IVA­NA MA­LE­TIĆ

Že­lim da Hr­vat­ska pos­ta­ne jed­na od gos­po­dar­ski naj­ja­čih no­vi­jih dr­ža­va čla­ni­ca EU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - www.iva­na-ma­le­tic.com iva­na.ma­le­tic@ep.eu­ro­pa.eu

Tri go­di­ne člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji su iza nas. Još uvi­jek je pu­no pos­la pred na­ma ka­ko bi­smo pos­ta­li ak­tiv­na, pre­poz­nat­lji­va i ja­ka dr­ža­va čla­ni­ca ko­ja ko­ris­ti pred­nos­ti Eu­rop­ske uni­je, od je­dins­tve­nog tr­ži­šta, tran­sfe­ra teh­no­lo­gi­ja i no­vih znanja, pre­ko ko­he­zij­ske i po­ljo­pri­vred­ne po­li­ti­ke do raz­li­či­tih dru­gih iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­nja. Na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je tra­že se rje­še­nja za no­vo­nas­ta­le pro­ble­me po­put mi­grant­ske i iz­bje­glič­ke kri­ze, ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, ne­dos­tat­ka inves­ti­ci­ja, unu­tar­nje si­gur­nos­ti, kri­ze u po­ljo­pri­vre­di, kaš­nje­nja u pla­ća­nji­ma iz EU pro­ra­ču­na, ne­pro­vo­đe­nja struk­tur­ni re­for­mi i slič­no. Sve su to i za nas važ­na pi­ta­nja. Eu­rop­ski fond za stra­te­ške inves­ti­ci­je (EFSI) tzv. Jun­c­ke­rov fond pri­li­ka je ko­ju bi­smo i mi tre­ba­li is­ko­ris­ti­ti te pre­ko inves­ti­cij­skih plat­for­mi fi­nan­ci­ra­ti ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, cir­ku­lar­nu eko­no­mi­ju, ino­va­ci­je, no­ve teh­no­lo­gi­je. Ovim fon­dom po­ku­ša­va se po­tak­nu­ti po­du­zet­ni­ke na re­ali­za­ci­ju ri­zič­ni­jih pro­je­ka­ta. Za gos­po­dar­ski rast, uz inves­ti­ci­je, po­treb­ne su i pro­mje­ne u na­či­nu ra­da. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja kroz Eu­rop­ski se­mes­tar po­zi­va sve dr­ža­ve čla­ni­ce da bu­du ener­gič­ni­je u pro­ved­bi spe­ci­fič­nih pre­po­ru­ka te da struk­tur­nim re­for­ma­ma osi­gu­ra­ju snaž­ni­ju pot­po­ru gos­po­dar­stvu. Re­for­me ni­su pi­ta­nje Vla­de i Bruxel­le­sa, re­for­me su vo­lja i od­luč­nost Vla­de i ci­je­log druš­tva da se mi­je­nja. Samo za­jed­no, ko­ris­te­ći sve pri­li­ke ko­je su nam otvo­re­ne, mi­je­nja­ju­ći se i pri­la­go­đa­va­ju­ći no­vom vre­me­nu, te­me­ljem pa­met­nih inves­ti­ci­ja, mo­že­mo us­pje­ti i po­kre­nu­ti snaž­ni­ji rast gos­po­dar­stva. Rad na po­ti­ca­nju bo­ljeg ko­ri­šte­nja EU fon­do­va u RH Nas­ta­vi­li smo obi­la­zi­ti sve na­še žu­pa­ni­je, or­ga­ni­zi­ra­ti kon­fe­ren­ci­je i su­sre­ta­ti se s po­du­zet­ni­ci­ma, po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, mla­di­ma, ne­pro­fit­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, lo­kal­nim je­di­ni­ca­ma i svim os­ta­lim seg­men­ti­ma druš­tva. I ovu go­di­nu sti­glo je ja­ko pu­no upi­ta o mo­guć­nos­ti­ma fi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta iz EU fon­do­va. Upra­vo za­to bi­la sam i jed­na od auto­ri­ca te ured­ni­ca knji­ge „EU pro­jek­ti: Od ide­je do re­ali­za­ci­je“. To je izdanje ko­jim sam htje­la po­mo­ći us­pješ­nom ko­ri­šte­nju EU fon­do­va u Hr­vat­skoj. Za početak po­treb­na je ide­ja, na­kon to­ga zna­nje o mo­guć­nos­ti­ma fi­nan- ci­ra­nja i pre­poz­na­va­nje pro­gra­ma iz ko­jeg se re­ali­za­ci­ja ide­je mo­že fi­nan­ci­ra­ti, a za­tim kre­će put pri­pre­me i pro­ved­be pro­jek­ta. Za­jed­nič­kim ra­dom mo­že­mo pos­ti­ći