Go­ogle že­li zna­ti baš sve o va­ma

Po­ve­zi­va­njem svih po­da­ta­ka Go­ogle će nu­di­ti osob­ni­je ogla­se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - teh­no@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić ZA­GREB

No­ve pos­tav­ke Go­oglea ko­je će stu­pi­ti na sna­gu u idu­ćih ne­ko­li­ko tje­da­na svat­ko mo­že od­bi­ti, a pris­ta­ne li, do­bit će osob­ni­ji Go­ogle

Go­ogle je od­lu­čio svo­jim ko­ris­ni­ci­ma po­nu­di­ti osob­ni­je ogla­se ili, ka­ko ka­žu, upra­vo one ko­je bis­te sa­mi pre­tra­ži­li. Ipak, po­uče­ni is­kus­tvom, ne­će to či­ni­ti na svo­ju ruku, već će tra­ži­ti po­je­di­nač­no do­pu­šte­nje svo­jih ko­ris­ni­ka.

Iz­bor je na va­ma

Dak­le, u slje­de­ćih ne­ko­li­ko tje­da­na svi Go­ogle­ovi ko­ris­ni­ci tre­ba­li bi do­bi­ti oba­vi­jest i pi­ta­nje že­le li per­so­na­li­zi­ra­ni­je ogla­se na stra­ni­ca­ma. Ako že­li­te da vam se Go­ogle de­talj­ni­je po­sve­ti, mo­ra­te zna­ti da će sve što ra­di­te u Chro­meu, Gma­ilu, Yo­uTu­beu bi­ti pri­kup­lje­no, ana­li­zi­ra­no i utje­cat će u ko­nač­ni­ci na ogla­se ko­ji vam se pri­ka­zu­ju kad god se pri­jav­lju­je­te na bi­lo ko­ji Go­ogle­ov pro­izvod ili part­ner­sku stra­ni­cu na in­ter­ne­tu, neo­vis­no o to­me s ko­jeg ure­đa­ja pris­tu­pa­te in­ter­ne­tu. Do sa­da Go­ogle je ta­ko­đer znao, pri­mje­ri­ce, va­šu po­vi­jest pre­tra­ži­va­nja, za­dr­ža­va­nja na stra­ni­ca­ma, što slu­ša­te, no te po­dat­ke ni­je kom­pi­li­rao i ni­je ih ko­ris­tio s na­mje­rom da vam is­po­ru­či oglas naj­pri­mje­re­ni­ji va­ma.

Po­ve­ća­na kon­tro­la

Sa­da će lan­si­ra­ti no­vu stra­ni­cu Mo­ja ak­tiv­nos­ti ( My Ac­ti­vity pa­ge), dak­le mo­rat će­te mi­je­nja­ti pos­tav­ke že­li­te li re­le­vant­ni­je ogla­se. Ne bi li vas pri­vo­lje­li na su­rad­nju, Go­ogle će po­nu­di­ti vi­še kon­tro­le oni­ma ko­ji iz­a­be­ru do­bi­va­ti per­so­na­li­zi­ra­ne ogla­se. Ka­žu i da mo­že­te la­ko iz­bri­sa­ti odre­đe­ne stav­ke ili či­ta­ve te­me. Mo­že­te i pro­mi­je­ni­ti pos­tav­ke i odre­di­ti ko­ji će se po­da­ci po­ve­za­ti s va­šim ra­ču­nom. Ta do­bro­bit tre­ba­la bi vas spa­si­ti da ne­ko pre­tra­ži­va­nje ko­je ni­ka­ko ne že­li­te da se po­ve­zu­je s va­ma iz­bri­še­te sa svih ure­đa­ja na ko­ji­ma ko­ris­ti­te Go­ogle­ove pro­izvo­de. Ci­je­la ak­ci­ja Go­oglea, na­rav­no, tre­ba­la bi bi­ti do­bra za sve su­bjek­te u lan­cu, od ogla­ši­va­ča, ko­ris­ni­ka i, na­rav­no, nji­ho­ve pri­ho­dov­ne stra­ne. Za sa­da pak, ka­žu, ogla­ši­va­či­ma ne­će mi­je­nja­ti na­čin na ko­ji ku­pu­ju ogla­se. No bu­du­ći da će po­ve­zi­va­ti sve po­dat­ke ko­je ima­ju o svo­jim ko­ris­ni­ci­ma, kraj­nji re­zul­tat za ogla­ši­va­če tre­ba­li bi bi­ti bo­lji ogla­si, bo­lje us­mje­re­ni na že­lje­nu pu­bli­ku i u ko­nač­ni­ci s bo­ljim po­vra­tom od­nos­no rezultatom. Ko­ris­ni­ci bi ta­ko­đer tre­ba­li bi­ti na do­bit­ku jer imat će ‘pra­ve’ ogla­se i ‘kon­tro­lu’, a oni ko­ji se bo­je da će ti­me pre­vi­še ov­las­ti pre­pus­ti­ti Go­ogleu, mo­gu od­bi­ti nji­ho­vu po­nu­du.

REUTERS

Pros­tor za ma­ni­pu­la­ci­je Sve što ra­di­te u Chro­meu, Gma­ilu, Yo­uTu­beu bit će pri­kup­lje­no, ana­li­zi­ra­no i utje­cat će u ko­nač­ni­ci na ogla­se ko­ji vam se pri­ka­zu­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.