Uđe li HSS u li­je­vu ko­ali­ci­ju, Be­ljak će bi­ti pot­pred­sjed­nik Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Stran­ka s Ible­ro­va tr­ga HSS-u nu­di i tri si­gur­na man­da­ta do mak­si­mal­no pet, ali i vo­đe­nje Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de

Da su u SDP-u vr­lo za­in­te­re­si­ra­ni za su­rad­nju s HSS-om i da ih uz HNS vi­de kao svog no­vog stra­te­škog part­ne­ra na sko­raš­njim pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma, poz­na­to je već ne­ko vri­je­me. I sam pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić jav­no je vi­še pu­ta ka­zao da bi vo­lio vi­dje­ti HSS u svo­joj ko­ali­ci­ji, a poz­na­to je i ka­ko su pre­go­vo­ri Mi­la­no­vi­ća i Kre­še Be­lja­ka, še­fa HSS-a, na tu te­mu već i za­po­če­li. Pri­je dva da­na vod­stvo HSS-a ime­no­va­lo je i svoj pre­go­va­rač­ki tim ko­je­mu je za­da­tak kre­nu­ti u pre­go­vo­re s po­li­tič­kim stran­ka­ma ko­je even­tu­al­no is­ka­žu in­te­res za su­rad­nju s HSS-om na pri­je­vre­me­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Dru­gim ri­je­či­ma, HSS će pre­go­va­ra­ti i s li­je­vi­ma i des­ni­ma. U SDP-u se ti­me pre­vi­še ne za­ma­ra­ju. Dr­že da su HSS-u da­li i vi­še ne­go fer po­nu­du i sa­da če­ka­ju nji­ho­vu od­lu­ku. Na­ime, stran­ka na Ible­ro­vu tr­gu HSS-u za su­rad­nju u ko­ali­ci­ji nu­di si­gur­na tri do če­ti­ri man­da­ta, mo­žda i pet, ali i par­ti­ci­pi­ra­nje u Vla­di. U SDP-u se nes­luž­be­no mo­že ču­ti da bi HSS do­bio jed­no mi­nis­tar­stvo, vje­ro­jat­no ono po­ljo­pri­vre­de, a ni­je is­klju­če­no i da bi Kre­šo Be­ljak, pred­sjed­nik HSS-a mo­gao bi­ti i pot­pred­sjed­nik Vla­de u bu­du­ćoj Vla­di. – HSS-u nit­ko ne mo­že da­ti ko­li­ko im da­je SDP. Osim to­ga, ka­da god idu s SDP-om, oja­ča­ju se i oču­va­ju – ka­že naš iz­vor iz SDP-a. Iako je ko­nač­ni do­go­vor HSS-a i SDP-a bli­zu, za­sad ga još ko­či ona des­na, kle­ri­kal­na stru­ja u stran­ci pre­dvo­đe­na HSS-ovom euro­par­la­men­tar­kom Ma­ri­ja­nom Pe­tir. No u SDP-u ni u to­me ne vi­de ve­li­ki pro­blem i ne­pre­mos­ti­vu pre­pre­ku i pod­sje­ća­ju da je Marijana Pe­tir svo­je­vre­me­no bi­la i glas­no­go­vor­ni­ca iz­bor­ne kam­pa­nje Sti­pe Me­si­ća za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ali i si­sač­ka do­žu­pa­ni­ca u vri­je­me dok je žu­pa­ni­ju vo­di­la, sa­da biv­ša SDP-ov­ka, Ma­ri­na Lo­vrić Mer­zel. Osim to­ga, HSS je sa SDP-om do sa­da bio u ko­ali­ci­ja­ma i na na­ci­onal­noj, ali i lo­kal­noj ra­zi­ni. Pro­blem za do­go­vor o su­rad­nji SDP-a i HSS-a je i HNS. U HSS-u dr­že da na­rod­nja­ci ne mo­gu ima­ti za­ga­ran­ti­ra­nih dvos­tru­ko vi­še man­da­ta od njih s ob­zi­rom da na “po­li­tič­kom tr­ži­štu” vri­je­de u naj­ma­nju ruku is­to. Pris­ta­ne li HSS na ko­ali­ci­ju s li­je­vim blo­kom, i “ape­ti­ti” HNS-a bit će jed­na od te­ma raz­go­vo­ra. Na proš­lim iz­bo­ri­ma HNS je sa SDP-om do­go­vo­rio se­dam si­gur­nih mjes­ta na lis­ta­ma, a do­šao je do još dva man­da­ta pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.