves­ti još ba­rem pet go­di­na.

8. Pr­vo će stra­ni ka­pi­tal ku­pi­ti sve što vri­je­di, a po­tom će Bu­ga­ri i Ru­mu­nji ukras­ti na­ša rad­na mjes­ta Bi­lo je i za­go­vor­ni­ka te­ze da će stra­ni ka­pi­tal, na­kon što uđe­mo u EU, ku­pi­ti sve što vri­je­di u Hr­vat­skoj, a po­tom će stra­ni vlas­ni­ci an­ga­ži­ra­ti jef­ti­nu rad­nu sna­gu iz is­toč­ne Eu­ro­pe. Kon­kret­no, gra­đa­ne se naj­vi­še pla­ši­lo Ru­mu­nji­ma i Bu­ga­ri­ma ko­ji će pre­pla­vi­ti Li­je­pu Na­šu i Hr­va­ti­ma pre­ote­ti rad­na mjes­ta. Kao što mo­že­te pri­mi­je­ti­ti, ni­je bi­lo na­va­le Bu­ga­ra i Ru­mu­nja.

9. Ula­skom u Uni­ju iz­gu­bit će­mo na­ci­onal­ni iden­ti­tet Pro­tiv­ni­ci ula­ska u EU ko­ris­ti­li su i taj “ar­gu­ment”. Jas­no, i na­kon tri go­di­ne člans­tva u Uni­ji naš na­ci­onal­ni iden­ti­tet ni­je iz­gub­ljen. On je to­li­ko iz­ra­žen, sna­žan ili pak dis­kre­tan upra­vo ono­li­ko ko­li­ko to že­li­mo svi za­jed­no kao na­ci­ja ili svat­ko od nas kao po­je­di­nac; upra­vo kao što je slu­čaj bio i pri­je ne­go što je RH uš­la u EU.

10. Pro­tu­udar Ves­ne Pu­sić: Ne­će bi­ti za pen­zi­je! U je­ku po­pu­lis­tič­ke bit­ke za (ne) ula­zak u EU, koč­ni­cu je pus­ti­la i ta­daš­nja mi­nis­tri­ca vanj­skih pos­lo­va Ves­na Pu­sić i za­pla­ši­la gra­đa­ne da na re­fe­ren­du­mu mo­ra­ju gla­sa­ti za ula­zak u EU: “Ne bih htje­la bi­ti pre­okrut­na, ali ne uđe­mo li u Uni­ju, ne­će­te do­bi­ti mi­ro­vi­nu. Mo­gu vam ja bi­ti an­ti­pa­tič­na, ali ne­moj­te da vam bu­de an­ti­pa­ti­čan vlas­ti­ti ži­vot. O to­me se ra­di! O gla­vu nam je, lju­di!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.