DUBRAVKA ŠU­ICA

Vje­ru­jem u sna­gu eu­rop­ske Hr­vat­ske!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - www.dubravka-su­ica.eu dubravka.su­ica@ep.eu­ro­pa.eu

Već tre­ću go­di­nu dje­lu­jem u Eu­rop­skom par­la­men­tu kao čla­ni­ca Od­bo­ra za oko­liš, jav­no zdrav­lje i si­gur­nost hra­ne, za­mje­ni­ca čla­na u Od­bo­ru za vanj­ske pos­lo­ve, Od­bo­ru za pro­met i tu­ri­zam i u Od­bo­ru za pra­va že­na i jed­na­kost spo­lo­va. I da­lje sam uklju­če­na u rad ne­for­mal­nih sku­pi­na za tu­ri­zam, vi­no, oto­ke i obal­ne po­ja­se­ve. Su­dje­lo­va­la sam na ple­nar­nim ras­pra­va­ma u Stra­sbo­ur­gu na te­ma­ma kao što je spo­ra­zum o Part­ner­stvu za tran­sa­tlant­sku tr­go­vi­nu i ula­ga­nja, ko­ji ni­je samo tr­go­vin­skog, već i stra­te­škog ka­rak­te­ra. Mo­ra­mo uze­ti u ob­zir sve as­pek­te u spo­ra­zu­mu ka­ko na­ši gra­đa­ni ne bi bi­li ošte­će­ni ni u jed­nom po­dru­čju, a od­luč­na sam da ne­će­mo ra­di­ti us­tup­ke na­uš­trb zdrav­lja, si­gur­nos­ti hra­ne, jav­nih do­ba­ra, vo­de, te da će­mo vo­di­ti ra­ču­na o GMO pro­izvo­di­ma. Jed­na od do­ne­se­nih od­lu­ka od ve­li­kog zna­ča­ja za na­še gra­đa­ne jest us­lu­ga ro­amin­ga unu­tar Eu­rop­ske uni­je jer sma­tram da ži­vi­mo u elek­tro­nič­kom do­bu u ko­jem je pri­je­nos i pro­met po­da­ta­ka - bez dis­kri­mi­na­ci­je i po­te­ško­ća - pre­du­vjet za elek­tro­nič­ku eko­no­mi­ju ko­ja će po­tak­nu­ti pro­duk­tiv­nost u ci­je­loj EU. U ra­du Od­bo­ra za oko­liš, jav­no zdrav­lje i si­gur­nost hra­ne po­tak­nu­la sam uvo­đe­nje vi­še re­da na je­dins­tve­nom tr­ži­štu Uni­je u po­gle­du raz­li­ka u dek­la­ra­ci­ja­ma, sas­ta­vu i oku­su pre­hram­be­nih pro­izvo­da na is­toč­nim i za­pad­nim tr­ži­šti­ma EU. Že­lim pos­la­ti snaž­nu po­ru­ku Ko­mi­si­ji da je važ­no ujed­na­či­ti stan­dar­de na je­dins­tve­nom tr­ži­štu. Kao čla­ni­ca Od­bo­ra bri­nem se o kva­li­te­ti hra­ne, ali i za­šti­ti po­ri­jek­la na­ših pro­izvo­da. Rav­no­prav­nost spo­lo­va os­ta­je moj pri­ori­tet, a svo­jim dje­lo­va­njem u proš­loj go­di­ni po­bri­nu­la sam se da po­duz­me­mo kon­kret­ne mje­re ka­ko bi se us­pos­ta­vi­la jed­na­ka mo­guć­nost za oba spo­la. Že­na­ma je po­treb­no osi­gu­ra­ti dig­ni­tet jer je vri­je­me da se ko­nač­no sta­ne na kraj se­gre­ga­ci­ji na tr­ži­štu ra­da. U Ku­ći Eu­ro­pe u po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na že­na su­dje­lo­va­la sam u jav­noj tri­bi­ni “Ulo- ga že­na u po­li­ti­ci: zas­tup­lje­nost i rav­no­prav­no su­dje­lo­va­nje”. U Od­bo­ru za vanj­sku po­li­ti­ku sam u vi­še na­vra­ta ras­prav­lja­la i o na­šim su­sjed­nim zem­lja­ma pa me ve­se­li što je iz­vjes­ti­telj o Iz­vješ­ću o Sr­bi­ji uvr­stio ve­ći­nu aman­d­ma­na ko­ji­ma smo utje­ca­li na ko­nač­ni tekst. Po­seb­no is­ti­čem pra­va ma­nji­na s na­gla­skom na hr­vat­sku ma­nji­nu i su­dje­lo­va­nje Hr­va­ta u Skup­šti­ni Sr­bi­je. Bos­na i Her­ce­go­vi­na pri­bli­ži­la se člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji pod­no­še­njem služ­be­nog zah­tje­va za članstvo što smo sve­ča­no obi­lje- ži­li u Eu­rop­skom