Ne bih uvo­zio stran­ce u re­pre­zen­ta­ci­ju, rje­še­nja tre­ba­mo tra­ži­ti kod nas

Ni­smo fa­vo­ri­ti za Rio, ali ima­mo ne­ka oruž­ja za Ta­li­ja­ne i Gr­ke, ka­že Bo­jan

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Dra­žen Braj­dić ZA­GREB

I u To­ri­nu, na kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za OI, od Bog­da­no­vi­ća se oče­ku­je da bu­de pr­vi stri­je­lac re­pre­zen­ta­ci­je, baš kao i na EP-u 2013. i SP-u 2014. Bo­jan Bog­da­no­vić (27, 200 cm) sre­tan je što ga ne pra­te pe­ho­vi kao la­ni ka­da su mu se do­go­di­li oz­lje­da glež­nja i po­tres moz­ga. – Bo­lji sam ovo lje­to, po­naj­pri­je jer sam zdrav, no i za­to što sam na­kon sezone radio na ele­men­ti­ma igre ko­ji zah­ti­je­va­ju do­ra­du. Op­te­re­ću­je li ga sta­tus igra­ča o ko­jem re­pre­zen­ta­ci­ja to­li­ko ovi­si? – Ne. Čast mi je da sam na tak­voj po­zi­ci­ji i na­dam se da ću re­pre­zen­ta­ci­ji da­ti svoj mak­si­mum.

U ko­šar­ku zbog Hr­vat­ske

S tak­vim na­umom ot­pu­to­vao je ju­čer Bo­jan u Sve­ti Mar­tin, na po­li­ra­nje for­me za To­ri­no, gdje bi­smo ga mo­gli vi­dje­ti i na po­zi­ci­ji ta­ko­zva­ne laž­ne če­tvor­ke. – Svi­đa mi se igra­ti u tak­voj pe­tor­ci, sa Ša­ri­ćem na pe­ti­ci i He­zo­njom na je­di­ni­ci, ka­da mo­že­mo sve pre­uzi­ma­ti. Ša­rić se mo­že obra­ni­ti od svih pe­ti­ca, a i ja mo­gu za­dr­ža­ti če­tvor­ke. Dr­žim da će i Ta­li­ja­ni ta­ko igra­ti ka­da je Barg­na­ni na pe­ti­ci, ali i Gr­ci ka­da na par­ke­tu ni­je te­ški cen­tar Bou- ro­usis. Sva tri iz­gled­ni­ka za Rio igrat će na sli­čan na­čin. S ob­zi­rom na to da mu igra le­đi­ma ni­je stra­na, Bo­jan is­ti­če da se do­bro osje­ća u toj ulo­zi. – Ima­mo ak­ci­ju za mo­ju igru le­đi­ma ko­šu, ali i 2-3 iz ko­jih mo­gu pro­ci­je­ni­ti što mi je či­ni­ti. Ka­da sam pak na če­tvor­ci, čak imam i vi­še lop­tu u ru­ci ne­go ka­da sam na tri­ci jer imam ne­ke iz­o­la­ci­je, igram dva na dva i to mi se do­pa­da. Za­pra­vo, kod Ace imam pu­no pros­to­ra i slo­bo­de u igri. Kao tre­ner ko­ji po­štu­je igrač­ku kre­aci­ju, izbornik će ve­li­ke ov­las­ti da­ti i Ša­ri­ću i Si­mo­nu. – Dras­tič­na je raz­li­ka u na­šoj igri ot­ka­ko su se pri­klju­či­la njih dvo­ji­ca. Do­bi­li smo na kre­aci­ji, na­pa­dač­ka igra nam se dras­tič­no po­bolj­ša­la. Kad su njih dvo­ji­ca u igri, on­da izbornik mo­že na je­di­ni­cu sta­vi­ti He­zo­nju jer i oni mo­gu pu­no to­ga kre­ira­ti. A to je jed­na od tak­tič­kih var­ki ko­ji­ma će se slu­ži­ti izbornik Pe­tro­vić i ka­mo sre­će da mu sve us­pi­ju pa da po če­t­vr­ti put ima­mo Hr­vat­sku na olim­pij­skom tur­ni­ru (u Bar­ce­lo­ni dru­gi, u Atlan­ti sed­mi, u Pe­kin­gu šes­ti). – Olim­pij­ske igre ve­li­ki su san. Vo­lio bih to do­ži­vje­ti s Hr­vat­skom. Iz­gle­di da to do­ži­vi bi­li bi ve­ći ka­da bi u re­pre­zen­ta­ci­ji bio An­te To­mić. Je li mu žao što ne­ma nje­ga i Dra­pe­ra...? – Ni­je mi žao jer svat­ko ima pra­vo iz­a­bra­ti ono što mu to lje­to vi­še od­go­va­ra. Tko ho­će, ne­ka igra, tko ne­će, ne mo­ra, a me­ni od­go­va­ra bi­ti u re­pre­zen­ta­ci­ji. Mo­že mi je­di­no bi­ti žao što ne­ma igra­ča kao što su Žo­rić i Mar­ko­ta za ko­je znam da bi sve da­li da su s na­ma. Ko­li­ko će nje­ga dr­ža­ti že­lja da sva­ko lje­to igra za Hr­vat­sku? – Ako Bog da da me oz­lje­de za­obi­đu, ja ću tu bi­ti stal­no. Pa ko­šar­ku sam po­čeo igra­ti da bih igrao za Hr­vat­sku, a ne za Re­al ili Net­se. Na­da­mo se da će ta­ko raz­miš­lja­ti i upra­vo draf­ti­ra­ni klin­ci (Ben­der, Ži­žić, Zu­bac) od­nos­no oni ko­ji bi to mo­gli bi­ti sljedeće lje­to (Ara­po­vić, Sla­vi­ca...) i ko­je bi Bo­jan tre­bao do­če­ka­ti u re­pre­zen­ta­ci­ji. – Ako su iz­a­bra­ni, zna­či da ima­ju po­ten­ci­ja­la, po­seb­no taj Ben­der ko­ji je če­t­vr­ti pick draf­ta. Ne­ka do­đu što pri­je i ne­ka nam po­mog­nu svo­jim ta­len­tom.

