Pro­tiv tu­če Da­ni­ca se mo­ra bo­ri­ti sta­rom opre­mom

Ge­ne­ra­to­ri se kva­re, na di­je­lo­ve se du­go če­ka, pa opa­da učin­ko­vi­tost obra­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sva­ko ju­tro toč­no u osam sa­ti je pro­ziv­ka. Ve­za s ra­dar­skim cen­trom us­pos­tav­lja se voj­nom ra­di­os­ta­ni­com sta­rom oko 35 go­di­na, mar­ke Is­kra, te­škom oko se­dam ki­lo­gra­ma. To su one sta­ni­ce kak­ve su voj­ni­ci no­si­li kao ruk­sa­ke, sve dok ni­su do­bi­li ma­nje i mo­der­ni­je. Po­ne­kad se gla­so­vi sla­bo ču­ju, čes­to šu­mi, a i iz­gu­bi se ve­za. De­žur­no­me u ra­dar­skom cen­tru jav­lja se to­čan broj ra­ke­ta i ko­li­či­na me­te­oro­lo­ške oto­pi­ne sre­bro-jo­di­da. Od­mah se do­bi­je i vre­men­ska prog­no­za za taj dan.

Na ras­po­la­ga­nju 24 sa­ta

Is­to se po­nav­lja u 16 sa­ti, kad se doz­na­je prog­no­za za os­ta­tak da­na i noć. – Ta­da već zna­mo ho­će li noć bi­ti mir­na ili će bi­ti tu­čo­nos­nih obla­ka – ka­že Da­ni­ca Ha­bu­lin (55) iz No­vog Go­lu­bov­ca, ra­ke­tar­ka za­du­že­na za obra­nu od tu­če u tom di­je­lu Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je. Za­mje­nik joj je su­prug, a za­jed­no su u obra­ni od tu­če već 25 go­di­na. Na ras­po­la­ga­nju mo­ra­ju bi­ti sva­ki dan, 24 sa­ta, jer ni­kad se ne zna kad će po­ja­vi­ti ne­ki sum­nji­vi oblak ku­mu­lo­nim­bus ko­ji će tre­ba­ti “ra­ke­ti­ra­ti” i za­si­pa­ti re­agen­som. Hr­vat­sku od tu­če bra­ni oko 1100 ra­ke­ta­ra raz­mje­šte­nih po žu­pa­ni­ja­ma. – Spa­da­mo u Odjel za umjet­no dje­lo­va­nje na vri­je­me, ta­ko nas sad zo­vu. Ope­ra­tiv­no nam je nad­le­žan Dr­žav­ni hi­dro­me­te­oro­lo­ški za­vod, a obra­na od tu­če spa­da pod Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de jer je cilj spri­je­či­ti ili sma­nji­ti šte­te na usje­vi­ma i na­sa­di­ma – objaš­nja­va Da­ni­ca, ko­ja je ujed­no pred­sjed­ni­ca Udru­ge ra­ke­ta­ra u obra­ni od tu­če Hr­vat­ske. Pro­tiv obla­ka Hr­vat­ska se bo­ri ra­ke­ta­ma i pri­zem­nim ge­ne­ra­to­ri­ma, no još ni­je na­čis­tu je­su li te me­to­de učin­ko­vi­te. Struč­nja­ci su sum­nji­ča­vi, ve­lik broj dr­ža­va i ne­ma obra­nu od tu­če jer ne pos­to­je do­ka­zi da dje­lu­je, na što su go­di­na­ma upo­zo­ra­va­li i u DHMZ-u u vri­je­me kad je na če­lu bio mr. sc. Ivan Ča­čić. Ra­ke­ta­ri sad če­ka­ju ka­kav će stav za­uze­ti no­va rav­na­te­lji­ca dr. sc. Na­ta­ša Stre­lec Ma­ho­vić. – Iz go­di­ne u go­di­nu sma­nji­va­li su nam broj ra­ke­ta, pa smo s 24 doš­li na samo de­vet. Kad to is­pu­ca­mo, na no­ve če­ka­mo po par da­na. Ne­kad smo zna­li odjed­nom is­pu­ca­ti de­se­tak i vi­še ra­ke­ta. Ne ula­že se u opre­mu, ko­ris­ti­mo sta­re ra­di­os­ta­ni­ce za ko­je vi­še ne­ma di­je­lo­va pa ih stal­no kr­pa­ju. Sa­mi ku­pu­je­mo svje­tilj­ke na ba­te­ri­je jer lan­sir­ne ram­pe ne­ma­ju stru­ju, pet go­di­na ni­smo do­bi­li no­ve gu­me­ne čiz­me i ka­ba­ni­ce, iako ima­mo pra­vo na njih sva­ke dvi­je go­di­ne. Ne­ma­mo ni ru­ka­vi­ce za rad s oto­pi­nom ko­ja je na­gri­za­ju­ća – na­bra­ja Da­ni­ca ko­ja u ime čla­no­va upo­zo­ra­va na lo­še uvje­te ra­da ra­ke­ta­ra.

Mla­de taj po­sao ne za­ni­ma

Ne­dos­ta­tak opre­me sma­nju­je i učin­ko­vi­tost obra­ne. Ge­ne­ra­to­ri se kva­re pa ako, na pri­mjer, ode “diz­na”, no­va se če­ka po tje­dan da­na. Uz opre­mu, ra­ke­ta­ri su već tra­ži­li i ve­će nak­na­de. Sad do­bi­va­ju 870 ku­na mje­seč­no za vri­je­me sezone ko­ja tra­je od 1. svib­nja do kra­ja ruj­na. Mo­ra­ju pro­ći obu­ku za ru­ko­va­nje pi­ro­teh­ni­kom, a po no­vom i li­ječ­nič­ke pre­gle­de. – Me­đu ra­ke­ta­ri­ma je pu­no sta­ri­jih oso­ba i umi­rov­lje­ni­ka, a oni obo­li­je­va­ju pa je te­ško pro­ći li­ječ­nič­ki. A mla­de vam taj po­sao ne za­ni­ma.

Broj ras­po­lo­ži­vih ra­ke­ta sma­nju­je se iz go­di­ne u go­di­nu – s 24 sma­njen je na samo de­vet ra­ke­ta

Zbog to­ga se ne­ke lan­sir­ne pos­ta­je za­tva­ra­ju, zad­nja kod Pre­gra­de. Ne­ka Vla­da od­lu­či tre­ba li obra­na od tu­če ili ne jer ova­ko je te­ško da­lje ra­di­ti – is­ti­če D. Ha­bu­lin. Na bra­nje­nom po­dru­čju la­ni je u funk­ci­ji bi­lo 586 ge­ne­ra­tor­skih pos­ta­ja, a uprav­lja­lo se pre­ko osam ra­dar­skih cen­ta­ra: Pun­ti­jar­ka, Va­ra­ždin, Tre­ma, Bi­lo­go­ra, Stru­žec, Go­ri­ce, Gra­di­šte i Osijek. Od 54 da­na s nes­ta­bil­nim vre­me­nom, po­tre­be za dje­lo­va­nje pro­tu­grad­ne obra­ne bi­lo je u 30 da­na.

ra­ke­te is­pa­lje­ne su la­ni na bra­nje­nom po­dru­čju. Po­tro­še­ne su 50.202 li­tre me­te­oro­lo­ške oto­pi­ne sre­bro-jo­di­da za pri­zem­ne ge­ne­ra­to­re. De­se­to­go­diš­nji pro­sjek, pak, iz­no­si 3497 ra­ke­ta i 76.016 li­ta­ra oto­pi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.