Plen­ko­vić Mi­la­no­vi­ću: Spre­man sam na su­če­lja­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić sa svo­jim ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma pred­sta­vio je u Sa­mo­bo­ru pro­gram Na­rod­ne ko­ali­ci­je za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Glav­ne su okos­ni­ce pro­gra­ma da se ne­će uvo­di­ti no­vi po­re­zi, ali da će se i da­lje po­ve­ća­va­ti neo­po­re­zi­vi dio pla­će. – Mi smo po­ve­ća­li neo­po­re­zi­vi dio pla­će, raz­miš­lja­mo i o sma­nje­nju PDV-a, ali pri­je sve­ga da za­poš­lja­va­mo no­ve lju­de – ka­zao je Mi­la­no­vić i do­dao da to pri­je sve­ga ka­ne pos­ti­ći za­poš­lja­va­njem pre­ko ga­ran­ci­je za mla­de. Po­hva­lio se i re­zul­ta­ti­ma svo­je Vla­de, dok je biv­šu Vla­du na­pao za niz stva­ri, pri­je sve­ga za­to što je “za­ko­či­la re­for­mu obra­zo­va­nja iz čis­te zlo­će”, ali i za po­ku­šaj sma­nji­va­nja pra­va pa­ci­je­na­ta u zdrav­s­tvu. Obe­ćao je kul­tur­nja­ci­ma da nji­ho­va pra­va di­ra­ti ne­će i da im ne­će gu­ši­ti slo­bo­du kul­tur­nog stva­ra­laš­tva. – Al­ter­na­ti­va je Vla­da ko­ja i da­nas do­no­si od­lu­ke bez man­da­ta i prav­ne os­no­ve, ko­ja mi­je­nja ka­dro­ve. To je ne­mo­ral­no i ne­za­ko­ni­to – re­kao je Mi­la­no­vić. Re­kao je da su to sve stva­ri o ko­ji­ma s HDZ-om že­li raz­go­va­ra­ti od­mah i da onaj ko­ji že­li vo­di­ti Hr­vat­sku mo­ra od­go­vor na sva pi­ta­nja ima­ti ne ve­če­ras, ne­go ju­čer. Alu­di­ra­ju­ći na še­fa HDZ-a Plen­ko­vi­ća, ka­zao je ka­ko on ne­ma re­zerv­nu po­zi­ci­ju u Bruxel­le­su te da je nje­go­va vo­lja is­ta kao i pri­je če­ti­ri go­di­ne. Plen­ko­vi­ća je po­zvao na jav­nu de­ba­tu za ko­ju je do­bio kon­kret­ne po­nu­de na te­le­vi­zi­ji. – Daj­te mi to uči­ni­te za lju­bav i do­đi­te na su­če­lja­va­nje – ka­zao je Mi­la­no­vić. Pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić od­go­vo­rio je na po­ziv še­fa SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i ka­zao ka­ko je spre­man na su­če­lja­va­nje. Šef HSS-a Kre­šo Be­ljak ka­zao je ka­ko je pri­hva­tio po­ziv da bu­de u ko­ali­ci­ji za­to što im je po­nu­đe­no da pro­vo­de svoj vlas­ti­ti pro­gram i ka­ko se ni­je ra­di­lo o fo­te­lja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.