vi­še, a sva­ki re­ali­zi­ra­ni pro­jekt uspjeh je za ci­je­lu dr­ža­vu. Na ple­nar­noj sjed­ni­ci u svib­nju usvo­je­na je re­zo­lu­ci­ja pod na­zi­vom Ubr­za­nje pro­ved­be ko­he­zij­ske po­li­ti­ke ko­ju sam na­pi­sa­la s ci­ljem po­du­zi­ma­nja mje­ra ko­ji­ma će se iz­bje­ći gu­bi­tak EU fon­do­va u po­je­di­nim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, oso­bi­to u Hr­vat­skoj. I EPP je zbog važ­nos­ti te­me or­ga­ni­zi­rao sas­lu­ša­nje sa struč­nja­ci­ma iz dr­ža­va čla­ni­ca ko­jem sam pred­sje­da­va­la. Tra­ži­la sam ubr­za­no po­jed­nos­tav­lji­va­nje pra­vi­la i pro­ce­du­ra, pri­bli­ža­va­nje ko­he­zij­ske po­li­ti­ke po­tre­ba­ma kraj­njih ko­ris­ni­ka, bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­ko bi se po­ve­ća­la vid­lji­vost ko­he­zij­ske po­li­ti­ke me­đu gra­đa­ni­ma, i po­seb­no sta- bil­nost u pris­tu­pu ci­je­loj po­li­ti­ci. I dr­ža­ve čla­ni­ce mo­ra­ju odra­di­ti do­ma­ću za­da­ću što zna­či po­bolj­ša­ti sus­tav fi­nan­cij­skog uprav­lja­nja, rje­ša­va­ti pro­ble­me ko­ji su pre­pre­ka pri­pre­mi i pro­ved­bi pro­je­ka­ta, pro­ves­ti struk­tur­ne re­for­me i iz­gra­di­ti br­žu i flek­si­bil­ni­ju ad­mi­nis­tra­ci­ju te ojačati ad­mi­nis­tra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te. Kon­ti­nu­ira­ni rad s mla­di­ma: Za­po­če­li smo edu­ka­ci­ju #MOJEUPROJEKT i zas­tup­ni­ca je pos­ta­la am­ba­sa­do­ri­com Era­smu­sa za mla­de po­du­zet­ni­ke u Hr­vat­skoj Po­kre­nu­la sam edu­ka­ci­ju #mojeuprojekt na ko­joj su­dje­lu­je 105 mla­dih ko­ji uče o EU fon­do­vi­ma na prak­ti­čan na­čin kroz pi­sa­nje pro­je­ka­ta. Go­ru­ći pro­blem u Hr­vat­skoj je ogrom­na ne­za­pos­le­nost mla­dih te sam po­zva­la na ut­vr­đi­va­nje ak­tiv­nos­ti i mje­ra us­kla­đe­nih s po­tre­ba­ma mla­dih. Mo­ra­mo pres­ta­ti mla­de pri­la­go­đa­va­ti na­šim za­mis­li­ma i po­če­ti ra­di­ti za­jed­no i u skla­du s nji­ho­vim po­tre­ba­ma. Za­to sam pos­ta­la i am­ba­sa­do­ri­com Era­smu­sa za mla­de po­du­zet­ni­ke u Hr­vat­skoj. Eu­rop­ski ino­va­cij­ski sum­mit Kao čla­ni­ca pred­sjed­niš­tva Knowled­ge for In­no­va­ti­on bit ću jed­na od do­ma­ći­na Eu­rop­skog ino­va­cij­skog sum­mi­ta ko­ji će se odr­ža­ti u stu­de­nom u Eu­rop­skom par­la­men­tu u Bruxel­le­su. Ino­va­ci­je su ključ­ne za ubr­za­nje ra­zvo­ja u svim po­dru­čji­ma od po­ljo­pri­vre­de, pro­me­ta, oko­li­ša, ener­ge­ti­ke, di­gi­ta­li­za­ci­je do obra­zo­va­nja, zdrav­s­tva, so­ci­jal­ne skr­bi i op­će­ni­to pro­mje­na u na­či­nu ra­da jav­nog sek­to­ra. Ino­va­cij­ski sum­mit pri­li­ka je za raz­mje­nu ide­ja i do­brih prak­si me­đu dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma.

Iva­na Ma­le­tić: Mo­ra­mo pres­ta­ti mla­de pri­la­go­đa­va­ti na­šim za­mis­li­ma i po­če­ti ra­di­ti za­jed­no i u skla­du s nji­ho­vim po­tre­ba­ma

Zas­tup­ni­ca Ma­le­tić za­jed­no sa ko­le­gom Van Ni­is­ter­lo­jem vo­di sas­lu­ša­nje EPP-a na te­mu: Ubr­za­nje pro­ved­be ko­he­zij­ske po­li­ti­ke

100 mla­dih po­di­je­lje­nih u 16 gru­pa uče o EU fon­do­vi­ma na prak­ti­čan na­čin kroz pi­sa­nje pro­je­ka­ta ko­je će pri­ja­vi­ti na na­tje­ča­je

Zas­tup­ni­ca je jed­na od auto­ri­ca i ured­ni­ca knji­ge „EU pro­jek­ti: Od ide­je do re­ali­za­ci­je“

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.