Glu­po je pra­vi­lo o stran­ci­ma

Ben­der će po­ku­ša­ti za­igra­ti u NBA s ne­pu­nih 19, že­li to i nje­gov vrš­njak Zu­bac... – Ka­da sam vi­dio ka­ko se tre­ni­ra u NBA ligi, pro­mi­je­nio sam miš­lje­nje i sa­da sam sta­va da tre­ba ići ta­mo što ra­ni­je, po­se­bi­ce ako ti net­ko jam­či mi­nu­ta­žu. No ri­jet­ko tko ta­mo jam­či mi­nu­te. Na­ža­lost, ni na­ma nit­ko ne jam­či da će­mo za ko­ju go­di­nu ima­ti od­go­va­ra­ju­ćeg ra­zi­gra­va­ča uz ko­jeg bi pro­c­vje­ta­li svi ti ta­len­ti. – Ja­ko je te­ško ne­ki vr­hun­ski re­zul­tat iz­bo­ri­ti bez pra­vog ra­zi­gra­va­ča, a im­pro­vi­zi­ra­ti mo­že­te samo na kra­će raz­dob­lje. Tre­ba­mo li ga uves­ti, ako ga ne mo­že­mo pro­izves­ti? – Ja ne bih uvo­zio Ame­ri­kan­ce, već bih rje­še­nje tra­žio kod nas. Me­ni je glu­po to pra­vi­lo da se mo­že ima­ti jed­nog na­tu­ra­li­zi­ra­nog igra­ča. Re­pre­zen­ta­ci­ja ne­ke zem­lje tre­ba­la bi bi­ti sas­tav­lje­na od igra­ča iz te zem­lje, a ne da se mo­gu do­vo­di­ti kao u ru­ko­me­tu u ko­jem je Ka­tar pos­tao svjet­ski do­pr­vak s le­gi­jom stra­na­ca.

Izbornik Pe­tro­vić da­je mi pu­no slo­bo­de i pros­to­ra u igri - is­ti­če Bo­jan

Kri­lo Želj­ko Ša­kić od ju­čer je no­vi član Ci­bo­ne, i on je pu­no vi­še če­tvor­ka ne­go Bog­da­no­vić ko­ji će po­vre­me­no igra­ti ta­ko­zva­nu laž­nu če­tvor­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.