U ra­to­vi­ma 91.-95. nes­ta­lo je 40 ti­su­ća lju­di. Još se tra­ga za 12.000 nes­ta­lih

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Me­đu­na­rod­ne ko­mi­si­je za nes­ta­le oso­be

Ulip­nju 1996., na sum­mi­tu G-7 u Lyo­nu, ka­da je Bill Clin­ton, pred­sjed­nik SAD-a, pred­lo­žio os­ni­va­nje Me­đu­na­rod­ne ko­mi­si­je za nes­ta­le oso­be, šan­se za odr­živ i učin­ko­vit po­ku­šaj pro­na­la­že­nja de­se­ta­ka ti­su­ća nes­ta­lih oso­ba iz biv­še Ju­gos­la­vi­je ni­su bi­le iz­gled­ne. Dva­de­set go­di­na kas­ni­je, in­te­gri­ran sus­tav – ko­ji uklju­ču­je os­ni­va­nje spe­ci­fič­nih ins­ti­tu­ci­ja i do­no­še­nje adek­vat­nih za­ko­na u svr­hu rje­ša­va­nja pi­ta­nja nes­ta­lih oso­ba, pris­tup ute­me­ljen na vla­da­vi­ni za­ko­na, uklju­če­nost obi­te­lji nes­ta­lih u pro­ces i su­vre­me­ne znans­tve­ne me­to­de – do­nio je ne­vje­ro­jat­ne re­zul­ta­te. Te 1996. go­di­ne na za­pad­nom Bal­ka­nu bi­lo je 40.000 nes­ta­lih i ne­do­volj­no vo­lje me­đu pred­stav­ni­ci­ma vlas­ti da se rje­ša­va­nju tog pi­ta­nja po­sve­te objek­tiv­no i ne­pris­tra­no. Is­to­dob­no, u raz­li­či­tim su se di­je­lo­vi­ma re­gi­je odvi­ja­li ne­ko­or­di­ni­ra­ni po­ku­ša­ji pro­na­la­že­nja nes­ta­lih – zas­no­va­ni na raz­li­či­tim me­to­do­lo­gi­ja­ma i ne­ri­jet­ko upit­nim pro­fe­si­onal­nim stan­dar­di­ma. U tim je uvje­ti­ma broj iden­ti­fi­ka­ci­ja bio mali, a na­pre­dak spor. Kao re­zul­tat, broj­ne su obi­te­lji go­di­na­ma mo­ra­le ži­vje­ti s “dvo­smis­le­nim nes­tan­kom” bliž­njih. Tim je obi­te­lji­ma pri­ro­dan, ljud­ski pro­ces ža­lo­va­nja os­tao za­mrz­nut u odre­đe­nom tre­nut­ku. A pro­blem ni­je bio samo osob­ni, in­di­vi­du­al­na bol. Či­nje­ni­ca da je nes­ta­lo to­li­ko mno­go lju­di bi­la je pre­pre­ka vra­ća­nju mi­ra. Na­kon su­ko­ba, ka­da se tra­ga za ve­li­kim bro­jem nes­ta­lih oso­ba, te­me­lji vla­da­vi­ne za­ko­na stav­lje­ni su na kuš­nju. Gra­đa­ni s pra­vom u pi­ta­nje do­vo­de kre­di­bi­li­tet vlas­ti ko­je ne mo­gu ili ne že­le ut­vr­di­ti što se do­go­di­lo s ti­su­ća­ma nji­ho­vih su­gra­đa­na i tko ne mo­že ili ne že­li po­du­ze­ti ko­ra­ke ko­ji će od­go­vor­ne za nes­tan­ke do­ves­ti pred li­ce prav­de. Pro­na­la­že­nje nes­ta­lih pomoć je pre­ži­vje­li­ma, ali i pos­tu­pa­nje u skla­du s vla­da­vi­nom za­ko­na; pro­na­la­že­nje nes­ta­lih iz­rav­no je ve­za­no za pri­vo­đe­nje po­či­ni­te­lja pred li­ce prav­de. Pro­na­la­že­nje nes­ta­lih spre­ča­va­nje je sva­kog po­ku­ša­ja da se za­ta­ška­ju zlo­či­ni ili za­ni­je­če ono što se do­go­di­lo. Skri­ve­ne grob­ni­ce su mjes­ta zlo­či­na. U nji­ma se na­la­ze do­ka­zi ko­ji se mo­gu upo­tri­je­bi­ti u sud­skim pro­ce­si­ma. Pro­na­la­že­nje nes­ta­lih po­ma­že gra­đa­ni­ma da os­tva­re pra­vo na is­ti­nu, prav­du i re­pa­ra­ci­je. To se ne od­no­si samo na gra­đa­ne či­ji su bliž­nji nes­ta­li. To se od­no­si na sve gra­đa­ne – jer sve dok je ijed­nom čo­vje­ku