U Di­na­mu imam sa­mos­tal­nost. S Ma­mi­ćem sam se čuo samo dva­put

Vuk­la me že­lja da još jed­nom bu­dem u Di­na­mu ili u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ni­sam to ni­kad skri­vao, ka­že Ci­co

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­bert Ju­na­ci Ro­bert Ju­na­ci@ve­cer­nji.net MURSKA SOBOTA

Na­dam se da će Pja­ca os­ta­ti do kra­ja kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu prvaka. Ta­kav je do­go­vor, iako ga zbog nas­tu­pa na Eu­ru že­le mno­gi, ot­kri­va Ci­co

Proš­lo je 18 go­di­na ot­ka­ko je Zlat­ko Kranj­čar zad­nji put bio tre­ner Di­na­ma, ta­daš­nje Cro­ati­je. Vra­tio se na klu­pu pla­vih, a u uto­rak je vodio i svo­ju pr­vu po­vrat­nič­ku utak­mi­cu (0:0 sa Ste­auom). Ka­kav je osje­ćaj vra­ti­ti se na pla­vu klu­pu, ponovno vo­di­ti Di­na­mo? – Već sam do­la­zak do­nio je za­do­volj­stvo, mo­raš bi­ti po­čaš­ćen kad ti do­đe upit iz Di­na­ma i to kao je­di­nom u tom tre­nut­ku, s is­kre­nom že­ljom da se do­go­vo­ri­mo. Iz­u­zet­no je li­jep osje­ćaj vra­ti­ti se, iako sam po­vra­tak na klu­pu, u utak­mi­cu, bio je ma­lo druk­či­ji. Pri­je sve­ga ra­dan, kon­cen­tri­ran, s opre­zom da ne bi bi­lo ne­kog ne­ugod­nog re­zul­ta­ta ko­ji ne bi baš bio do­bar za početak ra­da. Na kra­ju ci­je­la je pri­ča ja­ko li­je­pa, ali i zah­tjev­na, ci­lje­vi i re­zul­ta­ti se zna­ju i od njih ne mo­žeš po­bje­ći. Sve se do­go­di­lo br­zo, i Zo­ki­jev odlazak i taj po­ziv ko­ji sam do­bio – re­kao nam je Ci­co Kranj­čar u pre­dvor­ju ho­te­la u Mur­skoj So­bo­ti.

Vra­tio se na­kon 18 go­di­na

Tko vas je na­zvao iz Di­na­ma? – Zvao me Zdrav­ko Ma­mić uime Iz­vr­š­nog od­bo­ra. Mo­žda je, s ob­zi­rom na to ka­ko je sve bi­lo iz­ne­na­da, čak i sla­đe. Do­du­še, ko­li­ko sla­đe, o to­me će­mo na kra­ju, kad vi­di­mo što ka­žu re­zul­ta­ti. Sve za­ni­ma vaš od­nos sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem, od­no­si su bi­li pri­lič­no još pri­je SP-a 2006. – Bez ob­zi­ra na odre­đe­ne si­tu­aci­je ko­je su se do­ga­đa­le, ni­kad ni­sam iz­gu­bio kon­takt s Di­na­mom, pa ni sa Zdrav­kom. Ko­mu­ni­ka­ci­ja je pos­to­ja­la, iako je bi­la ma­nja jer sam i ja bio dosta u ino­zem­s­tvu. Pa i ta­da je bi­lo kon­tak­ta, ne­ri­jet­ko me se spo­mi­nja­lo kao kan­di­da­ta za tre­ne­ra. I ta­da je Zdrav­ko uvi­jek zvao, re­kao da sam u kom­bi­na­ci­ja­ma, ali ni­kad se ni­je os­tva­ri­lo. Ili sam ja imao ne­što dru­go ili je Di­na­mo od­lu­čio ići dru­gim pu­tem. No, sad je ovo li­je­pa pri­ča, jest, bi­lo je ne­kih ne­ra­zu­mi­je­va­nja me­đu na­ma, nes­la­ga­nja, ali go­di­ne su proš­le. Vje­ru­jem da je kod Iz­vr­š­nog od­bo­ra,

Bi­lo je ne­kih nes­la­ga­nja iz­me­đu me­ne i Ma­mi­ća, ali go­di­ne su proš­le. Sa­da je kod nas prev­la­dao – Di­na­mo!

