Srb: Su­rad­nja s Đa­pi­ćem i Ćo­ri­ćem – ne

Ko­ali­ci­ju ba­zi­ra­mo na de­mo­kr­š­ćan­skim vri­jed­nos­ti­ma i za­uzi­ma­nju za bra­ni­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Po­mak či­ne Hr­vat­ska stran­ka pra­va, Hr­vat­ska čis­ta stran­ka pra­va, Obi­telj­ska stran­ka, a pri­dru­žit će im se za ko­ji dan i Ak­ci­ja za bo­lju Hr­vat­sku Bo­že­na Ma­ti­je­vić Po­mak – ta­ko se zo­ve no­va, ju­čer os­no­va­na, dru­ga po re­du pra­va­ška ko­ali­ci­ja či­ju jez­gru či­ne HSP, HČSP i Obi­telj­ska stran­ka (OS), a usko­ro će im se pri­dru­ži­ti i Ak­ci­ja za bo­lju Hr­vat­sku.

Dva raz­li­či­ta svi­je­ta

– Ovu ko­ali­ci­ju ba­zi­ra­mo na de­mo­kr­š­ćan­skim i obi­telj­skim vri­jed­nos­ti­ma te za­uzi­ma­nju za bra­ni­telj­ska pra­va jer smo oz­bilj­no ra­zo­ča­ra­ni sta­njem u dr­ža­vi i onim što se do­go­di­lo na­kon ula­ska u EU. Za­to na iz­bo­re iz­la­zi­mo u svih 11 iz­bor­nih je­di­ni­ca, dok 12. iz­bor­na je­di­ni­ca, ona za na­ci­onal­ne ma­nji­ne, ne­će bi­ti pred­met na­šeg in­te­re­sa. Že­li­mo da se u ovoj zem­lji stvo­re uvje­ti pa da mla­di ne­za­pos­le­ni lju­di ne mo­ra­ju od­la­zi­ti u ino­zem­s­tvo, a ova je ko­ali­ci­ja i je­di­no jam­s­tvo hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma da će nji­ho­vi pro­ble­mi bi­ti ri­je­še­ni i zah­tje­vi is­pu­nje­ni – ka­zao je na pred­stav­lja­nju no­ve ko­ali­ci­je čel­nik HSP-a Da­ni­el Srb do­da­ju­ći da će se nji­hov gos­po­dar­ski pro­gram te­me­lji­ti na po­rez­nom ras­te­re­će­nju kroz ma­nji PDV, stav­lja­nju u funk­ci­ju sve dr­žav­ne imo­vi­ne zbog os­tva­ri­va­nja pri­ho­da, po­ti­ca­nja iz­vo­za... Na upit je li mo­gu­ća nji­ho­va su­rad­nja s ne­tom os­no­va­nom pra­va­škom Do­mo­vin­skom ko­ali­ci­jom, ko­ju pre­dvo­di HSP AS, Srb je uz­vra­tio: – Su­rad­nja s Pe­rom Ćo­ri­ćem i An­tom Đa­pi­ćem – ne, jer s nji­ma ne di­je­li­mo is­ti sus­tav vri­jed­nos­ti. Mi smo dva svi­je­ta. Raz­li­ka je u to­me što čel­ni­ci na­še ko­ali­ci­je ži­ve od svog ra­da. Ne ide­mo na iz­bo­re da bi­smo pos­ta­li te­ret po­rez­nim obvez­ni­ci­ma i mi se po­li­ti­kom ne ba­vi­mo da ima­mo bo­lje pla­će. I za­to vas mo­lim da nas ne tr­pa­te u is­ti koš s nji­ma. Mno­gi se da­nas po­zi­va­ju na pra­vaš­tvo i se­be na­zi­va­ju pra­va­ši­ma, a sa­mo ho­će is­ko­ris­ti­ti gra­đa­ne – ka­že Srb. Na spo­men pak mo­gu­će pos­tiz­bor­ne su­rad­nje s HDZ-om Srb ka­že da su na­kon iz­bo­ra sprem­ni su­ra­đi­va­ti sa­mo s oni­ma ko­ji pri­hva­te te­melj­ne pos­tav­ke nji­ho­va pro­gra­ma, a je­dan je i lus­tra­ci­ja. Pri­po­me­nuo je da se pri­mje­ću­je da HDZ o lus­tra­ci­ji vi­še ne go­vo­ri. – Svi su pres­ta­li go­vo­ri­ti o lus­tra­ci­ji. Jad je i tu­ga da je Ti­to naj­ve­ća lič­nost u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti, ka­ko mno­gi go­vo­re. Da­nas bo­lje sto­je par­ti­za­ni ne­go bra­ni­te­lji, ko­ji se go­to­vo nig­dje i ne spo­mi­nju – ka­zao je šef HČSP-a Ivan Pan­dža priz­na­ju­ći da u utr­ci za Sa­bor že­le pri­do­bi­ti gla­sa­če HDZ-a. Čel­nik OS-a Ma­te Kne­zo­vić iz­ja­vio je da HDZ po­či­nje šti­ti­ti ono što lje­vi­ca šti­ti, a da SDP ne bi tre­bao ni pos­to­ja­ti ako šti­ti Ti­ta i ko­mu­nis­tič­ke zlo­či­ne.

Des­ni pros­tor – pra­zan

– U na­šoj se dr­ža­vi pre­ma bra­ni­te­lji­ma pro­vo­di prav­na lik­vi­da­ci­ja. Ima­mo prav­ni ge­no­cid bra­ni­te­lja. Je­dan su dan u re­gis­tru ili fon­du bra­ni­te­lja, a su­tra ih ta­mo ne­ma – re­kao je Kne­zo­vić, a Jas­na Da­uta­nac iz Ak­ci­je za bo­lju Hr­vat­sku ka­že da je des­ni po­li­tič­ki pros­tor os­tao pra­zan ot­kad su Ka­ra­mar­ko, pa sad i Plen­ko­vić, rek­li da je HDZ stran­ka cen­tra.

“Čel­ni­ci na­še ko­ali­ci­je ži­ve od svog ra­da. Ne ide­mo na iz­bo­re da bi­smo pos­ta­li te­ret po­rez­nim obvez­ni­ci­ma”

Jas­na Da­uta­nac, Ivan Pan­dža i Da­ni­el Srb na ju­če­raš­njem pred­stav­lja­nju ko­ali­ci­je. Ma­te Kne­zo­vić (go­re des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.