Na­ša je bu­duć­nost u sve­mi­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pre­mjes­ti li se te­ška in­dus­tri­ja u sve­mir, po­go­nit će je so­lar­na ener­gi­ja, lak­še dos­tup­na Re­zer­ve pla­ti­ne na 30 me­ta­ra ši­ro­kom as­te­ro­idu mo­gu vri­je­di­ti 50 mi­li­jar­di do­la­ra

Svu te­šku in­dus­tri­ju tre­ba sa Zem­lje pre­mjes­ti­ti u sve­mir i na taj na­čin pla­net sačuvati i na nje­mu po­tak­nu­ti dalj­nji ži­vot, mis­li os­ni­vač Ama­zo­na Ne­ka­ko u sje­ni Eu­rop­skog pr­vens­tva u no­go­me­tu proš­le su iz­ja­ve Jef­fa Be­zo­sa, os­ni­va­ča Ama­zo­na, na re­do­vi­toj go­diš­njoj Co­de kon­fe­ren­ci­ji. Ta­mo je ge­ni­jal­ni po­du­zet­nik go­vo­rio o ne­ko­li­ko te­ma – za­što je ku­pio Wa­shin­g­ton Post, što mis­li o po­na­ša­nju Do­nal­da Trum­pa, ima li umjet­na in­te­li­gen­ci­ja do­is­ta bu­duć­nost, o pro­ble­mu pri­vat­nos­ti, ra­zvo­ju Ama­zo­na... Ali i bu­duć­nos­ti čo­vje­čans­tva. Pre­ma Be­zo­su, Ze- mlja je ap­so­lut­no naj­bo­lje mjes­to za ži­vot ko­je tre­ba ču­va­ti pod sva­ku ci­je­nu. – Na­še su son­de već obiš­le ci­je­li Sun­čev sus­tav, prak­tič­no sve o nje­mu zna­mo pa mo­že­mo bi­ti si­gur­ni da je ov­dje naj­bo­lje i to mjes­to tre­ba sačuvati – re­kao je vlas­nik Ama­zo­na.

Le­to­vi za pro­sječ­nog čo­vje­ka

A to će se naj­bo­lje na­pra­vi­ti ta­ko da se, ko­li­ko je god to mo­gu­će, in­dus­tri­ja pre­mjes­ti u – sve­mir. Ne na Mars ili na Mje­sec, već baš u sve­mir. Ka­ko već zna­mo, Bezos osim Ama­zo­na ima i kom­pa­ni­ju Blue Ori­gin ko­ja se ba­vi le­to­vi­ma u sve­mir s ci­ljem nji­ho­va po­jef­ti­nje­nja do ra­zi­ne ko­ja bi go­to­vo bi­la pri­hvat­lji­va i pro­sječ­nom čo­vje­ku. Nje­gov Blue Ori­gin proš­le je go­di­ne ta­ko svoj Blue She­pard pos­lao u su­bor­bi­tal­ni pros­tor, a on­da us­pio nje­gov po­gon­ski dio vra­ti­ti na Zem­lju. Ne­što kas­ni­je Be­zo­sov je kon­ku­rent Elon Musk sa svo­jim Spa­ce X-om u sve­mir pos­lao svoj Fal­con 9 i iz sve­mi­ra vra­tio nje­gov glav­ni po­gon. To su kom­pa­ni­je kas­ni­je i us­pješ­no po­no­vi­le ne­ko­li­ko pu­ta. Na ovaj na­čin bit­no se sma­nju­ju tro­ško­vi le­to­va u sve­mir. Vlas­nik Ama­zo­na na­mje­ra­va sla­ti put­ni­ke u su­bor­bi­tal­ni pros­tor već za dvi­je go­di­ne, a pla­ni­ra iz­ra­di­ti i ra­ke­tu ko­ja će mo­ći oti­ći i u or­bi­tu. No, Bezos će is­tak­nu­ti da se nje­go­va raz­miš­lja­nja raz­li­ku­ju od Mu­sko­vih – nje­mu ni­je to­li­ko cilj na­se­li­ti Mars kao Mu­sku, vi­še bi vo­lio svu za Zem­lju štet­nu in­dus­tri­ju pre­mjes­ti­ti neg­dje drug­dje. Po­du­zet­nik se iz­ra­zio vr­lo sli­ko­vi­to: “Ne tre­ba­mo za Zem­lju plan B, ne­go plan B ko­ji će osi­gu­ra­ti da plan A nas­ta­vi funk­ci­oni­ra­ti”. – Ne že­li­mo ži­vje­ti na pla­ne­tu na ko­jem je pro­blem rast sta­nov­niš­tva i na ko­jem mo­ra­mo sma­nji­va­ti po­troš­nju ener­gi­je. A že­li­mo su­prot­no, da sta­nov­niš­tvo i da­lje ras­te, i to ov­dje, te da ko­ris­ti sve vi­še ener­gi­je. Svu te­šku in­dus­tri­ju tre­ba mak­nu­ti sa Zem­lje, a na njoj or­ga­ni­zi­ra­ti zo­ne u ko­ji­ma će se ži­vje­ti i one u ko­ji­ma će os­ta­ti samo la­ka in­dus­tri­ja – re­kao je službeno če­t­vr­ti naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na For­be­so­voj lis­ti, s čak 63,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Sve to što bi se pos­ta­vi­lo u sve­mir na­pa­ja­lo bi se so­lar­nom ener­gi­jom ko­ja je ta­mo da­le­ko lak­še dos­tup­na ne­go na Zem­lji. Na taj na­čin auto­mat­ski bi se sma­nji­le i po­tre­be za ener­gi­jom čo­vje­čans­tva na Ze-

mlji. Bezos je na kon­fe­ren­ci­ji iz­nio kri­ti­ku ljud­ske ne­am­bi­ci­oz­nos­ti u is­tra­ži­va­nju sve­mi­ra na­vo­de­ći da je ono prak­tič­ki za­mr­lo po­s­ljed­njih 50 go­di­na.

