Ćor­lu­kin zas­tup­nik: Bayern će pla­ti­ti i vi­še od se­dam mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - K. Le­din­ski, T. Da­so­vić sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na do­la­sku Čar­li­ja in­zis­ti­rao je tre­ner Car­lo An­ce­lot­ti, a Hr­vat će mu bi­ti tre­ća sto­per­ska op­ci­ja, iza Hum­mel­sa i Bo­aten­ga

Kao što je Ve­čer­nji list pr­vi na­ja­vio još pri­je dva mje­se­ca, Ve­dran Ćor­lu­ka (30) pot­pi­sat će tro­go­diš­nji ugo­vor za Bayern. Ju­čer su i ru­ski me­di­ji ko­ji pra­te Lo­ko­mo­tiv po­t­vr­di­li da će mo­skov­ski klub pus­ti­ti hr­vat­skog sto­pe­ra u Mün­c­hen, te za to do­bi­ti se­dam mi­li­ju­na eura od­šte­te. Me­đu­tim, Ćor­lu­kin prav­ni zas­tup­nik, Ri­je­ča­nin Bo­ško Žu­pa­no­vić, ka­zao nam je ka­ko će taj iz­nos bi­ti još ve­ći. - Tran­sfer još ni­je re­ali­zi­ran i ne bih ga že­lio pre­ju­di­ci­ra­ti. Me­đu­tim, mo­gu po­t­vr­di­ti ka­ko su klu­bo­vi otiš­li da­le­ko u pre­go­vo­ri­ma, te ka­ko sam i ja u Ve­dra­no­vo ime is­pre­go­va­rao nje­go­ve uvje­te u Bayer­nu. Sve će bi­ti poz­na­to do 10. sr­p­nja - ka­zao nam je Žu­pa­no­vić, do­dav­ši ka­ko su Bayer­no­vi ska­uti ra­di Ćor­lu­ke bi­li na sve tri utak­mi­ce na­še re­pre­zen­ta­ci­je na EP-u. Na Ve­dra­no­vom do­la­sku in­zis­ti­ra no­vi tre­ner Bayer­na Car­lo An­ce­lot­ti, a po­sao je po­kre­nut još kra­jem ožuj­ka, ka­da se Bo­ško Žu­pa­no­vić sas­tao s An­ce­lot­ti­jem u Lon­do­nu. Ćor­lu­ka će u Bayer­nu bi­ti tre­ća sto­per­ska op­ci­ja, iza Mat­sa Hum­mel­sa i Je­ro­mea Bo­aten­ga, a pri­je nje­go­vo­ga do­la­ska An­ce­lot­ti bi se tre­bao ri­je­ši­ti Med­hi­ja Be­na­ti­je. Naš re­pre­zen­ta­ti­vac, ko­ji je oti­šao na od­mor u Ame­ri­ku, ni­je je­di­no ve­li­ko ime ko­je na­pu­šta ru­sku li­gu. Bra­zi­lac Hulk je za 50 mi­li­ju­na eura iz Ze­ni­ta oti­šao u Shan­g­hai SIPG kod Sve­na- Göra­na Erik­sso­na, a iz Ze­ni­ta će i Bel­gi­jac Axel Wit­sel, i to vje­ro­jat­no u Ever­ton. Klub će ovo lje­to pro­mi­je­ni­ti još je­dan hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac – Alen Ha­li­lo­vić (20). Tre­ner Bar­ce­lo­ne Lu­is En­rique ne ra­ču­na oz­bilj­no na nje­ga te ga že­li pos­la­ti u Va­len­ci­ju, u ve­li­koj raz­mje­ni s tim klu­bom. Na­ime, Bar­ca že­li do­ves­ti Por­tu­gal­ca An­drea Go­me­sa, ko­ji je na Eu­ru igrao i u utak­mi­ci pro­tiv Hr­vat­ske. Za sjaj­nog ve­z­nja­ka sprem­na je pla­ti­ti 30 mi­li­ju­na eura u go­to­vi­ni, te na Mes­tal­lu još pos­la­ti na­šeg Ale­na Ha­li­lo­vi­ća i Špa­njol­ca Cris­ti­ana Tel­la.

Barcelona že­li ve­z­nja­ka Va­len­ci­je Go­me­sa, a za­uz­vrat bi uz no­vac da­la i Ha­li­lo­vi­ća i Tel­la

Ve­dran je bri­lji­rao na Eu­ru, što je oč­vr­s­nu­lo na­mje­ru Bayer­na da ga do­ve­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.