Pri­je kup­nje pro­vje­ri­te je li auto pod hi­po­te­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Sla­njem SMS-a na broj 818058 s bro­jem ša­si­je auto­mo­bi­la, ko­ris­nik do­bi­va in­for­ma­ci­ju pos­to­ji li te­re­će­nje za auto­mo­bil Lju­bi­ca Ga­ta­rić Osim ne­kret­ni­na ko­je se uobi­ča­je­no stav­lja­ju pod hi­po­te­ku, ma­sov­no se kao jam­s­tvo ot­pla­te du­ga uzi­ma­ju za­lož­na pra­va i na po­kret­ni­ne. U mje­sec da­na, gra­đa­ni i po­du­zet­ni­ci za­lo­že pri­bliž­no de­set ti­su­ća no­vih po­kret­ni­na. Naj­češ­će su to auto­mo­bi­li, ra­ču­na­la, stro­je­vi, sto­ka, po­ljo­pri­vred­ni urod, dru­ga po­kret­na imo­vi­na, di­oni­ce, pos­lov­ni udje­li i pa­ten­ti.

Pa­ten­ti ni­su na ci­je­ni

Hr­vat­ska je pri­je de­set go­di­na us­tro­ji­la jav­ni Upis­nik sud­skih i jav­no­bi­ljež­nič­kih osi­gu­ra­nja traž­bi­na unu­tar ko­jeg je evi­den­ti­ra­no oko 672 ti­su­će za­lo­že­nih po­kret­ni­na i pra­va. Svi po­ten­ci­jal­ni kup­ci po­kret­ne imo­vi­ne mo­gu pu­tem in­ter­ne­ta pro­vje­ri­ti ku­pu­ju li za­lo­že­nu po­kret­nu imo­vi­nu za što im tre­ba ime vlas­ni­ka i nje­gov OIB. U de­set go­di­na ko­li­ko pos­to­ji re­gis­tar duž­ni­ci su za­lo­ži­li oko 171 ti­su­ću vo­zi­la, sto­ti­njak ti­su­ća ra­ču­na­la, 50-ak ti­su­ća stro­je­va, 50-ak ti­su­ća gr­la sto­ke, a evi­den­ti­ra­no je i 6,5 ti­su­ća oso­ba ko­je su za­lo­ži­le kom­ple­tan po­ljo­pri­vred­ni urod. Za­log na po­kret­nu imo­vi­nu uglav­nom su uzi­ma­le ban­ke, i to kao jam­s­tvo da će duž­ni­ci vra­ti­ti dug. Pa­ten­ti ni­su na ci­je­ni kod hr­vat­skih vje­rov­ni­ka jer su u de­set go­di­na za­lo­že­na samo če­ti­ri pa­ten­ta. Upis­nik se kao i niz dru­gih jav­nih re­gis­ta­ra na­la­zi u Fi­ni ko­ja is­ti­če da je u svib­nju upi­sa­la 9783 no­ve po­kret­ni­ne i pra­va, od če­ga je bi­lo 420 no­vih za­lo­ga za vo­zi­la. Tko god ku­pu­je rab­lje­ne stro­je­ve ili vo­zi­la mo­rao bi pro­vje­ri­ti je li na nji­ma hi­po­te­ka, jer se čes­to do­ga­đa­lo da lju­di ku­pu­ju vo­zi­la bez pro­vje­re i ona im se kas­ni­je odu­zi­ma­ju u ovr­š­nom pos­tup­ku. Upra­vo zbog lo­ših is­kus­ta­va, Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja je pot­kraj 2014. po­če­la pu­tem SMS po­ru­ka da­va­ti in­for­ma­ci­je o upi­su te­re­ta na vo­zi­li­ma. Sla­njem SMS po­ru- ke na broj 818058 s bro­jem ša­si­je auto­mo­bi­la, ko­ris­nik do­bi­va in­for­ma­ci­ju pos­to­ji li te­re­će­nje za na­ve­de­ni auto­mo­bil ili ga mo­že ku­pi­ti bez stra­ha da će se kas­ni­je pov­la­či­ti po su­do­vi­ma i os­ta­ti bez nje­ga.

Pod ovr­hom i zra­ko­plov

Do­sad je Fi­na od­go­vo­ri­la na oko 19 ti­su­ća upi­ta. Tre­nu­tač­no je u dva jav­na re­gis­tra, je­dan ko­ji se vo­di u HGK za sta­ri­je slu­ča­je­ve, a dru­gi u Fi­ni za no­vi­je pred­me­te, ogla­še­na pro­da­ja tri­de­se­tak po­kret­ni­na či­ji se vlas­ni­ci na­la­ze pod ovr­hom ili su u ste­ča­ju. Uglav­nom se pro­da­ju stro­je­vi, ured­ska opre­ma, auto­mo­bi­li, pa i zra­ko­plov. Ta­ko mali broj jav­no ogla­še­nih pro­da­ja za­lo­že­nih po­kret­ni­na i os­ta­lih pra­va znak su da duž­ni­ci mo­gu­će pro­ble­me s vje­rov­ni­ci­ma rje­ša­va­ju do­go­vo­rom. No, za­to se du­go­vi ma­sov­no utje­ru­ju ovr­hom na nov­ča­nim sred­stvi­ma, ali i ovr­hom nad ne­kret­ni­na­ma. Tre­nu­tač­no se u raz­li­či­tim pos­tup­ci­ma jav­ne pro­da­je na­la­zi oko 1800 ovr­še­nih ne­kret­ni­na. Pri­bliž­no 600 ne­kret­ni­na, za ko­je je ovr­ha po­kre­nu­ta od po­čet­ka 2015., pro­da­je se na elek­tro­nič­koj jav­noj draž­bi Fi­ne, dok se oko 1300 sta­no­va i ku­ća za ko­je su pos­tup­ci po­kre­nu­ti ra­ni­je pro­da­je po su­do­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.