par­la­men­tu. Članstvo Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne u Eu­rop­skoj uni­ji jam­či ko­he­zi­ju i funk­ci­onal­nost zem­lje, osi­gu­ra­va sta­bil­nost i sp­rje­ča­va de­zin­te­gra­cij­ske tren­do­ve. Po­treb­na je us­tav­na re­for­ma ko­ja će jam­či­ti rav­no­prav­nost kons­ti­tu­tiv­nih na­ro­da, oso­bi­to Hr­va­ta, na na­če­li­ma fe­de­ra­li­za­ci­je, de­cen­tra­li­za­ci­je, sup­si­di­jar­nos­ti i le­gi­tim­ne zas­tup­lje­nos­ti. Za­jed­no s hr­vat­skim euro­par­la­men­tar­ci­ma An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem, To­ni­nom Pi­cu­lom, Jo­zom Ra­do­šem, Da­vo­rom Ivom Sti­erom i s Cris­ti­anom Dan Pre- dom or­ga­ni­zi­ra­li smo kon­fe­ren­ci­ju “Eu­rop­ska bu­duć­nost Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne - 20 go­di­na na­kon Dayton­sko-pa­ri­škog mi­rov­nog spo­ra­zu­ma”, na ko­joj su su­dje­lo­va­li mno­gi bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki i eu­rop­ski po­li­ti­ča­ri. Me­đu mno­go­broj­nim dru­gim ak­tiv­nos­ti­ma is­tak­nu­la bih pre­ko 40 pi­ta­nja ko­ja sam upu­ti­la Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji po­čev­ši od za­bri­nja­va­ju­ćeg sta­nja u luci Ca­la­is pre­ko sred­sta­va za hit­nu sa­na­ci­ju po­dru­čja po­go­đe­nih po­ža­rom u Hr­vat­skoj, sta­tu­su GMO-a u TTIP-u, os­lo­ba­đa­nja od pla­ća­nja PDV-a na do­ni­ra­nu hra­nu, pro­ble­mi­ma že­na i dje­ce u pri­hvat­nim cen­tri­ma, emi­si­ji štet­nih pli­no­va iz auto­mo­bi­la, odr­ži­vog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Bi­lo mi je oso­bi­to za­do­volj­stvo ugos­ti­ti Fol­k­lor­ni an­sambl “Lin­đo” ko­ji je nas­tu­pio is­pred Eu­rop­skog par­la­men­ta i u cen­tru Bruxel­le­sa i pred­sta­vi­li bo­ga­tu kul­tur­nu ba­šti­nu i tra­di­ci­ju Hr­vat­ske i hr­vat­skog ju­ga ši­roj eu­rop­skoj jav­nos­ti. Uz Lin­đo, ugos­ti­la sam i iz­as­lans­tvo ne­re­tvan­skih la­đa­ra s ci­ljem da Ma­ra­ton la­đa do­bi­je po­se­ban sta­tus u EU, te da se ne­re­tvan­ska la­đa i tru­pa za­šti­te kao iz­vor­na ma­ri­tim­na kul­tur­na ba­šti­na UNESCO-a. Eu­rop­ski par­la­ment po­sje­ti­li su i va­tro­gas­ci iz Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je ko­ji su se proš­le go­di­ne is­tak­nu­li u bor­bi pro­tiv va­tre­nih sti­hi­ja na Kor­ču­li i Pe­lješ­cu. Po­nos­na sam na or­ga­ni­za­ci­ju kon­fe­ren­ci­je “Hr­vat­ska ma­ri­tim­na ba­šti­na - na­s­lje­đe za bu­duć­nost” na ko­joj su su­dje­lo­va­li mno­gi struč­nja­ci ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne ma­ri­tim­ne ba­šti­ne i kul­tur­na us­ta­no­va za is­tra­ži­va­nje živ­lje­nja s mo­rem “Ars Ha­li­euti­ca” iz Ko­mi­že.

Dubravka Šu­ica: Samo za­jed­nič­ki mo­že­mo ri­je­ši­ti pro­ble­me!

Dubravka Šu­ica s de­le­ga­ci­jom va­tro­ga­sa­ca iz Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je

Zas­tup­ni­ca Dubravka Šu­ica s fol­k­lor­nim an­sam­blom Lin­đo iz Du­brov­ni­ka

Dubravka Šu­ica, pred­sjed­nik EK Je­anCla­ude Jun­c­ker i bel­gij­ski zas­tup­nik Ivo Be­let

Dubravka Šu­ica s Dra­ga­nom Čo­vi­ćem, čla­nom pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.