Ne­kad ul­tra­po­pu­lar­ni Is­tan­bul Hr­va­te već mje­se­ci­ma ne za­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Tur­ski tu­ris­tič­ki do­ma­ći­ni de­se­ti mje­sec u ni­zu tr­pe ve­li­ke pod­ba­ča­je, a mi­nu­si mo­gu samo ras­ti ka­ko se pri­bli­ža­va vr­hu­nac sezone Rad­mi­la Ko­va­če­vić, Jo­sip Bo­hu­tin­ski Tur­ska već de­se­ti mje­sec uzas­top­no tr­pi tu­ris­tič­ke pod­ba­ča­je. U trav­nju, zad­njem mje­se­cu za ko­ji pos­to­je po­da­ci, pad je iz­no­sio 28 pos­to u od­no­su na lanj­ski tra­vanj, a naj­no­vi­ji napad u Is­tan­bu­lu po­ko­pao je i zad­nje na­de ta­moš­njih do­ma­ći­na u kak­vu-tak­vu sta­bi­li­za­ci­ju ovo­go­diš­njih tu­ris­tič­kih broj­ki. Tur­ski tu­ri­zam, ko­ji je la­ni uk­nji­žio vi­še od 36 mi­li­ju­na gos­ti­ju, tr­pi mi­nu­se iz svih ze­ma­lja, a uga­si­lo se za­ni­ma­nje i me­đu hr­vat­skim gra­đa­ni­ma.

Bio im je adut

– Is­tan­bul nam je bio me­đu po­pu­lar­ni­jim des­ti­na­ci­ja­ma, za ko­ju smo go­diš­nje ima­li ti­su­će put­ni­ka. Ni­je bi­lo vi­ken­da da ne­ka gru­pa ni­je pu­to­va­la u taj grad. Vri­je­me naj­ve­će sla­ve bi­le su go­di­ne kad su na na­šim te­le­vi­zi­ja­ma po­če­le emi­ti­ra­ti tur­ske sa­pu­ni­ce. Ta­da smo iz Za­gre­ba i Spli­ta ima­li čak osam čar­te­ra u lan­cu. Tur­ska lje­to­va­li­šta, pak, ni­kad na našem tr­ži­štu ni­su do­se­gla po­pu­lar­nost Is­tan­bu­la – is­kus­tvo je Iva­na Puk­ša­ra iz Kom­pa­sa, ko­ji je zad­nju gru­pu u tom tur­skom gra­du imao la­ni u stu­de­nom. Ina­če, taj je mje­sec, s te­ro­ris­tič­kim na­pa­dom u Pa­ri­zu, bio op­će­ni­to pre­kret­ni­ca za eu­rop­ska pu­to­va­nja. Za mno­ge se eu­rop­ske me­tro­po­le ta­da sma­nji­lo tu­ris­tič­ko za­ni­ma­nje. Po­naj­pri­je, na­rav­no, za Pa­riz, a dru­gi je po ose­ki za­ni­ma­nja bio Lon­don. U do­ma­ćim agen­ci­ja­ma, u ko­ji­ma su se na­da­li smi­ri­va­nju si­tu­aci­ju i po­nov­nom or­ga­ni­zi­ra­nju i ras­pi­si­va­nju pro­gra­ma za Is­tan­bul ti­je­kom ove je­se­ni, sa­da ka­žu ka­ko ni od to­ga vje­ro­jat­no ne­će bi­ti ni­šta. Vje­ru­je se da će napad u Is­tan­bu­lu do dalj­njeg obes­hra­bri­ti i ma­lo­broj­ne ko­ji se do­sad ni­su da­li obes­hra­bri­ti. U agen­ci­ji Atlas ima­li su dvo­je put­ni­ka, ko­ji su se sa sed­mod­nev­nog od­mo­ra u An­talyi­ji vra­ti­li pri­je tje­dan da­na. – Sa­da ne­ma­mo ni­jed­nog gos­ta u toj zem­lji. Ako ne ra­ču­na­mo na put­ni­ke ko­ji tu i ta­mo kap­nu, mo­že se re­ći da je po­traž­nja za­mr­la. I to ne samo za Tur­sku ne­go i za Tu­nis i za Egi­pat – ka­že Ni­ko­li­na Fr­lić iz Atla­sa.

Po­lo­vi­ca ot­ka­za­nih le­to­va

Tur­kish Air­li­nes ju­čer uju­tro ni­je ot­ka­zao le­to­ve iz­me­đu Za­gre­ba i Is­tan­bu­la, no ve­čer­nji le­to­vi te avi­okom­pa­ni­je iz­me­đu Ple­sa i Atatür­ka su ot­ka­za­ni. Tur­kish Za­greb i Is­tan­bul po­ve­zu­je s če­ti­ri le­ta dnev­no, a osim za Za­greb, u Hr­vat­skoj od ove go­di­ne le­ti i za Dubrovnik, i to tre­nu­tač­no pet pu­ta tjed­no. Ju­čer ni­su bi­li na ras­po­re­du le­to­vi Tur­ki­sha za Dubrovnik. Na li­ni­ji Za­greb – Is­tan­bul Tur­kish je proš­le go­di­ne pre­ve­zao 144.000 put­ni­ka, a to su uglav­nom tran­sfer­ni put­ni­ci ko­ji na aero­dro­mu Atatürk pre­sje­da­ju na dru­ge le­to­ve, uglav­nom za Bli­ski i Da­le­ki is­tok.

NIT­KO NI­TI NE PI­TA’ U Is­tan­bul smo go­diš­nje iz Hr­vat­ske vo­di­li na ti­su­će put­ni­ka, sa­da ne­ma ni upi­ta, zad­nju gru­pu smo ima­li la­ni u stu­de­nom IVAN PUKŠAR put­nič­ki agent

Rod­bi­na i pri­ja­te­lji opla­ku­ju žr­tve po­ko­lja u Is­tan­bu­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.