Vi­še ne­će pla­ća­ti li­ječ­ni­ci­ma da pre­po­ru­ču­ju nji­ho­ve ar­tik­le

Danas obja­va svih do­na­ci­ja far­ma in­dus­tri­je u zdrav­s­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ko­deks Eu­rop­skog udru­že­nja ino­va­tiv­nih pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va ot­kri­va ko­jim su zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma pla­ća­na pu­to­va­nja, se­mi­na­ri... Sve do­na­ci­je far­ma­ce­ut­skih tvrt­ki bol­ni­ca­ma, nji­ho­vi ho­no­ra­ri li­ječ­ni­ci­ma, pla­ća­nje pre­da­va­nja, sa­vje­to­va­nja, pu­to­va­nja na kon­gre­se bit će danas jav­no objav­lje­ni, či­me u prak­su kre­će naj­av­lje­ni Ko­deks Eu­rop­skog udru­že­nja ino­va­tiv­nih pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va (EFPIA). Cilj je po­ve­ća­ti tran­s­pa­rent­nost u od­no­su far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je i zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka, a či­nje­ni­ca je da će se ova lis­ta gu­gla­ti i iz­a­zva­ti ve­li­ko za­ni­ma­nje kao i svo­je­dob­no Re­gis­tar bra­ni­te­lja. Li­ječ­ni­ci ni­su bi­li obvez­ni do­pus­ti­ti jav­nu obja­vu svo­jeg ime­na i pre­zi­me­na, no ne­ke kom­pa­ni­je na to od­go­va­ra­ju pres­tan­kom su­rad­nje. Tak­va je po­li­ti­ka tvrt­ke GlaxoSmit­hKli­ne s či­jim smo di­rek­to­rom za ovo po­dru­čje, Stij­nom Cal­co­enom, raz­go­va­ra­li upra­vo o Ko­dek­su.

S ob­zi­rom na ak­tu­al­nos­ti objav­lji­va­nja su­rad­nje i ho­no­ri­ra­nja li­ječ­ni­ka, kak­vu će po­li­ti­ku u tom pi­ta­nju pri­mi­je­ni­ti GSK?

Far­ma­ce­ut­ska se in­dus­tri­ja na ra­zi­ni svo­jih ino­va­tiv­nih čla­ni­ca okup­lje­nih u EFPIA-i od­lu­či­la go­diš­nje jav­no objav­lji­va­ti pri­je­no­se vri­jed­nos­ti pre­ma zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma i zdrav­s­tve­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ti pri­je­no­si vri­jed­nos­ti uklju­ču­ju tro­ško­ve pu­to­va­nja i su­dje­lo­va­nja na kon­gre­si­ma i edu­ka­ci­ja­ma, kao i nak­na­de za sa­vje­to­va­nja i us­lu­ge ko­je pru­ža­ju far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji. Uve­li smo no­vi pos­lov­ni mo­del su­rad­nje sa zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma ko­ji­ma vi­še ne pla­ća­mo da go­vo­re o na­šim li­je­ko­vi­ma na re­cept onim zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma ko­ji ih pro­pi­su­ju, kao ni oni­ma ko­ji mo­gu ima­ti utje­ca­ja na pro­pi­si­va­nje li­je­ko­va. Ta­ko­đer, pres­ta­li smo zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma pla­ća­ti pu­to­va­nja i tro­ško­ve su­dje­lo­va­nja na zdrav­s­tve­nim kon­fe­ren­ci­ja­ma, u Hr­vat­skoj još od proš­le go­di­ne, a glo­bal­no s po­čet­kom ove. Umjes­to to­ga ra­zvi­ja­mo di­gi­tal­na rje­še­nja za edu­ka­ci­ju zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka. Vje­ru­je­mo u pri­mje­nu EFPIA ko­dek­sa u du­hu u ko­jem je na­pi­san, sto­ga smo uve­li prin­cip “bez pris­tan­ka ne­ma ugo­vo­ra”. To kon­kret­no zna­či da, ako zdrav­s­tve­ni rad­nik ne pris­ta­ne da GSK jav­no obja­vi da je pre­ma nje­mu imao pri­je­nos vri­jed­nos­ti, GSK s njim ne­će ra­di­ti. Ako je zdrav­s­tve- ni rad­nik pr­vo pris­tao na obja­vu svo­jih po­da­ta­ka pa ih je po­vu­kao, pri­mje­nju­je­mo is­to na­če­lo.

Ko­ji je vaš osob­ni stav o toj ini­ci­ja­ti­vi i ka­kav uči­nak oče­ku­je­te?