Sve­mir­ska in­fras­truk­tu­ra

– Sva­ke go­di­ne čo­vje­čans­tvo oba­vi ne­kih 40 lan­si­ra­nja. To ni­je čak ni stag­na­ci­ja, to je žes­to­ki pad. Za ne­što vi­še jed­nos­tav­no ne­ma­mo in­fras­truk­tu­re. Sma­tram da je to ne­ki moj po­sao kao sve­mir­skog po­du­zet­ni­ka, na­pra­vi­ti tu in­fras­truk­tu­ru ka­ko bi bu­du­će ge­ne­ra­ci­je do sve­mi­ra mo­gle da­le­ko lak­še – re­kao je Bezos ko­ji oči­to oče­ku­je da se teh­no­lo­gi­ja le­to­va u sve­mir ra­zvi­ja br­zi­nom ko­jom se ra­zvi­jao in­ter­net. Is­to­dob­no, jed­na se eu­rop­ska zem­lja uklju­ču­je u taj, bu­di­mo slo­bod­ni u iz­ri­ča­ju, pro­gram sve­mir­ske eko­no­mi­je. Luk­sem­burg je sklo­pio ugo­vo­re s dvje­ma ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve – sve­mir­skim ru­dar­stvom. Ta­ko Pla­ne­tary Re­so­ur­ces i De­ep Spa­ce In­dus­tri­es otva­ra­ju ure­de u toj zem­lji ko­ja nu­di i kre­di­te za ra­zvoj te mo­gu­će sfe­re pos­lo­va­nja u iz­no­su od 225 mi­li­ju­na do­la­ra. Mo­žda je do bu­še­nja i eks­plo­ata­ci­je na as­te­ro­idi­ma još dug put, jer čo­vjek ni­ka­da do sa­da ni­je po­sje­tio ne­ki as­te­ro­id, a NASA tek pla­ni­ra mi­si­ju OSIRIS-REx, no iza Pla­ne­tary Re­so­ur­ce­sa sto­ji i net­ko tko se zo­ve Lar­ry Pa­ge, os­ni­vač Go­oglea. Bez sum­nje as­te­ro­idi su bo­ga­ti ri­jet­kim me­ta­li­ma, a na nji­ma bi se mo­gla pri­kup­lja­ti i so­lar­na ener­gi­ja is­ko­ris­ti­va na Zem­lji. U Pla­ne­tary Re­so­ur­ce­su pret­pos­tav­lja­ju da re­zer­ve pla­ti­ne na 30 me­ta­ra ši­ro­kom as­te­ro­idu mo­gu bi­ti vri­jed­ne i 50 mi­li­jar­di do­la­ra. Od­no­si se to pri­je sve­ga na as­te­ro­ide ti­pa S i M na ko­ji­ma ima nik­la, ko­bal­ta, zla­ta ili ro­di­ja. Uz to, as­te­ro­idi bi mo­gli bi­ti i ba­ze za dalj­nja is­tra­ži­va­nja sve­mi­ra. Luk­sem­burg je prva dr­ža­va ko­ja će pos­ta­vi­ti za­kon­ski ok­vir u ko­jem će tak­ve tvrt­ke mo­ći dje­lo­va­ti, i to po pra­vi­lu: što is­ko­pa­ju na as­te­ro­idu, nji­ho­vo je, ali ni­ka­da ne mo­gu bi­ti nje­go­vim vlas­ni­ci­ma. Ono što je za sa­da upit­no jest ka­da će tak­va eks­plo­ata­ci­ja bi­ti mo­gu­ća.

‘SAČUVATI NAJ­BO­LJE MJES­TO’ Sve zna­mo o Sun­če­vu sus­ta­vu i mo­že­mo bi­ti si­gur­ni da je ov­dje, na Zem­lji, naj­bo­lje. Sa­da samo tre­ba­mo ra­di­ti na to­me da to naj­bo­lje mjes­to i sa­ču­va­mo JEFF BEZOS osvi­vač Ama­zo­na

Pla­ka­ti NASA-e Objav­lje­ni su pri­je sve­ga mje­sec da­na, a go­vo­re o no­vim osva­ja­nji­ma, ali i ra­do­vi­ma na dru­gim pla­ne­ti­ma, as­te­ro­idi­ma.... Za njih je bu­duć­nost čo­vje­čans­tva – po­če­la

Be­zo­sov adut Os­ni­vač Ama­zo­na je i vlas­nik kom­pa­ni­je Blue Ori­gin za ko­mer­ci­jal­ne le­to­ve u sve­mir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.