Što ka­li­fat bu­de ma­nji, uda­ri dži­ha­dis­ta bit će ve­ći

Na­kon gu­bi­ta­ka u Hom­su i Ale­pu, na­pa­li su Pa­riz, os­lo­bo­đe­nje Pal­mi­re zna­či­lo je udar na Bruxel­les, a slo­bo­du Fal­lu­je kr­va­vo je pla­tio Is­tan­bul

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Dži­ha­dis­tič­ki napad od­nio je naj­ma­nje 41 ži­vot (od to­ga 13 stra­na­ca), a ra­nje­no je 239 oso­ba, obja­vi­la ja ju­čer po­li­ci­ja u Is­tan­bu­lu Te­ro­ris­tič­ki napad na is­tan­bul­sku zrač­nu lu­ku Atatürk, ko­ji je od­nio naj­ma­nje 41 ži­vot (13 stra­na­ca) i ra­nio 239 lju­di, ima sim­bo­li­čan pred­z­nak jer se do­go­dio na dru­gu go­diš­nji­cu pro­gla­še­nja ka­li­fa­ta Is­lam­ske dr­ža­ve. Pri­je toč­no dvi­je go­di­ne Abu Bakr al-Bag­h­da­di, sa­mo­pro­gla­še­ni vo­đa te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, pro­gla­sio je stva­ra­nje ka­li­fa­ta na te­ri­to­ri­ju Si­ri­je i Ira­ka, na po­dru­čji­ma ko­ja su bi­la pod kon­tro­lom nji­ho­vih bo­ra­ca. Taj se ka­li­fat sva­kim da­nom sve vi­še sma­nju­je i pi­ta­nje je ho­će li op­s­ta­ti i obi­lje­ži­ti tre­ću go­di­nu pos­to­ja­nja.

Po­di­za­nje mo­ra­la

Zbog tak­ve si­tu­aci­je, ka­da ISIL sva­kod­nev­no, i u Si­ri­ji i u Ira­ku, gu­bi kon­tro­lu nad te­ri­to­ri­jem, te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va ima pak­le­nu stra­te­gi­ju. Kad god iz­gu­bi va­žan te­ri­to­rij u Si­ri­ji i Ira­ku, sli­je­di si­lo­vi­ta od­maz­da i na taj na­čin po­ka­zu­ju ka­ko je u sta­nju rat pre­se­li­ti bi­lo gdje u Eu­ro­pi. Ta­ko po­ku­ša­va­ju po­di­ći mo­ral svo­jim bor­ci­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma i po­ka­zu­je da je još jak, mo­ćan i opa­san di­ljem svi­je­ta. Na­ime, ko­or­di­ni­ra­ni te­ro­ris­tič­ki napad na Pa­riz u stu­de­nom do­šao je mje­sec da­na na­kon po­čet­ka ru­skih zrač­nih uda­ra na po­lo­ža­je ISIL-a u Si­ri­ji u ko­ji­ma je ISIL iz­gu­bio ve­li­ke te­ri­to­ri­je u pro­vin­ci­ji Homs i Alep te oko­li­ci Da­ma­ska. Is­to ta­ko, te­ro­ris­tič­ki napad na bruxel­le­sku zrač­nu lu­ku Ze­ven­tem i na pod­zem­nu že­ljez­ni­cu Ma­el­be­ek do­go­dio se dan pri­je ne­go što je si­rij­ska voj­ska, uz ru­sku pomoć, pot­pu­no os­lo­bo­di­li drev­ni grad Pal­mi- ru od te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je ISIL-a. Je­dan od naj­kr­va­vi­jih po­ko­lja u ame­rič­koj po­vi­jes­ti, ko­ji je u gay klu­bu na Flo­ri­di iz­veo vuk sa­mot­njak ko­ji se zak­leo na vjer­nost ISIL-u Omar Ma­te­en, do­go­dio se u vri­je­me ka­da su kur­d­ske sna­ge op­ko­li­le sje­ver­ni grad Man­bij, ko­ji je bio ključ­no upo­ri­šte ISIL-a jer se na­la­zi bli­zu tur­ske gra­ni­ce te je pre­ko nje­ga ISIL-u sti­za­lo na­oru­ža­nje i opre­ma te lo­gis­tič­ka pot­po­ra. Te­ro­ris­tič­ki napad na zrač­nu lu­ku Atatürk u Is­tan­bu­lu do­go­dio se samo dva da­na na­kon što je Irač­ka voj­ska pot­pu­no os­lo­bo­di­la ISIL-ovo upo­ri­šte, grad Fal­lu­ju.

“Re­grut­na ba­za’ Atatürk

Struč­nja­ci za te­ro­ri­zam uvje­re­ni su ka­ko je pred Tur­skom ve­li­ki iz­a­zov jer je, una­toč to­me što je pred­sjed­nik Er­do­gan na­ja­vio glo­bal­ni rat pro­tiv te­ro­riz­ma, Tur­ska upra­vo za­hva­lju­ju­ći Er­do­ga­no­voj po­li­ti­ci pos­ta­la jed­no od upo­ri­šta te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve. Ka­ko je Er­do­ga­nov cilj bio pod sva­ku ci­je­nu sru­ši­ti re­žim Ba­sha­ra Al-Assa­da, upra­vo pre­ko zrač­ne lu­ke Atatürk ne­sme­ta­no je proš­lo vi­še od 10 ti­su­ća dži­ha­dis­ta ko­ji su iz Za­pad­ne Eu­ro­pe iš­li na ra­ti­šte u Si­ri­ju i Irak. Sa­da se naj­vi­še stra­hu­je što će bi­ti ka­da se po­ra­zi ISIL u Si­ri­ji, Ira­ku i Li­bi­ji i ka­da te­ri­to­ri­jal­no nes­ta­ne ka­li­fat is­lam­ske dr­ža­ve. Opas­nost će bi­ti ve­lik broj dži­ha­dis­ta, njih oko 10 ti­su­ća, ka­da se vra­te u svo­je do­mi­cil­ne zem­lje, od ko­jih će mno­gi za­si­gur­no bi­ti sud­ski pro­ce­su­ira­ni i za­tvo­re­ni te pod po­ve­ća­lom oba­vje­štaj­nih služ­bi, ali još će opas­ni­ji bi­ti vu­ko­vi sa­mot­nja­ci, za ko­je nit­ko ne zna tko su i ko­li­ko ih ima, po­put Oma­ra Ma­te­ena i La­ro­ssi Abal­le, ko­ji je ne­dav­no u Pa­ri­zu no­žem ubio 42- go­diš­njeg po­li­cij­skog čas­ni­ka i nje­go­vu ne­vjen­ča­nu su­pru­gu.

Svi se pi­ta­ju što će bi­ti ako se pot­pu­no uni­šti ka­li­fat i dži­ha­dis­ti se vra­te na Za­pad

Is­pred i unu­tar ter­mi­na­la za me­đu­na­rod­ne le­to­ve tre­ćeg naj­ve­ćeg eu­rop­skog aero­dro­ma, na­kon Lon­do­na i Pa­ri­za, svu­da su le­ža­li mr­tvi i ra­nje­ni

Ebu Be­kir (li­je­vo) vo­đa je ISIL-a u Tur­skoj - sto­ji li on iza na­pa­da?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.