Od svo­je če­t­vr­te znam da ću pos­ta­ti glu­mac

Mar­ko To­cilj no­vi je Ko­ko u tre­ćem nas­tav­ku fil­ma, idol mu je Re­ne Bi­to­ra­jac, a tre­nu­tač­no ži­vi svoj san

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva­na Ca­re­vić iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

De­se­to­go­diš­njak od­ma­le­na ro­di­te­lji­ma pri­re­đu­je pred­sta­ve, a naj­češ­će im je glu­mio sce­ne iz obo­ža­va­nog cr­ti­ća “Kralj la­vo­va”

Ljet­ni praz­ni­ci ško­lar­ce aso­ci­ra­ju na du­že spa­va­nje, igra­nje s pri­ja­te­lji­ma, odlazak na mo­re... Sva ta ljet­na sa­nja­re­nja de­se­to­go­diš­nji Mar­ko To­cilj mo­rao je od­go­di­ti, ali ne ža­li jer, dok mu vrš­nja­ci uži­va­ju u praz­ni­ci­ma, on ulo­gom Ko­ka u fil­mu “Uz­bu­na na Ze­le­nom vr­hu” os­tva­ru­je svoj san.

Jed­nom sam za­bo­ra­vio tekst

Za­hva­lju­ju­ći vo­di­te­lji­ci dram­ske sku­pi­ne ko­ju po­ha­đa u Za­gre­bač­kom ka­za­li­štu mla­dih, do­šao je do audi­ci­je za no­vi nas­ta­vak fil­ma nas­ta­log pre­ma pi­sa­nom pred­lo­šku Iva­na Ku­ša­na. – Au­di­ci­ja je ima­la ne­ko­li­ko kru­go­va i ko­rak po ko­rak pro­la­zio sam sva­ki dok mi ni­su ja­vi­li da sam do­bio ulo­gu – ka­že Mar­ko ko­ji je u ulo­zi Ko­ka za­mi­je­nio An­to­ni­ja Pa­ra­ća i priz­na­je ka­ko do­sad ni­je pro­či­tao knji­ge o Ko­ku, ali po­gle­dao je tri pret­hod­na film­ska nas­tav­ka. – Ko­ko mi se od­mah svi­dio, baš je fo­ra jer je avan­tu­ris­tič­ki lik i ni­kad mu ni­je do­sad­no. Moj ži­vot ni­je is­pu­njen tak­vim pus­to­lo­vi­na­ma – priz­na­je Mar­ko. Zbog nje­go­va pr­vog film- skog is­kus­tva uz­bu­đe­ni su njegovi ro­di­te­lji i pri­ja­te­lji iz ško­le. – Ne­ki mi pri­ja­te­lji ni­su vje­ro­va­li kad sam re­kao da glu­mim Ko­ka i bi­lo im je to te­ško za­mis­li­ti, ali ja­ko su sret­ni zbog me­ne i je­dva če­ka­ju pre­mi­je­ru – ka­že mla­di glu­mac. Na se­tu su mu ve­li­ka po­dr­ška re­da­te­lji­ca Če­jen Čer­nić i glum­ci Di­ja­na Vi­du­šin i Oz­ren Gra­ba­rić ko­ji mu glu­me ro­di­te­lje. – Ma­lo je na­por­no ci­je­li dan bi­ti na sni­ma­nju, ali do­sad mi se samo jed­nom do­go­di­lo da sam “za­blo­ki­rao” i ni­sam se mo­gao sje­ti­ti jed­ne re­če­ni­ce tek­s­ta. Bez ob­zi­ra na taj na­por is­to­dob­no mi je sve to uz­bud­lji­vo – ka­že Mar­ko i do­da­je ka­ko je od­ma­le­na znao da će bi­ti glu­mac, a pr­ve pred­sta­ve pri­pre­mao je ro­di­te­lji­ma i to sa samo če­ti­ri go­di­ne. – Obo­ža­vao sam cr­ti­će, po­go­to­vo “Kra­lja la­vo­va” či­ji sam ci­je­li uvod­ni dio tek­s­ta znao na­pa­met i re­do­vi­to sam taj tekst ro­di­te­lji­ma pri­po­vi­je­dao i radio od to­ga svo­ju ma­lu pred­sta­vu – ka­že Mar­ko.

Ne že­lim bi­ti pi­ja­nist

Sre­tan je što je na se­tu upoz­nao Kre­ši­mi­ra Mi­ki­ća i Oz­re­na Gra­ba­ri­ća, glum­ce ko­je ja­ko vo­li, a rad jed­nog glum­ca po­seb­no ci­je­ni. – Re­ne Bi­to­ra­jac ge­ni­ja­lan mi je glu­mac i nje­go­va me glu­ma ja­ko mo­ti­vi­ra jer se s la­ko­ćom tran­sfor­mi­ra u sve li­ko­ve – ka­že Mar­ko. Uz glu­mu ho­bi mu je i kla­vir, ko­ji svi­ra tri go­di­ne, ali ne sa­nja­ri da pos­ta­ne pi­ja­nist i još jed­nom nam od­luč­no po­t­vr­đu­je – bit ću glu­mac!

Mar­ko na je­sen kre­će u pe­ti raz­red i priz­na­je da mu škol­ski pri­ja­te­lji ni­su vje­ro­va­li da glu­mi u tre­ćem nas­tav­ku fil­ma

Di­ja­na Vi­du­šin i Oz­ren Gra­ba­rić glu­me Ko­ko­ve ro­di­te­lje pa svim mla­dim glum­ci­ma na se­tu ra­do po­ma­žu sa­vje­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.