Za oda­bir ope­ra­to­ra nam je naj­važ­ni­ja br­zi­na sur­fa­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - teh­no@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić ZA­GREB

Iz Vip­ne­ta se po­hva­li­li da sad mo­gu vlas­ti­tom mre­žom ko­ja dos­ti­že br­zi­nu in­ter­ne­ta i do 1 Gbit/s po­kri­ti 400.000 ku­ćans­ta­va u Hr­vat­skoj – Kon­ti­nu­ira­nim ula­ga­njem u su­vre­me­nu in­fras­truk­tu­ru i naj­ra­ši­re­ni­ju op­tič­ko-ka­bel­sku mre­žu, Vip­net pos­tav­lja od­lič­ne te­me­lje za pru­ža­nje naj­bo­ljeg ko­ris­nič­kog is­kus­tva u Hr­vat­skoj – ka­zao je Jiří Dvor­jan­čan­ský, pred­sjed­nik upra­ve Vip­ne­ta, na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Pr­vi čo­vjek Vip­ne­ta po­hva­lio se i či­nje­ni­com da sa­da mo­gu po­kri­ti 400 ti­su­ća ku­ćans­tva vlas­ti­tom mre­žom te oci­je­nio da je Vip­net naj­s­prem­ni­ji ope­ra­tor za pro­vo­đe­nje di­gi­tal­ne agen­de EU. – Ako se u ob­zir uz­mu i či­nje­ni­ce da se ra­di o na­pred­noj mre­ži za su­per­br­zi in­ter­net te o dvos­tru­ko vi­še po­kri­ve­nih ku­ćans­ta­va u od­no­su na pr­vog slje­de­ćeg kon­ku­ren­ta, ovo je na­še vri­jed­no pos­tig­nu­će. Im­ple­men­ta­ci­jom no­vog stan­dar­da Vip­ne­to­vim će­mo ko­ris­ni­ci­ma ko­ji su spo­je­ni

Te­le­vi­zi­ju pro­sječ­no gle­da­mo dva i pol sa­ta dnev­no, a 80 pos­to nas ima i fik­s­ni te­le­fon

pu­tem op­tič­ko-ka­bel­ske mre­že omo­gu­ći­ti br­zi­ne in­ter­ne­ta do 1 Gbit/s – re­kao je Dvor­jan­čan­ský i do­dao da ono što se baš ne spo­mi­nje čes­to jest či­nje­ni­ca da je Hr­vat­ska u kru­gu ze­ma­lja ko­je ima­ju naj­s­po­ri­je pro­sječ­ne br­zi­ne in­ter­ne­ta u EU. A ka­ko je po­ka­za­lo Vip­ne­to­vo is­tra­ži­va­nje o na­vi­ka­ma ko­ris­ni­ka fik­s­nih us­lu­ga, 57 pos­to njih na­vo­di br­zi­nu in­ter­ne­ta kao pre­su­dan fak­tor pri oda­bi­ru us­lu­ge. Na­da­lje, čak 74 pos­to ko­ris­ni­ka i da­lje ko­ris­ti ADSL teh­no­lo­gi­ju za pris­tup in­ter­ne­tu, dok po 4 pos­to njih ko­ris­ti ka­bel­ske i op­tič­ke mre­že. Kad su na in­ter­ne­tu, ve­ći­na ili njih 80 pos­to či­ta vi­jes­ti, a sli­je­di slu­ša­nje glaz­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.