ER­DO­GAN PO ATATÜRKOVOJ REPUBLICI, ISIL PO ZRAČNOJ LUCI ‘ ATATÜRK’

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ro­bert Bu­ba­lo

Pri­je ne­što vi­še od pet go­di­na, uoči Arap­skog pro­lje­ća, da ste pi­ta­li po čemu će bi­ti upam­će­na Er­do­ga­no­va era, ve­ći­na bi vam rek­la – po pro­cva­tu tur­ske eko­no­mi­je. Go­di­nu da­na kas­ni­je, ka­da je bi­lo jas­no da se Tur­ska odri­če se­ku­la­riz­ma i ko­ke­ti­ra s is­la­miz­mom, mno­gi bi rek­li da će Er­do­ga­na pam­ti­ti kao ubo­ji­cu Atatür­ko­ve re­pu­bli­ke. Još go­di­nu kas­ni­je, na­kon kr­va­vog gu­še­nja po­bu­ne na tr­gu Tak­sim gdje su ma­hom pro­s­vje­do­va­li mla­di i obra­zo­va­ni, či­ni­lo se da će­mo se Er­do­ga­na sje­ća­ti kao vo­đe ko­ji je po­di­je­lio tur­sko sta­nov­niš­tvo. No pri­je dvi­je go­di­ne, ka­da je na po­mo­lu bio do­go­vor s Kur­di­ma, mi­ri­sa­lo je da će Er­do­gan pos­ta­ti li­der ko­ji je tu 15-mi­li­jun­sku ne­za­do­volj­nu ma­nji­nu ko­nač­no in­te­gri­rao u tur­sko druš­tvo. Pri­je go­di­nu da­na, ka­da se use­lio u pa­la­ču s ti­su­ću so­ba, go­to­vo smo bi­li si­gur­ni da će­mo ga pam­ti­ti kao mo­der­nog tur­skog sul­ta­na. No danas, na­kon ni­za bom­ba­ških na­pa­da na ci­vi­le di­ljem Tur­ske, sa­svim je jas­no da će Er­do­gan u sje­ća­nji­ma svo­jih su­na­rod­nja­ka os­ta­ti upam­ćen kao pred­sjed­nik ko­ji se po­sva­đao sa svim pri­ja­te­lji­ma, ko­ji je opas­no ko­ke­ti­rao s is­la­mis­ti­ma i ko­ji je zem­lji do­nio ne­za­pam­će­nu ne­si­gur­nost. Još pam­ti­mo sli­ke tur­ske voj­ske ka­ko mir­no pro­ma­tra krvavi pir ISIL-a u Ko­ba­neu, kur­d­skom gra­di­ću u Si­ri­ji na sa­moj gra­ni­ci s Tur­skom. Da je ta­da Er­do­gan po­kre­nuo ten­ko­ve, mo­gao je na­ni­je­ti te­ške udar­ce ISIL-u i spa­si­ti sto­ti­ne ne­duž­nih ži­vo­ta. Me­đu­tim, on se ta­da koc­kao i ra­ču­nao da mu je važ­ni­je da pok­lek­nu Kur­di, čak i pod ci­je­nu us­po­na naj­z­lo­kob­ni­jih ko­lja­ča ko­je mo­der­na ci­vi­li­za­ci­ja pam­ti. Pre­va­rio se, Kur­di su po­bi­je­di­li, a ko­lja­či su se sa­da okre­nu­li pro­tiv nje­go­ve zem­lje. I uda­ri­li na aero­drom ko­ji se zo­ve Atatürk. Sim­bo­lič­no – dok Er­do­gan uda­ra po Atatürkovoj republici, ISIL uda­ra po Atatür­ko­vu aero­dro­mu. I us­put uni­šta­va Er­do­ga­no­ve sno­ve.

Er­do­gan će os­ta­ti upam­ćen kao vo­đa ko­ji se igrao s vra­gom i od nje­ga stra­dao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.