Tri ami­go­sa – Tru­de­au, Oba­ma i Ni­eto udru­ži­li sna­ge pro­tiv Trum­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab, Hi­na vanj­ska@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ka­na­da, SAD i Mek­si­ko pot­pis­ni­ci su Sje­ver­no­ame­rič­kog spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni (NAFTA) Sum­mit tri ami­go­sa, ka­ko ga zo­vu, a ko­ji okup­lja čel­ni­ke SAD-a, Ka­na­de i Mek­si­ka po­čeo je ju­čer u ka­nad­skoj Ot­tawi. Ka­nad­ski pre­mi­jer Jus­tin Tru­de­au, ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma i mek­sič­ki pred­sjed­nik En­rique Pe­na Ni­eto is­tak­nu­li su važ­nost tr­go­vi­ne u tre­nut­ku ras­tu­ćih dvoj­bi u svi­je­tu o ko­ris­ti­ma glo­ba­li­za­ci­je. Te tri zem­lje pot­pis­ni­ce su Sje­ver­no­ame­rič­kog spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni (NAFTA) za ko­ji re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nald Trump tvr­di da je šte­tan za ame­rič­ke rad­ni­ke i da će, ako do­đe na vlast, pre­go­va­ra­ti o nje­go­voj iz­mje­ni ili iz nje­ga iz­a­ći. – Vi­di­mo di­ljem svi­je­ta mno­ge pri­mje­re pro­tek­ci­oniz­ma, za­bri­nu­tos­ti i iz­la­za­ka iz spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni – ka­zao je uoči sas­tan­ka ka­nad­ski pre­mi­jer Jus­tin Tru­de­au. – Put pre­ma pro­cva­tu bo­lja su part­ner­stva – sma­tra Tru­de­au. Duž­nos­nik ame­rič­kog Na­ci­onal­nog sa­vje­ta za si­gur­nost Mark Fe­ier­ste­in oče­ku­je da će čel­ni­ci pu­no vre­me­na po­sve­ti­ti tr­go­vi­ni i sve glas­ni­jim kri­ti­ka­ma na ra­čun NAFTA-e. Earl Wayne, biv­ši Oba­min ve­le­pos­la­nik u Mek­si­ku, ka­že da će čel­ni­ci mo­ra­ti po­nu­di­ti bo­lje objaš­nje­nje za či­nje­ni­cu da go­to­vo 14 mi­li­ju­na ame­rič­kih rad­nih mjes­ta ovi­si o tr­go­vi­ni s Ka­na­dom i Mek­si­kom. Oče­ku­je se da će čel­ni­ci ze­ma­lja NAFTA-e obja­vi­ti “sve­obu­hvat­no sje­ver­no­ame­rič­ko part­ner­stvo o kli­mi, čis­toj ener­gi­ji i oko­li­šu”, ka­ko bi se do 2025. di­ljem Sje­ver­ne Ame­ri­ke 50 pos­to elek­trič­ne stru­je pro­izvo­di­lo iz čis­te ener­gi­je. Tri ami­go­sa raz­go­va­ra­la su i o Brexi­tu.

En­rique Pe­na Ni­eto, Jus­tin Tru­de­au i Ba­rack Oba­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.