Škot­ska tra­ži slam­ku os­tan­ka

S EK raz­go­vo­ri: ka­ko da ne iz­a­đe ci­je­lo Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net ZA­GREB

La­bu­ris­ti nu­de za­nim­ljiv iz­laz: pr­vo pre­go­vo­ri o iz­la­sku, a on­da i to na re­fe­ren­dum, pris­ta­je­te li na te uvje­te ili že­li­te os­ta­ti u EU? Ni se­dam da­na od Brexi­ta ni­je proš­lo, a u Bruxel­les je sti­gla škot­ska pre­mi­jer­ka Ni­co­la Stur­ge­on ka­ko bi uči­ni­la sve što je mo­gu­će da Škot­ska ne iz­a­đe iz Eu­rop­ske uni­je. Ško­ti su se sa 62 pos­to od­lu­či­li za os­ta­nak u Uni­ji pa bi, objaš­nja­va­ju u vla­da­ju­ćoj Škot­skoj na­rod­noj stran­ci, bi­lo ‘de­mo­krat­ski ne­pri­hvat­lji­vo’ da Škot­ska pro­tiv nji­ho­ve vo­lje iz­a­đe iz EU. Škot­ski je par­la­ment po­dr­žao Stur­ge­on u na­mje­ri da is­tra­ži sve op­ci­je za za­šti­tu od­no­sa iz­me­đu EU i Škot­ske. Spo­mi­nje se tu i škot­ski za­kon iz 1998. pre­ma ko­jem škot­ski par­la­ment od­lu­ču­je o to­me ka­ko pri­mi­je­ni­ti pro­pi­se EU.

Eks­per­ti za pra­vi iz­laz

Stur­ge­on je već oku­pi­la i 17 po­li­ti­ča­ra i eks­pe­ra­ta eko­no­mi­je, fi­nan­ci­ja, us­tav­nog pra­va na če­lu s pro­fe­so­rom sve­uči­li­šta u Gla­sgowu An­to­nom Mus­ca­tel­li­jem. – Eks­per­ti će raz­mo­tri­ti utje­caj pro­mje­ne od­no­sa Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva s EU na in­te­re­se Škot­ske i sa­vje­to­va­ti nas u pre­go­vo­ri­ma – objas­ni­la je Stur­ge­on i do­bi­la po­dr­šku uoči po­sje­ta Bruxel­le­su, gdje je ima­la niz sas­ta­na­ka. – Škot­ska je od­lu­či­la os­ta­ti – rek­la je škot­ska pre­mi­jer­ka. Me­đu­tim, te­ško je oče­ki­va­ti da bi Špa­njol­ska ili Bel­gi­ja, i sa­me za­bri­nu­te zbog se­pa­ra­tiz­ma, mo­gle pri­hva­ti­ti da Škot­ska os­ta­ne ili da do­bi­je po­se­ban sta­tus. Pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­ude Jun­c­ker uoči sas­tan­ka sa škot­skom pre­mi­jer­kom re­kao je ka­ko ni on ni pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk ne­ma­ju na­mje­ru mi­je­ša­ti se u pro­ces u Bri­ta­ni­ji. – To ni­je naš po­sao – re­kao je Jun­c­ker. U me­đu­vre­me­nu raz­ma­tra­ju se i op­ci­je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ka­ko se pro­vu­ći iz­me­đu Sci­le i Ha­rib­de, iz­me­đu oba­ve­ze da se po­štu­je vo­lja na­ro­da i že­lje da se iz­bjeg­ne ka­tas­tro­fa ko­ju Brexit iz­a­zi­va na raz­li­či­tim pla­no­vi­ma. Mo­žda je naj­go­ra po­s­lje­di­ca re­fe­ren­du­ma na ljud­skom pla­nu, jer su lju­di na ces­ti po­če­li na­pa­da­ti use­lje­ni­ke s is­to­ka Eu­ro­pe, iz bal­tič­kih ze­ma­lja, iz Polj­ske, pa i iz Hr­vat­ske. Je­dan je Ta­li­jan os­tao bez zu­ba, do­bio je bo­com po gla­vi jer je pi­tao ne­ko­ga ka­ko je gla­sao na re­fe­ren­du­mu. No na­pa­da­ju se i imi­gran­ti iz dru­gih kra­je­va svi­je­ta. Jed­na od op­ci­ja ko­ju nu­de la­bu­ris­ti jest i no­vi re­fe­ren­dum, ali ne tek ta­ko, ne­go na­kon što bi no­vi li­der la­bu­ris­ta – Je­remy Cor­byn bi tre­bao do­bi­ti na­s­ljed­ni­ka – pre­go­va­rao s EU, do­go­vo­rio uvje­te iz­la­ska i on­da to pi­ta­nje stavio na re­fe­ren­dum.

Omek­ša­li bi Mer­kel

Pi­ta­nje bi bi­lo: pris­ta­je­te li na uvje­te ko­ji su is­pre­go­va­ra­ni ili ipak že­li­te os­ta­ti? Ta­da bi vje­ro­jat­no i En­gle­zi, Vel­ša­ni i os­ta­li ima­li bo­lji uvid u to za što se opre­dje­lju­ju. La­bu­ris­ti se na­da­ju i da bi ko­nač­no mo­gli omek­ša­ti nje­mač­ku kan­ce­lar­ku An­ge­lu Mer­kel u po­gle­du slo­bod­nog kre­ta­nja lju­di jer Mer­kel ni­je pris­ta­ja­la na ogra­ni­če­nja.

REUTERS

Škot­ska je od­luč­na, že­li os­ta­ti u EU, po­ru­či­la je Stur­ge­on u Bruxel­le­su na­kon sas­tan­ka s pred­sjed­ni­kom Eu­rop­skog par­la­men­ta Mar­ti­nom Sc­hul­zom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.