Sta­ri Tar­zan pro­tiv no­vih su­per­ju­na­ka

Za toč­no tje­dan da­na u hr­vat­ska ki­na do­la­zi no­vi film o jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­du­go­vječ­ni­jih junaka ko­jeg je sa­da osu­vre­me­nio re­da­telj Har­ryja Pot­te­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Mi­le­na Za­jo­vić mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Naj­ve­ću sla­vu imao je u pr­voj po­lo­vi­ci proš­log sto­lje­ća, a po­s­ljed­njih de­set­lje­ća is­tis­nu­li su ga sve po­pu­lar­ni­ji su­per­ju­nač­ki fil­mo­vi Ne­du­go na­kon što je 1912. go­di­ne ro­đen iz pe­ra Ed­ga­ra Ri­cea Bur­ro­ug­h­sa, Tar­zan je iz­ras­tao u jed­no­ga od naj­poz­na­ti­jih i naj­po­pu­lar­ni­jih fik­ci­onal­nih junaka, o ko­jem su snim­lje­ni de­se­ci fil­mo­va, na­cr­ta­ne ti­su­će stra­ni­ca stri­po­va i objav­lje­na broj­na, čes­to ne­auto­ri­zi­ra­na knji­žev­na iz­da­nja. Vr­hu­nac svo­je sla­ve Tar­zan je imao u pr­voj po­lo­vi­ni dva­de­se­tog sto­lje­ća, ka­da ga je na­kon pi­oni­ra El­ma Lin­col­na igrao do danas ne­pre­va­zi­đe­ni Joh­n­ny We­is­smül­ler. Ro­đen 1904. go­di­ne u za­jed­ni­ci ba­nat­skih Ni­je­ma­ca kraj Te­mi­šva­ra, na gra­ni­ci da­naš­nje Sr­bi­je i Ru­munj­ske, s ne­pu­nih go­di­nu da­na sa svo­jim je ro­di­te­lji­ma uplo­vio u newyor­šku lu­ku, gdje je uve­den u knji­ga­ma oto­ka El­lis za­jed­no s mi­li­ju­ni­ma Eu­rop­lja­na ko­ji su na no­vom kon­ti­nen­tu tra­ži­li bo­lju bu­duć­nost.

Glu­ma na­kon pli­va­nja

Kao dje­čak je obo­lio od dje­čje pa­ra­li­ze, a re­ha­bi­li­ta­ci­ja je uklju­či­va­la sa­to­ve pli­va­nja na ko­ji­ma je bri­lji­rao: kas­ni­je je pos­tao osva­jač pet olim­pij­skih zla­ta u pli­va­nju i bron­ce u va­ter­po­lu, a na svo­jem sport­skom pu­tu sru­šio je vi­še od pe­de­set raz­nih pli­vač­kih re­kor­da. Na­kon blis­ta­ve pli­vač­ke ka­ri­je­re us­li­je­di­la je po­djed­na­ko us­pješ­na glu­mač­ka: Tar­za­na je igrao u čak 12 fil­mo­va i do danas ga se sma­tra naj­važ­ni­jim utje­lov­lje­njem tog knji­žev­nog li­ka. Pred kraj We­is­smül­le­ro­ve vla­da­vi­ne ki­no­plat­ni­ma, Tar­zan je 1948.

Čak če­ti­ri osva­ja­ča olim­pij­skih me­da­lja glu­mi­lo je Tar­za­na u ra­nim ekra­ni­za­ci­ja­ma Ne­bro­je­na iz­da­nja cr­ta­li su ve­li­ka­ni stri­pa kao što su Joe Ku­bert, Russ Man­ning i Je­sse Marsh