Zdrav­ka i me­ne sa­da prev­la­dao – Di­na­mo. Svi že­li­mo da Di­na­mo nas­ta­vi s ovak­vim re­zul­ta­ti­ma, pa i da na­pra­vi is­ko­rak. Ko­li­ko pu­ta ste se ču­li ot­ka­ko ste pos­ta­li tre­ner? – Toč­no dva­put. Evo, u uto­rak smo igra­li utak­mi­cu i ni­je me zvao. On ima i svo­je dru­ge obve­ze. Klub je do­bro pos­lo­žen, či­ni li vam se ta­ko na­kon 18 go­di­na iz­bi­va­nja? – Za­to Zdrav­ko i ne mo­ra pu­no zva­ti kad zna da je sve pos­lo­že­no. I pri­je ne­go što sam se vra­tio, kad sam do­la­zio u Mak­si­mir, vi­dio sam pu­no do­brih stva­ri, u or­ga­ni­za­ci­ji, in­fras­truk­tu­ri ku­ba, ci­je­lom kom­plek­su sta­di­ona, od­no­si­ma... I ne mo­že se tu za­obi­ći Zdrav­ka i Iz­vr­š­ni od­bor. Ka­ko vam je obi­telj re­agi­ra­la na vi­jest da ide­te u Di­na­mo? – Ja­ko po­zi­tiv­no, Ni­ko je bio ja­ko sre­tan jer je znao ko­li­ko ja to že­lim. Is­kre­no, ja se ni­sam ni­ma­lo na­dao ovak­vom ras­ple­tu, taj po­ziv Di­na­ma olak­šao mi je os­ta­nak u Hr­vat­skoj. Sret­na je i su­pru­ga El­vi­ra. Svi oni zna­ju ko­li­ko me vuk­la že­lja da još jed­nom bu­dem u Di­na­mu ili u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ni­sam to ni­kad skri­vao. Jes­te li za­tra­ži­li po­ja­ča­nja? – Ni­smo o to­me raz­go­va­ra­li, vri­je­me će po­ka­za­ti tre­ba­ju li nam po­ja­ča­nja. Ni­sam ja pro­tiv ono­ga što ka­že Ot­to Ba­rić – tre­bam još dva igra­ča, ali pr­vo mo­ram vi­dje­ti sve ko­je imam. Do­bar sam dio vi­dio te mi se či­ni da će nam naj­ve­će po­ja­ča­nje bi­ti os­ta­ne­mo li na oku­pu. To bi me ve­se­li­lo, iako sam spre­man i na druk­či­ju pri­ču jer znam ko­li­ko je tr­ži­šte za­in­te­re­si­ra­no za na­še igra­če. Pri­je od­la­ska Zo­ran Ma­mić re­kao je da ne­će bi­ti od­la­za­ka, pa ni Mar­ka Pja­ce, pri­je za­vr­šet­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za LP. – Na­dam se to­me, ta­kav je i do­go­vor. Iako, in­te­res na­kon Eura još je po­ras­tao, Pja­ca je i pri­je Eura bio ja­ko tra­žen, a sad je to sve samo po­ten­ci­ra­no, na­ras­tao mu je ugled. Mo­gu samo re­ći da ću ra­di­ti u in­te­re­su klu­ba, igra­ča, da će­mo na­ći naj­bo­lje rje­še­nje. Ne­kad ne mo­žeš od­bi­ti po­nu­du. Ima­te ja­ko ve­lik ka­dar igra­ča, po­go­to­vu vez­nih.

