Po­uke o zam­ka­ma ži­vo­ta

Dje­čje ka­za­li­šte Bran­ka Mi­ha­lje­vi­ća je­di­no na Osječ­kom lje­tu kul­tu­re ima pre­mi­je­ru – pred­sta­vu “Ja ma­ga­rac” Zvo­ni­mi­ra Ba­lo­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić kul­tu­ra@ve­cer­nji.net OSIJEK

Ra­zi­gra­na je­zič­no-stil­ska igra u re­ži­ji Dra­že­na Fe­ren­či­ne su­tra u dvo­ri­štu Pre­hram­be­no-teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta u 21 sat Ni­je to stvar dob­ne gra­ni­ce. Ro­di­te­lji se mo­ra­ju pri­pre­mi­ti na pre­gršt pi­ta­nja i pot­pi­ta­nja. I to je ja­ko do­bro. Na­ja­vio je ta­ko re­da­telj Dra­žen Fe­ren­či­na pred­sta­vu za dje­cu “Ja ma­ga­rac” Zvo­ni­mi­ra Ba­lo­ga, je­di­nu pre­mi­je­ru Osječ­kog lje­ta kul­tu­re 2016. Glum­ci Dje­čjeg ka­za­li­šta Bran­ka Mi­ha­lje­vi­ća pred pu­bli­ku će sta­ti su­tra u 21 sat u dvo­ri­štu Pre­hram­be­no-teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta, na po­zor­ni­ci pod ve­drim ne­bom.

Is­ti­na ispod ili iz­me­đu

– Od­go­va­ra­ju­ći na ta pi­ta­nja, sa­mi ro­di­te­lji će se su­oči­ti s te­ma­ma i od­go­vo­ri­ma ko­je uzi­ma­mo zdra­vo za go­to­vo. A to je baš ono pro­tiv če­ga se Ba­log bo­ri. I ni­šta ni­je zdra­vo za go­to­vo i ni­šta ni­je ona­ko ka­ko pi­še. Is­ti­na je uvi­jek neg­dje ispod ili iz­me­đu – ka­zao je Fe­ren­či­na. Dva mje­se­ca glu­mač­ka i autor­ska eki­pa vri­jed­no je ra­di­la na pred­sta­vi ili, ka­ko sa­mi ka­žu, “zduš­no i za­igra­no”, ka­ko i pri­li­či Ba­lo­go­vu tek­s­tu. – Ci­je­li se svi­jet zr­ca­li u Ba­lo­go­voj pro­zi i po­ezi­ji, ali je taj svi­jet iz­o­kre­nut na­opač­ke i ni­ka­da na­iz­gled ni­je lo­gi­čan. Nje­go­va je po­ru­ga ra­zi­gra­na, a pod­lo­ga joj je tu­ga ko­ja ras­te zbog glu­pos­ti, se­bič­nos­ti, la­ž­lji­vos­ti i zlo­ćud­nos­ti – ka­že dra­ma­tur­gi­nja Ni­ves Ma­du­nić Ba­ri­šić. Zbir­ka krat­kih pri­ča “Ja ma­ga­rac” po­igra­va­nje je s for­mom pri­če, ali i je­zič­no-stil­ska igra. – Iz tih je pri­ča, ko­je su neg­dje samo dvi­je-tri re­če­ni­ce, a neg­dje i po ne­ko­li­ko stra­ni­ca, tre­ba­lo iz­vu­ći pa­met­ne po­an­te jer ri­jet­ko on pi­še da bi za­ba­vio i bio za­ču­dan. Ispod svih tih slo­je­va kri­ju se mu­dre i pa­met­ne po­ru­ke. Autor je to za dje­cu li­te­rar­ne i ka­za­liš­ne gur­ma­ne. Na­rav­no da dje­ca vo­le li­je­pu li­te­ra­tu­ru – pod­sje­ća re­da­telj Dra­žen Fe­ren­či­na. Ma­li­ša­ni vo­le, nas­ta­vio je, kla­sič­ne baj­ke o ele­men­tar­nim ljud­skim vri­jed­nos­ti­ma gdje je u star­tu poz­na­to tko je do­bar, a tko zlo­čest, ali autor od­la­zi ko­rak da­lje. – Spre­ma ih, upo­zo­ra­va na sve što ih u ži­vo­tu mo­že oče­ki­va­ti. Na iz­vjes­tan na­čin i ra­zot­kri­va, upo­zo­ra­va na re­la­tiv­nost svih ži- vot­nih sus­ta­va i mis­lim da je to naj­važ­ni­je što bi tre­ba­lo is­tak­nu­ti. Na­dam se da smo u to­me us­pje­li – za­klju­čio je Fe­ren­či­na.

Ba­log i Mi­ha­lje­vić ra­di­li 1984.

U pred­sta­vi će za­igra­ti Are­ta Ćur­ko­vić, Đor­đe Du­kić, Ti­ho­mir Gr­lju­šić, Alek­san­dra Col­na­rić, Edi Će­lić i Kris­ti­na Fan­čo­vić. Za­nim­lji­vo je ka­ko je nas­lov “Ja ma­ga­rac” pra­izve­den u Osi­je­ku dav­ne 1984. go­di­ne. Dra­ma­ti­za­ci­ju i glaz­bu radio je ta­da Bran­ko Mi­ha­lje­vić, po ko­je­mu ka­za­li­šte danas i no­si ime. Re­ži­ju je pot­pi­si­vao Ivan Ba­log, a za sce­nu i lut­ke za­du­žen je bio Stje­pan Gra­čan.

Glu­mač­ka eki­pa

Igra­ju Are­ta Ćur­ko­vić, Đor­đe Du­kić, Ti­ho­mir Gr­lju­šić, Alek­san­dra Col­na­rić, Edi Će­lić i Kris­ti­na Fan­čo­vić – i čud­no­va­ti bi­cikl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.