Naj­ja­če dis­ci­pli­ne bit će one u ko­ji­ma Hr­vat­ska ima ja­ke adu­te

Han­že­ko­vi­ćev me­mo­ri­jal, 66. po re­du, odr­žat će se 6. ruj­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Damir Mr­vec damir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Već sa­da je jas­no da će lju­bi­te­lji atle­ti­ke u Za­gre­bu uži­vo gle­da­ti San­dru Per­ko­vić, Anu Ši­mić, Sti­pu Žu­ni­ća i An­dreu Ivan­če­vić

Me­mo­ri­jal Bo­ri­sa Han­že­ko­vi­ća, ko­ji se bez pre­ki­da odr­ža­va već 66 go­di­na, ove će go­di­ne bi­ti odr­žan u uto­rak 6. ruj­na. Na pro­gra­mu IAAF Wor­ld Chal­len­ge mi­tin­ga Za­greb 2016. je 16 dis­ci­pli­na, me­đu ko­ji­ma dvi­je na­ci­onal­ne. Naj­k­va­li­tet­ni­je dis­ci­pli­ne i ove će go­di­ne bi­ti one u ko­ji­ma hr­vat­ska atle­ti­ka ima naj­ja­če adu­te – ba­ca­nje di­ska (San­dra Per­ko­vić), žen­ski vis (Ana Ši­mić, Blan­ka Vla­šić), 100 me­ta­ra pre­po­ne (An­drea Ivan­če­vić) te ba­ca­nje ku­gle za atle­ti­ča­re (Žu­nić, Mi­ha­lje­vić, Mu­la­be­go­vić). Već pre­ma tra­di­ci­ji, naj­bo­lji svjet­ski atle­ti­ča­ri oče­ku­ju se i u me­mo­ri­jal­noj utr­ci na 110 me­ta­ra pre­po­ne, kao i na 100 i 200 me­ta­ra za atle­ti­ča­re.

Ku­gla kod fon­ta­na

Ba­ca­nje ku­gle, kao i u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, bit će odr­ža­no ve­čer pri­je, u po­ne­dje­ljak 5. ruj­na, na atrak­tiv­nom pros­to­ru iz­me­đu grad­skih fon­ta­na, pod na­zi­vom Me­mo­ri­jal Iva­na Ivan­či­ća. – U pe­tak ću u Spli­tu ima­ti kon­trol­no na­tje­ca­nje ko­je­mu se ve­se­lim. Oče­ku­jem da ću tu do­bro ba­ci­ti ku­glu. Osje­ćam se stvar­no do­bro una­toč tim oz­lje­da­ma ko­je me mu­če i na­dam se do­brom re­zul­ta­tu i na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Am­s­ter­da­mu – re­kao je Sti­pe Žu­nić za za­dar­ski por­tal eza­dar.hr. Pri­je dvi­je go­di­ne, na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Züric­hu, Žu­nić je bio če­t­vr­ti. – Kon­ku­ren­ci­ja će bi­ti ja­ča ne­go pri­je dvi­je go­di­ne ka­da sam osvo­jio če­t­vr­to mjes­to. Dva­na­est cen­ti­me­ta­ra di­je­li­lo me od bron­ce i 15 od sre­bra. Že­lim na­pra­vi­ti ko­rak vi­še, a to je, zna­či, me­da­lja i mis­lim da to i ni­je ne­mo­gu­će. For­ma mi je u us­po­nu – re­kao je naš ba­cač ku­gle. Pos­li­je Am­s­ter­da­ma oče­ku­ju ga Olim­pij­ske igre u Ri­ju gdje će nas­tu­pi­ti u no­vim te­ni­si­ca­ma. – Mo­rao sam ih raz­ga­zi­ti ma­lo, dosta su kru­te, a da imam žu­lje­ve na OI, ne bi bi­lo baš po­želj­no ha­ha. Od­lič­ne su, kao da su na­prav­lje­ne po mo­joj mje­ri – is­tak­nuo je.

Mi­ting Di­na­ma – ge­ne­ral­ka

Is­tog da­na ka­da će se ba­ca­ti ku­gla kod fon­ta­na, na sta­di­onu Mla­dos­ti bit će atlet­ski mi­ting Di­na­mo-Zri­nje­vac, ko­ji će ta­ko ove go­di­ne bi­ti i svo­je­vr­s­na ge­ne- ral­na pro­ba za Han­že­ko­vi­ćev me­mo­ri­jal. Na dan mi­tin­ga 6. ruj­na će na sta­di­onu SRC Mla­dost bi­ti odr­žan i fi­na­le ovo­go­diš­nje Er­ste Pla­ve li­ge, na­tje­ca­nja os­nov­no­ško­la­ca iz ci­je­le Hr­vat­ske. Što se ti­če nov­ča­nih na­gra­da, po­bjed­ni­ci u A dis­ci­pli­na­ma (mu­ški – 100 m, 200 m, 1500 m, 110 m pre­po­ne, dalj, ku­gla; že­ne – 400 m, 100 m pre­po­ne, 400 m pre­po­ne, vis, dalj, disk) bit će na­gra­đe­ni po 5000 ame­rič­kih do­la­ra. Dru­go­pla­si­ra­ni će do­bi­va­ti po 3500, a tre­će­pla­si­ra­ni 2000 do­la­ra.

Po­bjed­ni­ci u A dis­ci­pli­na­ma na za­gre­bač­kom mi­tin­gu do­bit će 5000 do­la­ra

Bo­ga­to lje­to is­pred nje: Europ­sko pr­vens­tvo, Olim­pij­ske igre, za­gre­bač­ki mi­ting – An­drea Ivan­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.