Pu­tin stiš­će Sr­bi­ju: EU na re­fe­ren­dum

Na va­lu po­tre­sa iz Lon­do­na Pu­tin ko­ris­ti im­puls da po­ja­ča utje­caj na Bal­ka­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

Ka­ko se idu­će go­di­ne na pro­lje­će u Sr­bi­ji odr­ža­va­ju i iz­bo­ri za no­vog pred­sjed­ni­ka, Ru­si for­si­ra­ju da se is­tog da­na odr­ži i re­fe­ren­dum sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net Na va­lu po­tre­sa ko­ji se iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ši­ri Eu­ro­pom, pr­vi re­fe­ren­dum na­kon Brexi­ta mo­gao bi se odr­ža­ti u zem­lji ko­ja je tek na po­čet­ku pre­go­vo­ra o ula­sku u Eu­rop­sku uni­ju, u Sr­bi­ji, ako vlast po­pus­ti pri­tis­ci­ma iz Ru­si­je.

Na uda­ru na­go­va­ra­nja

Ru­si, na­ime, tvr­di be­ograd­ski Blic, u svim raz­go­vo­ri­ma sa sr­bi­jan­skim duž­nos­ni­ci­ma spo­mi­nju re­fe­ren­dum na kom bi se Sr­bi tre­ba­li od­lu­či­ti je­su li za ula­zak zem­lje u NATO i u EU. Ma­le pro­ru­ske stran­ke u Na­rod­noj skup­šti­ni po­seb­no su na uda­ru na­go­va­ra­nja iz Mo­sk­ve, a če­ti­ri sr­bi­jan­ske stran­ke bi­le su i na kon­gre­su vla­da­ju­će Je­dins­tve­ne Ru­si­je. Ka­ko se idu­će go­di­ne na pro­lje­će u Sr­bi­ji tre­ba­ju odr­ža­ti i iz­bo­ri za no­vog pred­sjed­ni­ka, Ru­si for­si­ra­ju da se is­tog da­na odr­ži i re­fe­ren­dum. Ka­ko bi Sr­bi od­lu­či­li na tom re­fe­ren­du­mu, ni­je la­ko pre­dvi­dje­ti, jer prak­tič- no je i ko­ris­no surađivati s Eu­ro­pom, ali sen­ti­men­ti su na stra­ni pra­vos­lav­ne, sla­ven­ske bra­će. – Emo­ci­je ima­ju ve­li­ko zna­če­nje u ge­opo­li­tič­kim opre­dje­lje­nji­ma. Ve­lik utje­caj ima i Pra­vos­lav­na cr­k­va i raz­ne eli­te, a te­ško je za­pra­vo toč­no re­ći i na ko­joj po­zi­ci­ji je Alek­san­dar Vu­čić – ka­že še­fi­ca sr­bi­jan­skog HHO-a So­nja Bi­ser­ko, do­da­ju­ći ka­ko sve što je kons­truk­tiv­no do­la­zi iz EU, a ne iz Ru­si­je, ali to ne zna­či da bi EU do­bi­la na tom re­fe­ren­du­mu. Na­ro­či­to kad se ima na umu po­tres ko­ji je na po­li­tič­koj sce­ni iz­a­zva­la od­lu­ka Bri­ta­na­ca.

Ru­so­fil­s­tvo dio iden­ti­te­ta

Ne­dav­no je Hel­sin­ški od­bor obja­vio i zbor­nik “Pot­ka sr­p­skog iden­ti­te­ta - an­ti­za­pad­njaš­tvo, ru­so­fil­s­tvo, tra­di­ci­ona­li­zam”. Bi­ser­ko u uvo­du na­vo­di ka­ko se obje Ju­gos­la­vi­je u Sr­bi­ji ne­gi­ra­ju, iz sje­ća­nja se is­klju­ču­je 20. sto­lje­će i su­dar iz­me­đu pa­tri­jar­hal­ne i mo­der­ne ci­vi­li­za­ci­je u ovom tre­nut­ku pre­te­že na stra­nu “sve­to­sav­skog iden­ti­te­ta”. “Ru­si­ja pot­hra­nju­je sr­p­sku frus­tra­ci­ju i te­zu da je Ju­gos­la­vi­ja bi­la sr­p­ska za­blu­da”, pi­še Bi­ser­ko. – U ovom tre­nut­ku Pu­tin ko­ris­ti si­tu­aci­ju i do­dat­ni po­ti­caj ko­ji je nje­go­vu ci­lju ja­ča­nja utje­ca­ja na Bal­ka­nu dao Brexit – ka­že. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ter­me Tu­helj Aqu­ae Vi­vae Kra­pin­ske to­pli­ce Ter­me Je­zer­či­ca Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin Mi­ner­va Va­ra­ždin­ske to­pli­ce Top-Ter­me To­pu­sko Aqu­ae Ba­li­ssae Bi­zo­vač­ke To­pli­ce Pek­mez za tam­nje­nje samo u BIPI 10. Ga­bre­ku 1929 11. Vu­glec breg 12. Se­oski tu­ri­zam Ke­ze­le 13. Res­to­ran Div­lje vo­de 14. Res­to­ran DP Mrež­nič­ka ku­ća 15. Mu­zej kra­pin­skih ne­an­der­ta­la­ca Ho­tel To­mis­la­vov dom 16.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.