Znans­tve­ni­ca sa Stro­jar­stva na­pra­vi­la pr­vi bi­cikl na vo­dik

Bi­cikl je tek pr­vi ko­rak pre­ma pr­vom vo­di­ko­vu auto­mo­bi­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Vi­tas

Pu­ni­oni­ca vo­di­ka ko­ja bi bi­la dos­tat­na za ova­kav je­dan bi­cikl ne bi smje­la sta­ja­ti vi­še od 250.000 ku­na, ka­že auto­ri­ca An­ki­ca Đu­kić zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net Pr­vi hr­vat­ski bi­cikl na vo­dik pred­stav­ljen je ju­čer na Fa­kul­te­tu stro­jar­stva i bro­do­grad­nje! Dje­lo je to doc. dr. sc. An­ki­ce Đu­kić sa Za­vo­da za ener­get­ska pos­tro­je­nja, ener­ge­ti­ku i eko­lo­gi­ju na tom za­gre­bač­kom fa­kul­te­tu. – Ima­la sam sre­ću vo­zi­ti Toyo­tin Mi­rai ko­ji je po­go­njen vo­di­kom. Ne­vje­ro­jat­no mi se svi­dje­lo, prak­tič­ki je sve pod kon­tro­lom, a vo­dik je eko­lo­ški naj­pri­hvat­lji­vi­je go­ri­vo! Tak­vi su auto­mo­bi­li kod nas vr­lo ri­jet­ki, pa za­što ga ne na­pra­vi­ti? A pr­vi ko­rak ne­ka bu­de bi­cikl – rek­la je dr. Đu­kić na ju­če­raš­njoj pre­zen­ta­ci­ji na FSB-u. Znans­tve­ni­ca je za os­no­vu svo­jeg bi­cik­la uze­la KTM-ov pe­de­lec Am­pa­ro, bi­cikl ko­ji ima po­moć­ni mo­tor na stru­ju. Nje­go­vu ba­te­ri­ju za­mi­je­ni­la je iz­vo­rom stru­je zas­no­va­nom na vo­di­ku bez ikak­vih za­hva­ta na os­ta­lim kom­po­nen­ta­ma. – Pe­de­le­co­va elek­tro­ni­ka i da­lje mis­li da je u spre­zi s ba­te­ri­jom, a ne pot­pu­no no­vim iz­vo­rom ener­gi­je. A ri­ječ je o svež­nju od 60 go­riv­nih čla­na­ka sna­ge 300 va­ta, a vo­dik je sprem­ljen u me­tal­ni hi­drid – objas­ni­la je prin­ci­pe na ko­ji­ma po­či­va pr­vi hr­vat­ski bi­cikl na vo­dik. Ka­ko smo još doz­na­li, on bi mo­rao ima­ti ve­ći do­seg od mo- de­la ko­je na­pa­ja klasična ba­te­ri­ja i br­že se pu­ni. A da bi bi­li mak­si­mal­no funk­ci­onal­ni, tre­ba­lo bi im omo­gu­ći­ti i re­do­vi­to pu­nje­nje. – Pu­ni­oni­ca vo­di­ka ko­ja bi bi­la dos­tat­na za ova­kav je­dan bi­cikl ne bi smje­la sta­ja­ti vi­še od 250.000 ku­na. Zna­či, ni­je ri­ječ o ne­kom pre­ve­li­kom novcu pa se na­dam da će za ta­ko ne­što bi­ti slu­ha i u Gra­du – ka­že dr. Đu­kić. Uvje­ri­li smo se ta­ko­đer da bi­cikl ne samo da funk­ci­oni­ra, ne­go to či­ni i pri­lič­no im­pre­siv­no. Sus­tav se ak­ti­vi­ra pa, ka­da bi­cikl do­seg­ne br­zi­nu od tri ki­lo­me­tra na sat, poč­ne i po­go­ni­ti bi­cikl. Svi bit­ni pa­ra­me­tri vid­lji­vi su na zas­lo­ni­ma ko­ji su uk­lop­lje­ni u sus­tav. Ci­je­li ova­ko oprem­ljen bi­cikl te­ži oko 33 ki­lo­gra­ma što je ne­kih se­dam ki­lo­gra­ma vi­še ne­go ka­da je u pi­ta­nju ba­te­ri­ja. Sam bi­cikl sto­ji dvi­je ti­su­će eura, a ci­je­li sus­tav ko­ji je u ci­je­los­ti na­prav­ljen na za­vo­du fa­kul­te­ta vri­je­dan je de­set ti­su­ća eura. Ni­je jef­ti­no, no pri­ča o hr­vat­skom po­go­nu na vo­dik s pr­vim tak­vim na­šim bi­cik­lom tek po­či­nje. – Ide­mo po re­du. Pr­vi bi ko­rak u ra­zvo­ju hr­vat­skog auto­mo­bi­la na vo­dik bio ovaj bi­cikl. Slje­de­ći lo­gi­čan ko­rak bio bi ra­zvoj mo­to­cik­la, što će do­is­ta i us­li­je­di­ti. Ako us­pi­je­mo s mo­to­cik­lom, na­pra­vit će­mo i pr­vi hr­vat­ski auto­mo­bil na vo­dik – ka­že dr. An­ki­ca Đu­kić.

Sus­tav se ak­ti­vi­ra pa, ka­da bi­cikl do­seg­ne br­zi­nu od 3 km/h, poč­ne i po­go­ni­ti bi­cikl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.