Plen­ko­vi­ćev blit­z­kri­eg za HDZ i Hr­vat­sku

Hr­vat­skoj ne tre­ba ve­li­ka ko­ali­ci­ja, ali joj tre­ba ne­što po­put vla­de na­ci­onal­nog je­dins­tva. Nje­zi­na jez­gra jest neg­dje na des­nom cen­tru, uklju­ču­je naj­ve­ći dio na­ziv­ne des­ni­ce, do­bar dio li­je­vog cen­tra, te po­je­din­ce sa svih stra­na po­li­tič­kog spek­tra ko­ji s

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ivan Hr­stić

HDZ na­kon ovo­ga vi­še ne mo­že bi­ti is­ti. Pi­ta­nje je samo – tre­ba li zbog to­ga ža­li­ti? Pro­sječ­nom čla­nu HDZ-a samo ne­ko­li­ko da­na tre­ba­lo bi bi­ti do­volj­no za otrež­nje­nje: što god tko mis­lio o An­dre­ju Plen­ko­vi­ću, ko­li­ko god tko imao dvoj­bi o nje­mu i bu­duć­nos­ti stran­ke pod nje­go­vim vod­stvom, ni­je te­ško za­klju­či­ti da je on je­di­ni ko­ji mo­že pre­okre­nu­ti ne­ga­tiv­ne tren­do­ve u bi­rač­kom ti­je­lu ko­je se spre­ma na još jed­no te­ško iz­bor­no kaž­nja­va­nje HDZ-a. I je­di­ni ko­ji mo­že do­ni­je­ti ba­rem re­la­tiv­nu po­bje­du. A to je ono što bi im tre­bao bi­ti pri­ori­tet: po­bje­da. Vri­je­me ne ra­di za HDZ, ali ra­di za Plen­ko­vi­ća: stran­ka je ponovno pred zi­dom i kao što su iz pri­jet­nje op­ćim po­to­pom is­pli­va­li Sa­na­der i Ka­ra­mar­ko, ta­ko sad iz po­za­di­ne po­bjed­nič­ki iz­ra­nja Plen­ko­vić, kao de­us ex mac­hi­na. Ako je net­ko imao sum­nje ka­ko bi HDZ pro­šao na iz­bo­ri­ma kad bi tvr­do­gla­vo us­tra­jao na ono­me što ni­je do­ni­je­lo re­zul­ta­te ni la­ni, po­s­ljed­nje an­ke­te tre­ba­le bi bi­ti hla­dan tuš. Samo 21,5 pos­to po­dr­ške, go­to­vo 10 pos­to­ta­ka iza SDP-a. Ni­je bit­no što an­ke­ta pa­da u naj­go­ri mo­gu­ći tren – ono čemu sva­ka­ko va­lja vje­ro­va­ti je očit ne­ga­ti­van trend ko­ji bi bi­lo ne­mo­gu­će dra­ma­tič­no pro­mi­je­ni­ti još tvr­đim in­zis­ti­ra­njem

Pred Plen­ko­vi­ćem je go­to­vo pro­me­tej­ski za­da­tak za ko­ji vje­ro­jat­no ni­kad ne­će do­bi­ti dru­gu šan­su: ne samo osvo­ji­ti HDZ već i pro­bu­di­ti bi­ra­če na ši­rem po­li­tič­kom cen­tru i pri­tom ne iz­gu­bi­ti des­ni­cu

