Bo­jom za­li­li plo­ču na Bu­da­ko­vu mu­lu i iša­ra­li pla­ka­te do­bro­doš­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Na­kon što je u Bi­li­ca­ma bes­prav­no sa­gra­đe­ni mol ime­no­van po mi­nis­tru NDH, plo­ča s Bu­da­ko­vim ime­nom po­li­ve­na je bo­jom Bo­že­na Ma­ti­je­vić Na to što je na Dan dr­žav­nos­ti proš­le su­bo­te u Bi­li­ca­ma otvo­ren bes­prav­no sa­gra­đe­ni mol sa 60 ve­zo­va na­zvan po mi­nis­tru NDH Mi­li Bu­da­ku te ot­kri­ve­na i ka­me­na plo­ča na ko­joj pi­še: Mul dr. Mi­le Bu­da­ka, hr­vat­skog knji­žev­ni­ka i do­mo­lju­ba, ni­je du­go tre­ba­lo da stig­ne od­go­vor od – ne­poz­na­tih po­či­ni­te­lja.

Bi­li­ce da­le 320 par­ti­za­na

Lo­kal­ni an­ti­fa­šis­ti ko­ji su na ve­li­kim pla­ka­ti­ma do­bro­doš­li­ce u Bi­li­ce na­do­pi­sa­li ove po­ru­ke: “An­ti­fa Bi­li­ce, 320 par­ti­za­na, 114 bor­ki­nja, 192 žr­tve fa­šiz­ma”, te “Usra­ške Bi­li­ce, na­čel­nik Ća­le­ta, Mu­sso­li­ni­jev mul”. A po­tom je pre­kju­čer cr­nom bo­jom za­li­ve­na plo­ča s Bu­da­ko­vim ime­nom. – Ni­šta ni­je ošte­će­no. Sve je već ri­je­še­no. Net­ko je išao pi­tu­ra­vat brod pa je valj­da za­peo i slu­čaj­no za­lio i plo­ču ko­ja no­si ime na­šeg do­mo­lju­ba i knji­žev­ni­ka. Slu­čaj­no se to do­go­di­lo – ka­zao nam je ju­čer na­čel­nik op­ći­ne Bi­li­ce Jo­sip Ća­le­ta. Ka­da smo mu uz­vra­ti­li da smo mu pos­ta­vi­li oz­bilj­no pi­ta­nje o to­me ka­ko se mol mo­glo na­zva­ti po us­ta­škom mi­nis­tru i oče­ku­je li još ovak­vih pro­s­vjed­nih re­ak­ci­ja pa on­da oče­ku­je­mo i oz­bi­ljan od­go­vor, Ća­le­ta je nas­ta­vio: – Ne zna­mo tko je to na mo­lu pre­pi­tu­rao plo­ču u cr­no ni­ti će­mo tra­ži­ti po­či­ni­te­lja. Ne vi­dim ni­šta spor­no u to­me što se naš mul zo­ve “Mi­le Bu­dak” jer je Bu­dak 1943. okre­nuo le­đa Pa­ve­li­ću i oti­šao, a imao je i vo­za­ča Ži­do­va. A to što je bio mi­nis­tar u NDH? Pa i An­ton Tus je bio ge­ne­ral u JNA ko­ja je na­pa­la Hr­vat­sku, i on je oti­šao iz JNA pre­šav­ši na hr­vat­sku stra­nu. I što bi sad tre­ba­lo mis­li­ti o Tu­su?! Na­dam se da na našem mu­lu vi­še ne­će bi­ti ni­kak­vih ošte­će­nja jer sve ra­di­mo po za­ko­nu. A ako ima onih ko­ji su ne­za­do­volj­ni ime­nom mu­la, ne­ka do­đu k me­ni u ured i ka­žu mi či­me su to ne­za­do­volj­ni.

Sa­na­der uk­lo­nio spo­me­nik

A o sve­mu što se do­ga­đa u Bi­li­ca­ma čel­nik Sa­ve­za an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca Fra­njo Ha­bu­lin ka­že: – Ka­da je Sa­na­der bio pre­mi­jer, u Su­nji je po­dig­nut spo­me­nik Ju­ri Fran­ce­ti­ću i Sa­na­der je, dr­že­ći se za­ko­na, taj spo­me­nik dao uk­lo­ni­ti. U Bi­li­ca­ma, i ne samo u nji­ma, to ni­je slu­čaj jer u po­s­ljed­nje vri­je­me Vla­da ne re­agi­ra na is­ti­ca­nje fa­šis­tič­kih sim­bo­la, poz­dra­va i ime­na zlo­či­na­ca iz vre­me­na NDH. Vla­da ne re­agi­ra za­to što ne že­li re­agi­ra­ti, oči­to po­dr­ža­va­ju­ći to što po­je­din­ci ra­de. Ti po­je­din­ci iz lo­kal­ne sa­mo­upra­ve nez­re­li su po­li­ti­ča­ri. Ra­de ne­što što je za­kon­ski za­bra­nje­no. Ka­ko ne re­agi­ra vlast, stvar u svo­je ru­ke uzi­ma lo­kal­no sta­nov­niš­tvo, što ni­je do­bro jer se pro­dub­lju­ju su­ko­bi u druš­tvu. Ti nez­re­li lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju zna­ti da ‘90., ‘91. i ‘95. ni­smo stvo­ri­li no­vu Ne­za­vis­nu Dr­ža­vu Hr­vat­sku, ne­go Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku ko­ja se te­me­lji na an­ti­fa­šis­tič­koj bor­bi i bor­bi u Do­mo­vin­skom ra­tu ste­kav­ši sa­mos­tal­nost, me­đu­na­rod­no priz­na­nje i članstvo u EU. Za­to ci­je­la na­ša jav­nost mo­ra re­agi­ra­ti na fa­ši­za­ci­ju Hr­vat­ske ko­ja se sad do­ga­đa.

Iša­ra­ni su i pla­ka­ti do­bro­doš­li­ce, a na­čel­nik Op­ći­ne Jo­sip Ća­le­ta po­ru­čio je da ako ima onih ko­ji su ne­za­do­volj­ni ime­nom mu­la, ne­ka do­đu k nje­mu

Na­čel­nik Bi­li­ca Ća­le­ta ka­že da je net­ko slu­čaj­no bo­jom za­lio plo­ču

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.