Druš­tvo te­me­lje­no na zna­nju i ino­va­ci­ja­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Kre­ativ­ni po­ten­ci­ja­li gra­đa­na naj­važ­ni­ji su dio br­zo­ras­tu­ćeg obli­ka eko­no­mi­je ko­ji se te­me­lji na di­gi­tal­nim teh­no­lo­gi­ja­ma i ino­va­ci­ja­ma, te ko­ji ve­ći­ni ze­ma­lja danas pred­stav­lja jed­nu od naj­a­trak­tiv­ni­jih mo­guć­nos­ti eko­nom­skog ras­ta. In­ter­net i di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je mi­je­nja­ju naš svi­jet u svim di­je­lo­vi­ma druš­tva i u svim po­dru­čji­ma pos­lo­va­nja. Di­gi­tal­na eko­no­mi­ja, osim što mo­že zna­čaj­no utje­ca­ti na ukup­ni rast i na­pre­dak, i to u re­la­tiv­no krat­kom ro­ku, ta­ko­đer se mo­že po­zi­tiv­no is­ko­ris­ti­ti ne samo u po­dru­čji­ma ko­ja su di­rek­t­no ve­za­na za ICT teh­no­lo­gi­ju, ne­go i po­sred­no u os­ta­lim gra­na­ma gos­po­dar­stva. U su­rad­nji s Fa­kul­te­tom or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu, zas­tup­nik Stier je u trav­nju ove go­di­ne or­ga­ni­zi­rao kon­fe­ren­ci­ju „Di­gi­tal­na eko­no­mi­ja i hr­vat­sko gos­po­dar­stvo“. Na kon­fe­ren­ci­ji se ras­prav­lja­lo o pro­ce­si­ma ko­ji se odvi­ja­ju na EU i na­ci­onal­noj ra­zi­ni u svr­hu stva­ra­nja je­dins­tve­nog di­gi­tal­nog tr­ži­šta EU, a su­dje­lo­va­li su pred­stav­ni­ci Vla­de RH, Eu­rop­ske ko­mi­si­je, pri­vat­nog sek­to­ra i aka­dem­ske za­jed­ni­ce. U pot­pu­nos­ti funk­ci­onal­nim je­dins­tve­nim di­gi­tal­nim tr­ži­štem, na ra­zi­ni EU mo­že se os­tva­ri­ti do 415 mi­li­jar­di eura do­dat­nog ras­ta go­diš­nje, otvo­ri­ti sto­ti­ne ti­su­ća no­vih rad­nih mjes­ta te stvo­ri­ti di­na­mič­no druš­tvo te­me­lje­no na ino­va­ci­ja­ma i zna­nju. Pris­tup Hr­vat­ske pre­ma di­gi­tal­noj teh­no­lo­škoj re­vo­lu­ci­ji je va­žan dio od­go­vo­ra na pi­ta­nje iz­la­ska iz si­ro­maš­ne eu­rop­ske pe­ri­fe­ri­je i po­mi­ca­nju pre­ma kru­gu ra­zvi­je­nih ze­ma­lja.

Ti­je­kom ovog man­da­ta, Ured zas­tup­ni­ka Sti­era or­ga­ni­zi­rao je po­sjet vi­še od 300 hr­vat­skih gra­đa­na Eu­rop­skom par­la­men­tu Na sli­ci: S kla­pom „Dra­ča“iz Mos­ta­ra pri­li­kom do­mjen­ka u Eu­rop­skom par­la­men­tu za Hr­va­te iz BiH (svi­banj 2016.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.