‘Ni­je smio os­ta­vi­ti Ja­ko­vi­nu‘

Za­bri­nu­ti u stran­ci: Mi­la­no­vić još ne­ma re­cept ni za Plen­ko­vi­ća ni za Pe­tro­va

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sve vi­še is­tak­nu­tih čla­no­va SDP-a vrh stran­ke kri­ti­zi­ra i zbog to­ga što, tvr­de, ne­ma jas­ne iz­bor­ne stra­te­gi­ja i ne zna se tko što mo­ra ra­di­ti Iako služ­be­na kam­pa­nja još ni­je ni za­po­če­la, u SDP-u ti­nja ne­za­do­volj­stvo. Sve vi­še is­tak­nu­tih čla­no­va, do­du­še nes­luž­be­no, kri­ti­zi­ra vod­stvo zbog, ka­ko ka­žu, ne­pos­to­ja­nja jas­ne iz­bor­ne stra­te­gi­je. Uoči proš­lih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ka­žu, u sva­kom tre­nut­ku zna­lo se tko što mo­ra ra­di­ti. Za sve su, ka­žu, ima­li ro­ko­ve, jas­no za­cr­ta­ne ci­lje­ve, zna­lo se za­što se ne­što pred­stav­lja, a sa­da je si­tu­aci­ja pot­pu­no dru­ga­či­ja.

Ne­rad mo­že ko­šta­ti

– Po­če­tak je ko­lo­vo­za, a ne ra­di se go­to­vo ni­šta. Strah me da bi nas taj ne­rad mo­gao sku­po sta­ja­ti. Na­kon pa­da Vla­de svi smo mis­li­li da će nam vlast sa­mo pas­ti u kri­lo, ali sa­da je jas­no da to ne ide baš ta­ko. Ako od­mah ne pro­mi­je­ni­mo stra­te­gi­ju, od­nos­no ne smis­li­mo je, ne­će bi­ti do­bro – ka­že naš su­go­vor­nik. I naš dru­gi iz­vor iz SDP-a, ko­ji je i sam član uskog iz­bor­nog ti­ma, ka­že ka­ko jas­ne stra­te­gi­je ne­ma i ka­ko je na­kon zad­nje an­ke­te, ko­ja je po­ka­za­la da su se SDP i HDZ opet iz­jed­na­či­li, u stran­ci zav­la­da­la ma­la pa­ni­ka. Što će po­ka­za­ti no­va an­ke­ta ko­ja bi tre­ba­la da­ti i od­go­vor ka­ko je jav­nost re­agi­ra­la na Na­rod­nu ko­ali­ci­ju, tek će se vi­dje­ti, no ne­ki u SDP-u već sa­da ka­žu ka­ko bi im se la­ko mo­glo do­go­di­ti da HSS, od ko­jeg se pu­no oče­ki­va­lo, i ne bu­de to­li­ki do­bi­tak. Od­nos­no da će im do­ni­je­ti ili ma­lo ili, ka­žu, ni­šta. Mno­gi su u SDP-u ne­za­do­volj­ni i sas­ta­vom iz­bor­nih lis­ta. Po­go­to­vo ti­me što će na nji­ma, ka­ko stva­ri sto­je, bi­ti i biv­ši mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na. Svi na­ši su­go­vor­ni­ci dr­že da za nje­ga na lis­ti ne bi smje­lo bi­ti mjes­ta na­kon afe­re s bo­nu­si­ma i ka­ko se bi­ra­či­ma ti­me ša­lje pot­pu­no kri­va po­ru­ka. – Dru­gi je pro­blem i što se s lis­ta­ma pre­ra­no iz­aš­lo u jav­nost. Ta­ko smo si sa­mo otvo­ri­li bo­ko­ve i da­li pro­tiv­ni­ci­ma mu­ni­ci­je da lu­pa­ju po na­ma idu­ća dva tjed­na i što se ti­če Ja­ko­vi­ne, ali i HSS-ov­ca Sti­pe Ga­bri­ća Jam­ba ko­ji je na lis­ti u 10. iz­bor­noj je­di­ni­ci – ka­že naš su­go­vor­nik.

Udar­no kra­jem ko­lo­vo­za

Ne­ki u SDP-u dr­že i ka­ko još ne­ma­ju naj­bo­lji re­cept za no­vog še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ali ni za Most ko­ji se do sa­da, ka­žu, po­greš­no šte­dje­lo dok se ni­je shva­ti­lo da na­kon iz­bo­ra si­gur­no idu s HDZ-om. U vod­stvu SDP-a pak po­ru­ču­ju ka­ko mjes­ta za pa­ni­ku ne­ma i da sve kon­ce dr­že u ru­ka­ma. Če­ka­lo se, ka­žu, sa služ­be­nim pred­stav­lja­njem pro­gra­ma i pra­vi rad po te­re­nu je pred nji­ma. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ju­čer je

Nes­luž­be­no: ko­ali­ci­ja je do­go­vo­ri­la da kam­pa­nju u če­t­vr­tak za­po­či­nje Pe­đa Gr­bin u Pu­li

odr­žan i sas­ta­nak na ra­zi­ni ci­je­le ko­ali­ci­je na ko­jem je do­go­vo­re­na di­na­mi­ka pred­stav­lja­nja pro­gra­ma i tko će bi­ti go­vor­ni­ci na sku­po­vi­ma. Na­vod­no se kre­će u če­t­vr­tak iz Pu­le gdje bi pro­gram tre­bao pred­sta­vi­ti Pe­đa Gr­bin, a po­tom će us­li­je­di­ti i pred­stav­lja­nja pro­gra­ma u Žu­pa­nji, Va­ra­ždi­nu, Ri­je­ci, Tro­gi­ru, Bje­lo­va­ru, Du­brov­ni­ku... – Pe­si­mis­ti­ma u stran­ci naj­lak­še je kri­ti­zi­ra­ti ka­ko se ni­šta ne ra­di. Ni­ti je nas­tu­pi­la pa­ni­ka ni­ti se ne zna tko što tre­ba ra­di­ti. Vre­me­na ima sa­svim do­volj­no, tek smo pred­sta­vi­li pro­gram i pra­va kam­pa­nja tek kre­će od sre­di­ne ko­lo­vo­za, a pot­pu­no će se za­huk­ta­ti kra­jem mje­se­ca – ka­že naš su­go­vor­nik iz vod­stva stran­ke ko­ji je uvje­ren da će SDP na iz­bo­ri­ma us­pje­ti os­tva­ri­ti svoj cilj, a to je po je­dan man­dat vi­še u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci.

PREDSTAVLJANJE PRO­GRA­MA Na­rod­na ko­ali­ci­ja ju­čer je svoj iz­bor­ni pro­gram pred­sta­vi­la u Sa­mo­bo­ru, is­ti­ču­ći da se ne­će uvo­di­ti no­vi po­re­zi te da će se po­ve­ća­va­ti neo­po­re­zi­vi dio pla­će je­mu je Ve­čer­njak već pi­sao, pred­sta­vi­la na tr­gu u Sa­mo­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.