Mis­lim da je po­vje­re­nje iz­me­đu bo­les­ni­ka i zdrav­s­tve­nog rad­ni­ka va­žan čim­be­nik u is­ho­du li­je­če­nja. Po­vje­re­nja ne mo­že bi­ti bez neo­vis­nos­ti zdrav­s­tve­nog rad­ni­ka u do­no­še­nju od­lu­ke o pro­pi­si­va­nju ili pre­po­ru­či­va­nju ne­kog li­je­ka. Te od­lu­ke mo­ra­ju bi­ti ute­me­lje­ne na kli­nič­kim do­ka­zi­ma i is­kus­tvu, zbog če­ga je važ­no da zdrav­s­tve­ni rad­ni­ci i pro­izvo­đa­či li­je­ko­va ot­klo­ne mo­guć­nost sum­nje u ne­pris­tra­no do­no­še­nje tih od­lu­ka. Su­rad­nja zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka i far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je do­ve­la je do ni­za ot­kri­ća ko­ja su po­bolj­ša­la is­ho­de li­je­če­nja i ži­vot­ni vi­jek bo­les­ni­ka, zbog če­ga će se su­rad­nja za­si­gur­no i nas­ta­vi­ti u svim po­dru­čji­ma.

Je­su li li­ječ­ni­ci u Hr­vat­skoj volj­ni us­tu­pi­ti svo­je po­dat­ke?

Kao što sam re­kao, GSK ima po­li­ti­ku “bez pris­tan­ka ne­ma ugo­vo­ra”, či­me jas­no po­ka­zu­je­mo svo­ju po­sve­će­nost tran­s­pa­rent­nos­ti od­no­sa iz­me­đu zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka, kao i zdrav­s­tve­nih or­ga­ni­za­ci­ja i in­dus­tri­je. Iako ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti dru­ge kom­pa­ni­je u in­dus­tri­ji, vje­ru­jem da zdrav­s­tve­ni rad­ni­ci u Hr­vat­skoj mo­gu pre­poz­na­ti vri­jed­nost ko­ju tran­s­pa­rent­nost do­no­si za du­go­roč­ni od­nos s bo­les­ni­ci­ma i is­ho­de li­je­če­nja.

Ko­ji je iz­nos nov­ca na go­diš­njoj ra­zi­ni GSK ulo­žio u ta­kav oblik su­rad­nje u RH?

Po­dat­ke o pri­je­no­si­ma vri­jed­nos­ti obja­vit će­mo 30. lip­nja kad i os­ta­le far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je, a od ukup­nog iz­no­sa tri če­t­vr­ti­ne ulo­ži­li smo iz­rav­no u kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja. GSK jav­no objav­lju­je re­zul­ta­te svih svo­jih kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja, neo­vis­no o to­me ima li re­zul­tat po­zi­ti­van ili ne­ga­ti­van ishod. Od­lu­či­li smo se za tak­vu po­li­ti­ku ka­ko bi­smo is­ho­de kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja uči­ni­li dos­tup­ni­ma svim is­tra­ži­va­či­ma ka­ko bi ih oni mo­gli ko­ris­ti­ti u ra­zvo­ju svo­jih pro­to­ko­la li­je­če­nja.

Sma­tra­te li ini­ci­ja­ti­vu svo­je­vr­s­nim priz­na­njem in­dus­tri­je da je mo­guć iz­os­ta­nak objek­tiv­nos­ti li­ječ­ni­ka pri pro­pi­si­va­nju te­ra­pi­je?

Ovom ini­ci­ja­ti­vom ne go­vo­ri­mo da je pos­to­jao mo­gu­ći iz­os­ta­nak objek­tiv­nos­ti li­ječ­ni­ka pri pro­pi­si­va­nju te­ra­pi­je. Vje­ru­jem da bo­les­nik i nje­go­va do­bro­bit mo­ra­ju bi­ti u sre­di­štu paž­nje zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka i far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je.

Pri­je­nos vri­jed­nos­ti pre­ma rad­ni­ci­ma u zdrav­s­tvu obu­hva­ća i tro­ško­ve edu­ka­ci­je Ne pris­ta­ne li li­ječ­nik na obja­vu svog ime­na, gu­bi ugo­vor s na­ma, ka­žu u GlaxoSmith Kli­neu

Obja­vom lis­te ne go­vo­ri­mo da je pos­to­jao mo­gu­ći iz­os­ta­nak objek­tiv­nos­ti li­ječ­ni­ka pri pro­pi­si­va­nju te­ra­pi­je, ka­že Stijn Cal­co­en

Stijn Cal­co­en: Bo­les­nik i nje­go­va do­bro­bit mo­ra­ju bi­ti cen­tar paž­nje li­ječ­ni­ka i far­ma­ce­uta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.