DA­VOR IVO STIER

Po­li­tič­ke i eko­nom­ske ins­ti­tu­ci­je otvo­ri­ti gra­đa­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - www.stier.hr da­vor.stier@ep.eu­ro­pa.eu

Zas­tup­nik Da­vor Ivo Stier, glav­ni pre­go­va­rač i ko­or­di­na­tor klu­ba Eu­rop­ske puč­ke stran­ke u Od­bo­ru za ra­zvoj, ti­je­kom pro­tek­le go­di­ne u Eu­rop­skom par­la­men­tu radio je na pri­pre­mi sve­obu­hvat­ne re­for­me eu­rop­ske po­li­ti­ke ra­zvo­ja. Stier se za­la­že za za­okret u ra­zvoj­noj po­li­ti­ci ko­ja će bi­ti vo­đe­na na­če­li­ma do­brog uprav­lja­nja, vla­da­vi­ne pra­va, pro­mi­ca­nja de­mo­kra­ci­je, te be­skom­pro­mis­ne bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je. U funk­ci­ji iz­vjes­ti­te­lja Eu­rop­skog par­la­men­ta za Pro­gram 2030 za odr­živ ra­zvoj, ko­ji je u ruj­nu proš­le go­di­ne usvo­ji­la Op­ća skup­šti­na UN-a, Stier je radio na pro­mi­ca­nju im­ple­men­ta­ci­je am­bi­ci­oz­nog sku­pa od 17 ci­lje­va odr­ži­vog ra­zvo­ja i 169 po­ve­za­nih ci­lje­va. Stier je u Par­la­men­tu i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci za­go­va­rao naj­i­no­va­tiv­ni­ji cilj 16, a ko­ji se fo­ku­si­ra pro­mo­ci­ju mi­ra i prav­de, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, te iz­grad­nju tran­s­pa­rent­nih, učin­ko­vi­tih i otvo­re­nih po­li­tič­kih i eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja. Ko­ris­te­ći kon­cep­te na ko­ji­ma je radio unu­tar Od­bo­ra za ra­zvoj Eu­rop­skog par­la­men­ta, Stier je u pro­sin­cu 2015. go­di­ne obja­vio knji­gu “No­va hr­vat­ska pa­ra­dig­ma - ogled o druš­tve­noj in­te­gra­ci­ji i ra­zvo­ju”. Ogled po­la­zi od te­ze da je na­kon dr­ža­vo­tvor­ne, a po­tom euro­atlant­ske pa­ra­dig­me, Hr­vat­skoj po­treb­na no­va pa­ra­dig­ma ra­zvo­ja ka­ko bi se za­us­ta­vio pro­ces de­zin­te­gra­ci­je druš­tva. Pri­tom cilj no­ve pa­ra­dig­me ni­ka­ko ni­je po­ni­šti­ti po­vi­jes­na dos­tig­nu­ća pret­hod­ne dvi­je, već na­su­prot, do­dat­no ih afir­mi­ra­ti ali is­to­vre­me­no po­nu­di­ti i is­ko­rak te plat­for­mu za dalj­nji ra­zvoj Hr­vat­ske u zem­lju s vi­so­kom sto­pom eko- nom­ske i druš­tve­ne ra­zvi­je­nos­ti. Stier je u ese­ju po­nu­dio mo­gu­ća rje­še­nja, ne pre­ju­di­ci­ra­ju­ći fi­nal­ne mo­de­le, već po­zi­va­ju­ći na ši­ru ras­pra­vu ko­ja će uključiti sve di­oni­ke hr­vat­skog druš­tva. Ključ­na Sti­ero­va te­za jest da je za ra­zvoj Hr­vat­ske nuž­no otvo­ri­ti po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je, što po­dra­zu­mi­je­va i de­mo­kra­ti­za­ci­ju po­li­tič­kih stra­na­ka, a po­tom sli­je­di otva­ra­nje i eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja. U Hr­vat­skoj je tre­nut­no ve­ći­na hr­vat­skih gra­đa­na na mar­gi­na­ma druš­tva, a pre­ma Sti­eru upra­vo je nuž­no njih uključiti u po­li­tič­ke i eko­nom­ske ins­ti­tu­ci­je ko­je su do­sad u ve­li­koj mje­ri bi­le re­zer­vi­ra­ne is­klju­či­vo za pri­vi­le­gi­ra­nu ma­nji­nu. Samo obu­hvat­nom druš­tve­nom in­te­gra­ci­jom mo­že­mo uis­ti­nu os­lo­bo­di­ti i po­tak­nu­ti kre­ativ­ne po­ten­ci­ja­le hr­vat­skih gra­đa­na, te Hr­vat­sku iz­vu­ći iz eu­rop­ske si­ro­maš­ne pe­ri­fe­ri­je.

Da­vor Ivo Stier: Za ra­zvoj Hr­vat­ske nuž­no je otvo­ri­ti po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je, što po­dra­zu­mi­je­va i de­mo­kra­ti­za­ci­ju po­li­tič­kih stra­na­ka, a po­tom sli­je­di otva­ra­nje i eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja

Zas­tup­nik Stier, u su­rad­nji s Fa­kul­te­tom or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu, or­ga­ni­zi­rao je kon­fe­ren­ci­ju „Di­gi­tal­na eko­no­mi­ja i hr­vat­sko gos­po­dar­stvo“na ko­joj su su­dje­lo­va­li pred­stav­ni­ci Vla­de RH, Eu­rop­ske ko­mi­si­je, pri­vat­nog sek­to­ra i aka­dem­ske za­jed­ni­ce (tra­vanj 2016.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.