Jas­na Ome­jec po­lju­lja­la auto­ri­tet Da­li­je Ore­ško­vić

Uz niz kri­ti­ka po­ni­šti­li od­lu­ku u slu­ča­ju B. Mi­le­ti­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Ma­rin­ko Ju­ra­sić ZA­GREB

Uva­žen je stav od­vjet­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Pu­le da je pre­tje­ra­ni for­ma­li­zam Po­vje­rens­tva nad­v­la­dao “ar­gu­ment zdra­vog ra­zu­ma”

Auto­ri­tet Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa po­lju­ljan je od­lu­kom Us­tav­nog su­da (od 3. lip­nja još iz sa­zi­va na če­lu s Jas­nom Ome­jec) u slu­ča­ju Bo­ri­sa Mi­le­ti­ća, gra­do­na­čel­ni­ka Pu­le i sa­bor­skog zas­tup­ni­ka. Ne zbog to­ga što je Us­tav­ni sud uki­nuo od­lu­ku ko­jom je Po­vje­rens­tvo Mi­le­ti­ća kaz­ni­lo s 4000 ku­na, jer uki­nu­te su i od­lu­ke Uprav­nog su­da u Ri­je­ci i Vi­so­kog uprav­nog su­da ko­je su po­t­vr­di­le tu od­lu­ku, već zbog ni­za kri­tič­kih opa­ski. Ri­ječ je o prav­no za­mr­še­nom slu­ča­ju zbog ni­za za­kon­skih iz­mje­na ko­ji go­vo­ri i o po­vr­š­nos­ti i in­do­len­ci­ji za­ko­no­dav­ca či­ja su lo­ša za­kon­ska rje­še­nja kri­va što se to­li­ko ins­ti­tu­ci­ja ba­vi tim slu­ča­jem, ali i o to­me da za­kon ni­je po­što­va­lo vi­še sa­zi­va Vla­de i dru­gih ti­je­la.

Os­ta­li ni­su kaž­nje­ni

Us­tav­ni sud se pi­ta bi li kaz­ni­li Mi­le­ti­ća da sam ni­je za­tra­žio miš­lje­nje Po­vje­rens­tva o to­mu mo­že li kao duž­nos­nik bi­ti i član Nad­zor­nog od­bo­ra (NO) Bri­ju­ni Ri­vi­je­re, tvrt­ke od po­seb­nog dr­žav­nog in­te­re­sa. Iako su ima­li te po­dat­ke u nje­go­voj imo­vin­skoj kar­ti­ci, sa­mi to pri­je ni­su uči­ni­li, a i če­tve­ro pre­os­ta­lih čla­no­va NO-a Bri­ju­na ko­ji su bi­li duž­nos­ni­ci ni­su tra­ži­li miš­lje­nje pa ni­su oglob­lje­ni. Čim je Po­vje­rens­tvo od­lu­či­lo da ne mo­že bi­ti na obje po­zi­ci­je, Mi­le­tić je dao os­tav­ku na članstvo u NO-u. Us­tav­ni sud za­klju­ču­je da, na­čel­no, u toj si­tu­aci­ji kaž­nja­va­nje ni­je do­pu­šte­no i Po­vje­rens­tvo mo­ra pre­is­pi­ta­ti tak­vu prak­su. Mi­le­tić je u NO-u bio u jav­nom, a ne pri­vat­nom in­te­re­su.

Po­greš­na jav­na sli­ka

Za­mje­re­no je Po­vje­rens­tvu i što u iz­re­ci od­lu­ke ni­je pre­ci­zi­ra­no, već samo u obraz­lo­že­nju, da je od ožuj­ka 2011. do os­tav­ke kr­šio za­kon, što je mo­glo utje­ca­ti na stva­ra­nje po­greš­ne jav­ne sli­ke o nje­mu. Mi­le­ti­ća su kaz­ni­li jer svo­ju si­tu­aci­ju ni­je us­kla­dio sa za­ko­nom i pri­je ne­go što je stu­pio na sna­gu 10. ožuj­ku 2011.!? Pri to­mu su ig­no­ri­ra­li što su sve nad­lež­na ti­je­la tre­ba­la pro­ves­ti i za­ne­ma­ri­li da je za­ko­no­da­vac iz­mje­nom za­ko­na 2012. i sam priz­nao pro­pust ne­pro­pi­si­va­nja pri­je­laz­nog re­ži­ma za “za­te­če­ne duž­nos­ni­ke”. Ni ri­je­čju ni­su rek­li što je Mi­le­tić bio du­žan na­pra­vi­ti, već su, kao da su za­ko­no­da­vac, sa­mi osmis­li­li pra­vi­lo pa su tak­vo svo­je tu­ma­če­nje bez po­kri­ća di­gli na ra­zi­nu prav­ne dog­me ko­ja se bez­u­vjet­no mo­ra po­što­va­ti. To vri­je­đa us­tav­ni zah­tjev za “za­ko­ni­toš­ću” po­je­di­nač­nih aka­ta. Uva­žen je i stav Mi­le­ti­će­va od­vjet­ni­ka Go­ra­na Ve­ljo­vi­ća da je pre­tje­ra­ni for­ma­li­zam Po­vje­rens­tva u pri­mje­ni pra­va nad­v­la­dao “ar­gu­ment zdra­vog ra­zu­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.