na do­sa­daš­njem kur­su. Pro­sje­čan hr­vat­ski bi­rač tak­vim pri­ča­ma vi­še ne vje­ru­je. Bez stra­te­škog za­okre­ta, ta­kav HDZ ne samo da ne mo­že po­bi­je­di­ti ne­go će bi­ti po­me­ten na po­li­tič­ku mar­gi­nu. Ide­je da tre­ba još ja­če oku­pi­ti tvr­de na­ci­ona­lis­tič­ke sna­ge oko Ha­san­be­go­vi­ća pus­te su tlap­nje. Ali i mo­kri sno­vi ne­pri­ja­te­lja HDZ-a, ko­ji bi uži­va­li da na­kon Ka­ra­mar­ka HDZ do­bi­je no­vog vo­đu ko­ji će pro­tiv se­be ponovno oku­pi­ti lje­vi­cu. To pri­je svih zna sam Ha­san­be­go­vić ko­jeg je glas­ni­ji dio HDZ-a pre­tvo­rio u svo­ju ma­sko­tu te na nje­ga pro­ji­ci­ra svo­je ma­šta­ri­je, ne pi­tav­ši ni­šta nje­ga sa­ma što mis­li o to­me. A on kao ra­ci­ona­lan po­vjes­ni­čar za­ci­je­lo is­ti ta­kav stav dr­ži i u pro­cje­ni po­li­tič­kog tre­nut­ka. Ha­san­be­go­vić sa­svim si­gur­no ne­će na se­be pre­uze­ti ulo­gu Zrin­skog u Si­ge­tu. Još uvi­jek ni­je su­viš­no po­nav­lja­ti – po­ja­vom Plen­ko­vi­ća okup­lja­nje “lje­vi­ce” oko Mi­la­no­vi­ća kao voj­sko­vo­đe gu­bi sva­ki smi­sao. No, um­no­go­me su­vi­šan pos­ta­je i Pe­trov. Lje­vi­ca je kom­pro­mi­ti­ra­na jer se me­đu njom na­la­ze i oni ko­ji hr­vat­sku dr­ža­vu tek to­le­ri­ra­ju kao ne­iz­bjež­nu, na­met­nu­tu po­li­tič­ku da­tost. Ali ima me­đu nji­ma i onih ko­ji­ma Hr­vat­ska i da­lje te­ško pa­da. I gr­če­vi­to se dr­že ide­olo­ških flo­sku­la iz biv­šeg sis­te­ma. Tak­va “lje­vi­ca” ni­je u sta­nju du­go­roč­no vo­di­ti Hr­vat­sku – ni­ti joj se to sa­moj smi­je do­pus­ti­ti. Ali Hr­vat­ska se is­to­dob­no ne smi­je odre­ći ni naj­bo­ljih me­đu nji­ma. Oni su nuž­ni, za­to jer ni “des­ni­ca” ni­je ni­šta ma­nje pot­ka­pa­ci­ti­ra­na za odr­ži­vo vo­đe­nje dr­ža­ve, pre­op­te­re­će­na svo­jim vlas­ti­tim flo­sku­la­ma i kom­pro­mi­ti­ra­na pri­vat­nim in­te­re­si­ma. Jas­no je kak­va je vlast ide­al­na za uspjeh Hr­vat­ske: ona ko­ju će pre­dvo­di­ti na­ci­onal­no us­mje­re­ne sna­ge sprem­ne u svo­ju vi­zi­ju de­mo­krat­ski uključiti naj­bo­lje od svih. To ni­po­što ne po­dra­zu­mi­je­va ve­li­ku ko­ali­ci­ju HDZ-a i SDP-a, već ne­ki oblik vla­de na­ci­onal­nog je­dins­tva, ka­ko god je zva­li. Jez­gra te vlas­ti kak­va je uz naj­ši­ru na­rod­nu pot­po­ru je­di­na spo­sob­na pro­ves­ti za­okre­te nuž­ne za odr­ži­vu op­s­toj­nost Hr­vat­ske jest neg­dje na des­nom cen­tru, uklju­ču­je naj­ve­ći dio des­ni­ce, do­bar dio li­je­vog cen­tra, te po­je­din­ce sa svih stra­na po­li­tič­kog spek­tra ko­ji su osob­ne sklo­nos­ti sprem­ni po­dre­di­ti na­ci­onal­ni­ma. Upra­vo za­to Hr­vat­skoj je i da­lje na­suš­no po­tre­ban oz­drav­lje­ni HDZ. Bez tak­vo­ga HDZ-a je ne­mo­gu­će oz­drav­lje­nje Hr­vat­ske. Bo­les­ni HDZ bio bi joj mlin­ski ka­men oko no­gu – pre­te­ško op­te­re­će­nje, bio na vlas­ti ili u opo­zi­ci­ji. Pe­trov je bio na do­brom tra­gu: Hr­vat­skoj ka­ko bi is­pli­va­la na oba­lu tre­ba­ju sve sna­ge volj­ne sta­vi­ti se u služ­bu na­ci­onal­nih in­te­re­sa. Na­rav­no, bio je po­sve u kri­vu da ih se na to mo­že na­tje­ra­ti ona­ko dje­ti­njas­tim ucje­nji­vač­kim me­to­da­ma, ko­je su na kon­cu i do­ve­le do pa­ra­li­ze vlas­ti i pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra. Pred Plen­ko­vi­ćem je ne baš la­gan, go­to­vo pro­me­tej­ski za­da­tak, ko­ji mo­ra bi­ti is­pla­ni­ran i pro­ve­den kao pra­vi de­mo­krat­ski blit­z­kri­eg, za ko­ji vje­ro­jat­no ni­kad ne­će do­bi­ti dru­gu šan­su: ne samo osvo­ji­ti HDZ, već i pro­bu­di­ti bi­ra­če na ši­rem po­li­tič­kom cen­tru, ne iz­gu­biv­ši pri to­me des­ni­cu. Je­dins­tve­na je to pri­li­ka po­zva­ti na­ci­ju na stva­ra­nje mi­ni­mal­nog de­mo­krat­skog kon­sen­zu­sa ba­rem oko ono­ga što bi svi­ma tre­ba­lo bi­ti jed­na­ko bit­no. A za­tim iz­rav­no od na­ci­je, a ne bi­ra­ča HDZ-a, za­tra­ži­ti po­vje­re­nje upra­vo oko tak­vog pro­gra­ma sve­de­nog na esen­ci­jal­no. Sad kad nam pri­je­ti špa­njol­ski sce­na­rij vječ­nog po­nav­lja­nja iz­bo­ra, u tre­nu kad će sve oči jav­nos­ti bi­ti us­mje­re­ne pre­ma Plen­ko­vi­ću, tak­va ini­ci­ja­ti­va ima re­al­ne šan­se za uspjeh. Tra­žim li pre­vi­še od nje­ga? Usko­ro će­mo saz­na­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.