EPP po­no­san na Hr­vat­sku i nje­zi­nu us­pješ­nu eu­rop­sku pri­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Hr­vat­ska pred­stav­lja je­dan od naj­ve­ćih us­pje­ha po­li­ti­ke pro­ši­re­nja. Pri­je tri go­di­ne Hr­vat­ska je pos­ta­la 28. dr­za­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je te obi­lje­ži­la još je­dan zna­ča­jan tre­nu­tak u stva­ra­nju uje­di­nje­ne Eu­ro­pe i još uvi­jek je naj­mla­đa dr­ža­va čla­ni­ca. U pro­tek­lih de­set go­di­na Hr­vat­ska je ra­di­la čvr­sto i upor­no na os­tva­ri­va­nju i pro­ved­bi neo­p­hod­nih re­for­mi za članstvo u EU, uklju­ču­ju­ći i ra­zvoj tr­žiš­ne eko­no­mi­je. Pos­tav­ši čla­ni­com Eu­rop­ske uni­je Hr­vat­ska je po­ka­za­la di­na­mič­nost i vi­tal­nost. Po­ka­za­la je na zo­ran na­čin ka­ko su neo­p­hod­ne pro­mje­ne na ju­go­is­to­ku Eu­ro­pe gdje su iz­gle­di za članstvo bi­li glav­na mo­ti­va­ci­ja za pro­ved­bu re­fro­mi i po­mi­re­nje. Hr­vat­sko članstvo pri­do­no­si sta­bil­nos­ti, si­gur­nos­ti i na­pret­ku. Prem­da je Hr­vat­ska pos­ta­la čla­ni­com Eu­rop­ske uni­je na vr­hun­cu fi­nan­cij­ske kri­ze i pret­pje­la je glo­bal­nu eko­nom­sku kri­zu, sa­da se na­la­zi ponovno na pu­tu gos­po­dar­skog ras­ta. Samo pris­tu­pa­nje pru­ži­lo je mnoš­tvo mo­guć­nos­ti za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo. Eu­rop­ska uni­ja je za Hr­vat­sku naj­ve­će iz­voz­no tr­ži­šte. Iz­voz ras­te dvos­tru­ko br­že ne­go što se tr­go­vin­ski de­fi­cit sma- nju­je, što po­ka­zu­je da je Hr­vat­ska us­pješ­na u po­ve­ća­nju pro­izvod­nje, pro­duk­tiv­nos­ti i kon­ku­ret­nos­ti. Po­bolj­ša­ne ve­ze unu­tar ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe i s Eu­rop­skom uni­jom stva­ra­ju na­či­ne i no­ve pri­li­ke za po­du­ze­ća i po­je­din­ce, a pred­stav­lja­ju i do­pri­nos do­bro­su­sjed­skim od­no­si­ma. Pri­go­da je za Hr­vat­sku i da ko­ris­ti svoj utje­caj i sna­gu kao čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je pre­ma ju­go­is­toč­nom su­sjed­stvu. EU je po­vrh sve­ga za­jed­ni­ca vri­jed­nos­ti i ima zna­čaj­nu zas­lu­gu u tran­zi­ci­ji pre­ma de­mo­kra­ci­ji. Hr­vat­ska mo­ra nas­ta­vi­ti na svo­jem pu­tu te sus­tav­no po­dr­ža­va­ti vri­jed­nos­ti na ko­ji­ma se Eu­ro­pa te­me­lji. Hr­vat­ska je zem­lja gla­so­vi­tih znans­tve­ni­ka, glaz­be­ni­ka i spor­ta­ša osva­ja­ča me­da­lja. Nje­zi­na no­vi­ja po­vi­jes­ti je po­ka­za­la ka­ko se zem­lja mo­že us­pješ­no tran­sfor­mi­ra­ti iz zem­lje po­ha­ra­ne ra­tom u čla­ni­cu naj­us­pješ­ni­jeg klu­ba na svi­je­tu. Zas­tup­nič­ki klub Eu­rop­ske puč­ke stran­ke po­no­san je na os­tva­re­nja i uspjeh hr­vat­ske de­le­ga­ci­je EPP-a, kao i do­pri­no­su euro­par­la­men­ta­ra­ca ra­du Klu­ba zas­tup­ni­ka Eu­rop­ske puč­ke stran­ke i važ­nos­ti hr­vat­skih zas­tup­ni­ka kao mos­ta pre­ma Hr­vat­skoj.

Man­fred We­ber, pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka Eu­rop­ske puč­ke stran­ke u Eu­rop­skom par­la­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.