Edu­ar­do vje­ro­jat­no od­la­zi

– Da, kad za­vr­ši­mo ovaj dio pri­pre­ma, po­čet će­mo se ti­me ba­vi­ti. Ono što sam ot­pri­je de­tek­ti­rao, pa i pri­je ne­go sam do­šao, jest da Di­na­mu ne­dos­ta­je kla­sič­ni gol-igrač – “kil­ler”. Pa ko­li­ko je utakmica Di­na­mo do­bio 1:0, a imao je pu­no šan­si. Ta­da je naj­ve­ći “kil­ler” bio Pja­ca, pa ako je on taj su­pe­ri­grač, ot­me li ga tr­ži­šte, mo­ra­li bi­smo po­tra­ži­ti rje­še­nje. Za kva­li­fi­ka­ci­je pro­blem bi mo­gao bi­ti vra­tar, Edu­ar­do je s Por­tu­ga­lom na Eu­ru, a pri­ča se i da će oti­ći u Spor­ting, Šem­per bi tre­bao na Euro U19, Li­va­ko­vić ima slom­ljen prst, os­ta­li ste samo na Je­ži­ni. – Je­ži­na ima utakmica iza se­be i sad ga pri­pre­ma­mo da bra­ni, Edu­ar­du že­li­mo da ode što da­lje na Eu­ru, a ka­mo će da­lje, vi­djet će­mo. S Je­ži­nom, Šem­pe­rom, Li­va­ko­vi­ćem i mla­dim Ko­tar­skim do­bro smo po­kri­ve­ni. Dak­le, ako Edu­ar­do ode, ne bi tre­ba­lo bi­ti pro­ble­ma. A ako ne ode do Var­da­ra, mo­rat će­mo tra­ži­ti od HNS-a da Šem­per os­ta­ne. Još net­ko od mla­de re­pre­zen­ta­ci­je mo­žda ne­će ići na Euro? – Tu je So­sa, Pi­va­rić još ni­je spre­man za utak­mi­ce, pa i Ben­ko­vić kon­ku­ri­ra za sto­pe­ra jer Ta­ra­vel ima oz­lje­du, pod­muk­lu oz­lje­du ko­ja mu se vra­ti­la. Je li pre­ma­lo vre­me­na do Var­da­ra? – I ma­lo i do­volj­no! Pre­ma­lo je pri­prem­nog vre­me­na, ali je za pri­pre­mu za utak­mi­cu dosta, bit će do­volj­no za tem­pi­ra­nje for­me, na­čin igre ko­ji že­li­mo pro­ves­ti. Ovo je oz­bilj­na utakmica, ma sva­ka je oz­bilj­na, no­go­met je evo­lu­irao i vi­še ne­ma la­ga­nih su­par­ni­ka, poš­la su vre­me­na ja­čih i sla­bi­jih, po­gle­daj­te samo Europ­sko pr­vens­tvo. Va­ša prog­no­za, tko će bi­ti pr­vak Eu­ro­pe? – S jed­ne stra­ne tre­ba­la bi bi­ti Bel­gi­ja, a iz onog dru­gog ždri­je­ba, hm, Ita­li­ja ili Fran­cu­ska. Ma ni Nje­mač­ku ne mo­gu iz­os­ta­vi­ti – za­klju­čio je Ci­co.

Di­na­mu ne­dos­ta­je pra­vi na­pa­dač, po­pu­lar­ni “kil­ler”, de­tek­ti­rao je glav­ni pro­blem Kranj­čar I su­pru­ga El­vi­ra i sin Ni­ko ja­ko su sret­ni što sam se vra­tio u svoj klub Di­na­mo

Zlat­ko Kranj­čar na pre­kju­če­raš­njoj utak­mi­ci Di­na­ma i Ste­aue (0:0)

Iako su pri­pre­me žes­to­ke, jer ra­di se na fi­zič­koj spre­mi, ve­se­lo je ras­po­lo­že­nje me­đu igra­či­ma Di­na­ma

Adri­an Šem­per pro­pus­tit će početak sezone pla­vih, i to zbog nas­tu­pa za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju na Eu­ru

Ade­mi­jev na­s­ljed­nik u Di­na­mu – Bra­zi­lac Jo­nas Go­mes de So­usa, ko­je­mu je na­di­mak “mor­ski pas”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.