do­bio i vlas­ti­to strip-izdanje u nak­la­di Bell pu­bli­shin­ga, gdje su ga cr­ta­li ve­li­ka­ni po­put Ru­ssa Man­nin­ga, či­je ime danas no­si jed­na od naj­u­gled­ni­jih na­gra­da u svi­je­tu stri­pa (osvo­ji­li su je na­ši Edvin Bi­uko­vić ‘95 i Go­ran Su­džu­ka 2001. go­di­ne). Stri­po­vi o Tar­za­nu kroz de­ka­de su mi­je­nja­li autor­ske ti­mo­ve i iz­da­va­če, stal­no se pri­la­go­đa­va­ju­ći za­ko­ni­ma tr­ži­šta. Se­li­li su se, iz­me­đu os­ta­lo­ga, iz­me­đu Dark Hor­sea, Mar­ve­la i DC-a, a me­đu naj­du­go­vječ­ni­jim i naj­poz­na­ti­jim cr­ta­či­ma Tar­za­na uz Ma­nin­ga su os­ta­li za­pam­će­ni Joe Ku­bert i Je­sse Marsh. Slič­no se do­ga­đa­lo i s broj­nim ekra­ni­za­ci­ja­ma, či­ja se hi­per­pro­duk­ci­ja po­čet­kom se­dam­de­se­tih pre­se­li­la na te­le­vi­zi­ju, dok su se u ki­ni­ma i da­lje tu i ta­mo po­jav­lji­va­li, do­du­še sve lo­ši­ji, fil­mo­vi o Tar­za­nu. Osim le­gen­dar­nog We­is­smül­le­ra, Tar­za­na su s mno­go sla­bi­jim us­pje­hom igra­li i olim­pij­ski pr­va­ci Bus­ter Crab­be i Glenn Mor­ris, kao i sre­brom na­gra­đe­ni olim­pij­ski ba­cač ku­gle Her­man Brix, ta­ko­đer imi­grant nje­mač­kog po­dri­je­tla na či­je je mjes­to We­is­smül­ler za­pra­vo ule­tio na­kon što je Brix iš­ča­šio ra­me, da bi kas­ni­je kao “utješ­nu na­gra­du” igrao Tar­za­na u us­pješ­nom MGM-ovom se­ri­ja­lu “No­ve Tar­za­no­ve avan­tu­re”. Pre­la­skom u okri­lje Co­lum­bia Pic­tu­re­sa, Brix je pro­mi­je­nio ime u Bru­ce Ben­nett, ka­ko je kre­di­ti­ran u kas­ni­jim fil­mo­vi­ma po­put “Bla­ga Si­er­ra Ma­dre”. Po­čet­kom pe­de­se­tih, fa­no­ve je usre­ćio do­la­zak Gor­do­na Scot­ta, ko­ji je glav­nog junaka utje­lo­vio u ukup­no šest fil­mo­va, te os­tao upam­ćen kao je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih Tar­za­na. Pu­na tri de­set­lje­ća kas­ni­je, so­li­dan do­jam os­ta­vit će Chris­top­her Lam­bert u “Le­gen­di o Tar­za­nu” no­mi­ni­ra­noj za tri Os­ca­ra 1985. go­di­ne, dok će de­ve­de­se­te obi­lje­ži­ti ani­mi­ra­ni Dis­neyev Tar­zan, ko­jem je glas po­su­dio Tony Gol­dwyn. Glaz­bu za taj cr­tić skla­dao je Phil Col­lins, osvo­jiv­ši Os­car, Zlat­ni glo­bus, Gram­my i niz dru­gih na­gra­da.

Otis­nut na­kon 30 go­di­na

Igra­ni Tar­za­ni po­s­ljed­njih su de­set­lje­ća gu­bi­li bit­ku sa sve po­pu­lar­ni­jim su­per­ju­nač­kim fil­mo­vi­ma, ko­ji­ma će po­ku­ša­ti pa­ri­ra­ti osu­vre­me­nje­na “Le­gen­da o Tar­za­nu” ko­ja za rav­no tje­dan da­na do­la­zi u na­ša ki­na. U njoj glu­mi šved­ski lje­po­tan Alexan­der Skar­sgård, a re­ži­ju pot­pi­su­je Da­vid Ya­tes, ina­če re­da­telj naj­us­pješ­ni­jih fil­mo­va o Har­ryju Pot­te­ru. Lju­bi­te­lji­ma kla­sič­ni­jeg Tar­za­na os­ta­je iz­vr­s­no strip-izdanje “Tar­zan: Ri­je­ke kr­vi” Igo­ra Kor­de­ja i Ne­ve­na An­ti­če­vi­ća objav­lje­no pot­kraj proš­le go­di­ne, ko­je uklju­ču­je i ni­kad objav­lje­ne cr­te­že iz osam­de­se­tih.

Alexan­der Skar­sgård Šved­ski glu­mac no­vi je Tar­zan, u osu­vre­me­nje­noj ver­zi­ji kla­sič­ne avan­tu­re ko­ju je re­ži­rao Da­vid Ya­tes, a u ki­na do­la­zi 7. sr­p­nja

Joh­n­ny We­is­smül­ler Do danas ned­ma­še­ni glu­mac igrao je Tar­za­na u 12 fil­mo­va od 1932. do 1948. go­di­ne

Pr­vi Tar­zan iz 1948. i novo izdanje auto­ra Kor­de­ja i An­ti­če­vi­ća iz 2015.

Her­man Brix Na­kon što je ulo­gu u pr­vom zvuč­nom fil­mu pre­pus­tio We­is­smül­le­ru, igrao je Tar­za­na u MGM-ovom se­ri­ja­lu 30-ih

Tony Gol­dwyn Po­su­dio je glas Dis­neye­vu ani­mi­ra­nom Tar­za­nu 1999. go­di­ne, pra­ćen na­gra­đi­va­nim so­un­d­trac­kom Phi­la Col­lin­sa

Chris­top­her Lam­bert Os­tat će upam­ćen kao je­dan od su­vis­li­jih Tar­za­na, u igra­nom fil­mu iz 1984. go­di­ne

El­mo Lin­coln Igrao je u dva prva ni­je­ma fil­ma o Tar­za­nu 1918. go­di­ne, a po­tom i u pr­vom se­ri­ja­lu iz 1921. go­di­ne

Gor­don Scott Osvo­jio je sr­ca fa­no­va s ukup­no šest fil­mo­va o Tar­za­nu od 1955. do 1960. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.