Dje­voj­či­ca slom­lje­nih kos­ti­ju stat će na no­ge

Eli­za­ve­ti su kos­ti bi­le slom­lje­ne pa kri­vo sras­le, a on­da je doš­la na ope­ra­ci­ju u Za­bok

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Iva­na Ri­mac Le­sič­ki ZA­GREB

Ho­će li Eli­za­ve­ta ho­da­ti, ovi­sit će o sna­zi mi­ši­ća, ali sta­ne li na no­ge ba­rem uz pomoć ho­da­li­ce, pra­vil­ni­je će se ra­zvi­ja­ti Svoj 11. ro­đen­dan Eli­za­ve­ta Li­so­va do­če­ka­la je uz tor­tu, pok­lo­ne i ba­lo­ne u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci Sv. Ka­ta­ri­na u Za­bo­ku, ka­mo je u prat­nji maj­ke Na­de­žde i li­ječ­ni­ka dr. Alek­se­ja Ri­ku­no­va doš­la iz Mo­sk­ve ra­di za­hva­ta ko­ji je po­nu­dio na­du da će ova dje­voj­či­ca jed­nog da­na sta­ti na no­ge. Eli­za­ve­ta je ro­đe­na s os­te­oge­ne­sis im­per­fec­ta ti­pa 3, naj­te­žim kli­nič­kim obli­kom ta­ko­zva­ne bo­les­ti krh­kih kos­ti­ju.

Su­rad­nja 14 li­ječ­ni­ka

Sve su joj kos­ti bi­le slom­lje­ne, po­tom kri­vo sras­le, a na­kon po­s­ljed­njeg pri­je­lo­ma u ožuj­ku nje­zin li­ječ­nik iz Mo­sk­ve kon­tak­ti­rao je s prof. dr. sc. Dar­kom An­ti­če­vi­ćem i po­če­le su zah­tjev­ne pri­pre­me za Li­zin do­la­zak. Zahvat je tra­jao se­dam sa­ti i dje­voj­či­ci je u obje nat­ko­lje­nič­ne kos­ti ugra­đen te­le­skop­ski ča­vao. – Na oba fe­mu­ra ima­la je de­for­ma­ci­je od 30 do 50 stup­nje­va ko­je smo mo­ra­li ko­ri­gi­ra­ti ta­ko da kost bu­de rav­na i u pro­fil­noj i u en fa­ce pro­jek­ci­ji. I za­to je bi­lo po­treb­no na­pra­vi­ti na sva­koj be­dre­noj kos­ti po dvi­je os­te­oto­mi­je, što smo na­pra­vi­li ti­je­kom ovog jed­nog za­hva­ta i ta­ko po­šte­dje­li di­je­te dru­gog za­hva­ta i anes­te­zi­je. Be­dre­na kost, du­ži­ne 22 cen­ti­me­tra, bi­la je u tri frag­men­ta i to je sve tre­ba­lo spo­ji­ti te­le­skop­skim čav­lom ko­ji će ras­ti s dje­te­tom i ko­ji ide od do­njeg di­je­la be­dre­ne kos­ti do ku­ka, gdje je fik­si­ran na­vo­ji­ma – opi­su­je prof. Antičević zahvat u ko­jem je bio glav­ni ope­ra­ter, a uz nje­ga su su­dje­lo­va­li i dr. sc. Želj­ko Je­leč, anes­te­zi­olo­gi­nja dr. Ira Skok, ins­tru­men­tar­ka Ma­ja Ko­va­čić i anes­te­zi­olo­ška teh­ni­čar­ka Ma­ri­ja Mar­tin­ko. Di­rek­t­no i in­di­rek­t­no u pri­pre­mi za ope­ra­ci­ju, di­jag­nos­tič­kim pre­gle­di­ma i za­hva­tu ukup­no je su­dje­lo­va­lo 14 li­ječ­ni­ka, a pre­do­pe­ra­tiv­na di­jag­nos­ti­ka na­prav­lje­na je u su­rad­nji s doc. dr. Mir­ja­nom Tur­kalj i nje­nim ti­mom iz dje­čje bol­ni­ce Sre­br­njak. Pre­ma pla­nu, Li­za će do­ći u Sv. Ka­ta­ri­nu i na dru­gi zahvat, onaj na pot­ko­lje­ni­ca­ma. – Ide­ja je da bu­de to­li­ko po­kret- na da mo­že funk­ci­oni­ra­ti. Ho­će li ho­da­ti, ovi­si o sna­zi mi­ši­ća, ali čak i uz pomoć ho­da­li­ce ili ne­kog dru­gog po­moć­nog sred­stva bit će to pu­no jer, kad sto­ji­mo, svi or­ga­ni nor­mal­no funk­ci­oni­ra­ju, kos­ti pos­ta­ju čvr­š­će, mi­ši­ći mo- ra­ju ra­di­ti i sto­ga će nje­zin ra­zvoj ići pu­no bo­lje i pra­vil­ni­je – ka­že prof. Antičević, ina­če do­pred­sjed­nik Eu­rop­skog druš­tva za dje­čju or­to­pe­di­ju.

Pro­izvod­nja ko­la­ge­na ti­pa 1

Od ove bo­les­ti u Hr­vat­skoj, pre­ma pro­cje­na­ma, bo­lu­je oko 400 lju­di, dok ne­ki lak­ši oblik u njih ba­rem još dvos­tru­ko to­li­ko ni­je di­jag­nos­ti­ci­ran. Bo­lest krh­kih kos­ti­ju, na­ime, ima mo­le­ku­lar­nu os­no­vu, što je pri­je vi­še od dva de­set­lje­ća ot­krio prof. dr. Dra­gan Pri­mo­rac sa su­rad­ni­ci­ma iz Health Cen­ter s Uni­ver­sity of Con­nec­ti­cut, ko­ji su ut­vr­di­li da tip 1 ove bo­les­ti do­vo­di do pro­izvod­nje sve­ga po­lo­vi­ce po­treb­nog ko­la­ge­na ti­pa 1. Ka­ko ka­že prof. Pri­mo­rac, to je bo­lest ko­ja se mo­že ma­ni­fes­ti­ra­ti na svim or­ga­ni­ma gra­đe­nim od ko­la­ge­na ti­pa 1: sr­cu, krv­nim ži­la­ma, plu­ći­ma, zu­bi­ma.

Li­za će u Sv. Ka­ta­ri­nu do­pu­to­va­ti i na dru­gu ope­ra­ci­ju, onu na pot­ko­lje­ni­ca­ma 'ORTOPEDSKI ZAHVAT' Be­dre­na kost, du­ži­ne 22 cen­ti­me­tra, bi­la je u tri frag­men­ta i to je sve tre­ba­lo spo­ji­ti te­le­skop­skim čav­lom PROF. DR. SC. DAR­KO ANTIČEVIĆ glav­ni ope­ra­ter

Eli­za­ve­ta s maj­kom Na­de­ždom u za­boč­koj bol­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.