I 25 go­di­na od Do­mo­vin­skog ra­ta još se tra­ga za ti­je­li­ma ubi­je­nih mje­šta­na So­ti­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Čla­no­vi Ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra po­gi­nu­lih i nes­ta­lih mje­šta­na So­ti­na tra­že u po­tra­zi i pomoć dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja kao i pred­sjed­ni­ce RH Čla­no­vi Ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra po­gi­nu­lih i nes­ta­lih mje­šta­na So­ti­na, na­se­lja po­kraj Vu­ko­va­ra, već go­di­na­ma upo­zo­ra­va­ju na spo­rost hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja ko­je sma­tra­ju jed­nim od glav­nih raz­lo­ga za­što se na po­pi­su nes­ta­lih i 25 go­di­na od Do­mo­vin­skog ra­ta još uvi­jek na­la­zi 18 nji­ho­vih su­mje­šta­na. – U na­šoj is­tra­zi, ko­joj je cilj pro­na­ći nes­ta­le su­mje­šta­ne, stu­pi­li smo u kon­takt s oso­bom ko­ja je sprem­na do­ći u So­tin i po­ka­za­ti lo­ka­ci­ju na ko­joj je 1991. ubi­jen je­dan mje­šta­nin. U za­mje­nu za to on tra­ži jam­s­tvo da u Hr­vat­skoj ne­će bi­ti uhi­ćen – ka­že Igor Ma­ti­ja­še­vić, pred­sjed­nik od­bo­ra. Ri­ječ je o oso­bi ko­ja tre­nu­tač­no ži­vi u Sr­bi­ji i bi­la je pri­sut­na ka­da je ubi­jen mje­šta­nin So­ti­na ko­ji se i danas na­la­zi me­đu nes­ta­li­ma. Me­đu­tim, ci­je­la pri­ča sto­ji od ruj­na proš­le go­di­ne jer čla­no­vi od­bo­ra ne mo­gu is­ho­di­ti po­treb­ne su­glas­nos­ti dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja. U si­ječ­nju ove go­di­ne do­ku­men­ta­ci­ja je pre­da­na i pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ali ni s te stra­ne za sa­da ne­ma in­for­ma­ci­ja. Iz od­bo­ra pod­sje­ća­ju i na sli­čan slu­čaj iz 2013. go­di­ne ka­da su u pri­vat­noj is­tra­zi do­go­vo­ri­li da u Hr­vat­sku do­đe Žar­ko Mi­lo­še­vić. I on je tra­žio sus­pen­zi­ju hr­vat­ske op­tuž­ni­ce na 24 sa­ta, što je i uči­nje­no. U So­tin je do­šao pod po­li­cij­skom prat­njom, a re­zul­tat to­ga je pro­na­la­zak pri­mar­ne i se­kun­dar­ne ma­sov­ne grob­ni­ce te po­s­mrt­nih os­ta­ta­ka 13 ubi­je­nih mje­šta­na.

U kon­tak­tu smo s oso­bom ko­ja je sprem­na do­ći u So­tin i po­ka­za­ti lo­ka­ci­ju na ko­joj je ubi­jen mje­šta­nin. No tra­ži jam­s­tvo da ga se ne­će uhi­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.