us­kra­će­na prav­da, ona je us­kra­će­na svi­ma. Pre­ma do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim za­ko­ni­ma, pre­ži­vje­le žr­tve ima­ju pra­vo saz­na­ti is­ti­nu o to­me što se do­go­di­lo s nji­ho­vim nes­ta­lim ro­đa­ci­ma. Vlas­ti ne mo­gu bi­ra­ti ho­će li po­dr­ža­ti po­ku­ša­je pro­na­la­že­nja nes­ta­lih: oni ima­ju obve­zu po­dr­ža­ti na­po­re. Po­li­ci­ja, pra­vo­sud­na ti­je­la i dru­gi – od op­ćin­skih služ­be­ni­ka do še­fo­va vla­de – ima­ju jas­nu obve­zu da po­dr­že obi­te­lji nes­ta­lih. A ta po­dr­ška ne smi­je sta­ti na iz­ra­ža­va­nju su­ću­ti. U Hr­vat­skoj, gdje se dva­de­set go­di­na na­kon su­ko­ba još tra­ga za čak 1591 oso­bom, ICMP kroz za­jed­nič­ki pro­jekt s hr­vat­skim vlas­ti­ma po­mo­gao je u pro­ce­su iden­ti­fi­ka­ci­je vi­še od 500 oso­ba. ICMP po­ma­že i kroz pro­ma­trač­ke ak­tiv­nos­ti pri­li­kom ek­shu­ma­ci­ja te po­dr­ža­va na­po­re vlas­ti u Hr­vat­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Sr­bi­ji, Cr­noj Go­ri i Ko­so­vu da kre­ira­ju ba­zu po­da­ta­ka svih otvo­re- nih slu­ča­je­va nes­ta­lih oso­ba na za­pad­nom Bal­ka­nu. Re­gi­onal­na lis­ta po­mo­ći će da se uk­lo­ne du­pli­ka­ti, a in­for­ma­ci­je iz ar­hi­va jed­ne zem­lje pos­tat će dos­tup­ne dru­gim zem­lja­ma ko­je tra­ga­ju za svo­jim dr­žav­lja­ni­ma nes­ta­lim na tlu su­sjed­nih ze­ma­lja. U pro­tek­la dva de­set­lje­ća, vi­še od 70 pos­to nes­ta­lih u re­gi­ji pro­na­đe­no je i iden­ti­fi­ci­ra­no. Da bi pro­naš­li i iden­ti­fi­ci­ra­li pre­os­ta­lih 12.000 nes­ta­lih lju­di, vla­de su duž­ne: osi­gu­ra­ti da obi­te­lji nes­ta­lih – bez ob­zi­ra na et­nič­ko, vjer­sko ili na­ci­onal­no po­ri­jek­lo i bez ob­zi­ra na nji­ho­vu ulo­gu u su­ko­bu – ima­ju jed­na­ko pra­vo na is­ti­nu, prav­du i re­pa­ra­ci­je, što po­dra­zu­mi­je­va do­no­še­nje i pro­vo­đe­nje re­le­vant­nih za­ko­na; kre­ira­ti sre­diš­nju, ve­ri­fi­ci­ra­nu evi­den­ci­ju oso­ba nes­ta­lih u su­ko­bi­ma u re­gi­ji – što zna­či da dr­ža­ve mo­ra­ju za­vr­ši­ti svo­je evi­den­ci­je i kre­ira­ti re­gi­onal­nu lis­tu: na taj na­čin će se do­ći do pra­vih bro­je­va i osi­gu­ra­ti pra­va pre­ži­vje­li­ma; ubr­za­ti is­tra­ge i sud­ske pro­ce­se u ve­zi sa slu­ča­je­vi­ma nes­ta­lih oso­ba: ti slu­ča­je­vi se od­no­se na ne­prav­du po­či­nje­nu u proš­los­ti, ali is­to ta­ko, što je ve­oma važ­no, za prav­du u sa­daš­njos­ti; i ri­je­ši­ti pi­ta­nje po­greš­nih iden­ti­fi­ka­ci­ja (što se po­seb­no od­no­si na Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, Hr­vat­sku i Ko­so­vo, gdje se u mr­tvač­ni­ca­ma na­la­zi ve­li­ki broj ne­iden­ti­fi­ci­ra­nih po­s­mrt­nih os­ta­ta­ka). Is­pu­nja­va­njem ovog pla­na po­mo­ći će­mo de­se­ci­ma ti­su­ća gra­đa­na da proš­lost os­ta­ve iza se­be i ponovno si iz­gra­de ži­vot.

U Hr­vat­skoj se i dva de­set­lje­ća od Do­mo­vin­skog ra­ta još tra­ga za 1591 oso­bom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.