Pre­su­da će opet otvo­ri­ti pi­ta­nje o “lex Per­ko­vić”

Od­lu­ka su­da u Mün­c­he­nu na­kon dvi­je go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dra­žen Ću­rić dra­zen.cu­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Op­tu­že­ni dvo­jac mo­gao bi do­bi­ti i do­ži­vot­ni za­tvor jer ga te­re­te da je su­dje­lo­vao ne sa­mo u pri­pre­mi ne­go i u pro­ved­bi aten­ta­ta Na­kon go­to­vo dvi­je go­di­ne su­đe­nja, su­tra će bi­ti iz­re­če­na pr­vos­tu­panj­ska pre­su­da Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču ko­ji­ma se u Mün­c­he­nu su­di zbog uboj­stva poz­na­tog hr­vat­skog emi­gran­ta Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. Dva vi­so­ko­ran­gi­ra­na pri­pad­ni­ka ju­gos­la­ven­ske taj­ne služ­be, ko­ja se ko­lok­vi­jal­no na­zi­va Ud­ba, op­tu­že­na su da su su­dje­lo­va­li u pla­ni­ra­nju, pri­pre­mi i iz­vr­še­nju aten­ta­ta na Đu­re­ko­vi­ća.

Ima­li dos­ta moć­nih pri­ja­te­lja

U op­tuž­ni­ci se na­vo­di da je Mus­tač u vri­je­me lik­vi­da­ci­je bio je­dan od vo­de­ćih lju­di Ud­be te da je dao na­log Jo­si­pu Per­ko­vi­ću za pla­ni­ra­nje i pri­pre­mu Đu­re­ko­vi­će­va uboj­stva. U tu je svr­hu Per­ko­vić stu­pio u kon­takt s agen­tom Kru­nos­la­vom Pra­te­som, ko­je­ga je još 2008. sud u Mün­c­he­nu osu­dio na do­ži­vot­ni za­tvor zbog su­dje­lo­va­nja u uboj­stvu Đu­re­ko­vi­ća, i upu­tio ga u pla­no­ve o uboj­stvu. Pre­ma op­tuž­ni­ci, Pra­tes je do­nio Per­ko­vi­ću ko­pi­ju klju­ča ga­ra­že u ba­var­skom gra­di­ću Wol­frat­sha­use­nu ko­ju je Đu­re­ko­vić ko­ris­tio kao ti­ska­ru. Agen­ti Ud­be 28. sr­p­nja 1983. do­če­ka­li su i us­mr­ti­li Đu­re­ko­vi­ća. Su­đe­nje je po­če­lo u je­sen 2014. go­di­ne i tre­ba­lo je tra­ja­ti ne­što ma­nje od go­di­nu da­na, ali se na kra­ju ra­zvuk­lo na dvi­je go­di­ne. U pra­vo­sud­nim kru­go­vi­ma se upra­vo ta ve­za Per­ko­vi­ća i Pra­te­sa sma­tra krun­skim do­ka­zom ko­ji bi mo­gao pre­vag­nu­ti na su­du. Ako sud pri­hva­ti pri­jed­log tu­ži­telj­stva, op­tu­že­ni bi ud­ba­ški dvo­jac mo­gao do­bi­ti i do­ži­vot­ni za­tvor s ob­zi­rom na to da ga te­re­te da je su­dje­lo­vao ne sa­mo u pri­pre­mi ne­go i u pro­ved­bi lik­vi­da­ci­je Đu­re­ko­vi­ća. Iako je od ru­še­nja ko­mu­niz­ma proš­lo vi­še od če­t­vrt sto­lje­ća, do sa­da ni­je su­đe­no ni­jed­nom pri­pad­ni­ku Ud­be zbog lik­vi­da­ci­je hr­vat­skih emi­gra­na­ta. Pa i sa­da, ka­da se su­di Per­ko­vi­ću i Mus­ta­ču, to se ne do­ga­đa u Hr­vat­skoj ne­go u Nje­mač­koj. Sve do­sa­daš­nje hr­vat­ske vla­de su iz ne­kih raz­lo­ga od­bi­ja­le oz­bilj­no po­za­ba­vi­ti se ud­ba­škim zlo­či­ni­ma. Pr­ve kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv Per­ko­vi­ća pod­ne­se­ne su još po­čet­kom de­ve­de­se­tih, ali ni­ka­da ni­su do­bi­le epi­log na su­du. Oči­to su Per­ko­vić i Mus­tač ima­li dos­ta moć­nih pri­ja­te­lja ko­ji­ma ni­je od­go­va­ra­lo da se go­vo­ri o Ud­bi­nim lik­vi­da­ci­ja­ma.

Di­plo­mat­ski rat s Nje­mač­kom

Per­ko­vić je ti­je­kom de­ve­de­se­tih bio vr­lo utje­ca­jan u hr­vat­skim taj­nim služ­ba­ma pa je i sa te po­zi­ci­je mo­gao utje­ca­ti da se op­tuž­be pro­tiv nje­ga stav­lja­ju pod te­pih. Pre­su­da Mus­ta­ču i Per­ko­vi­ću po­no­vo će otvo­ri­ti i ra­sr­pra­vu o tzv. lex Per­ko­vić ko­ji je do­ne­sen na pri­jed­log Vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Ta­daš­nji je pre­mi­jer zbog tog po­te­za bio u pra­vom di­plo­mat­skom ra­tu s Nje­mač­kom i još ne­kim čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske uni­je, dok su ga u Hr­vat­skoj op­tu­ži­va­li da šti­ti ud­ba­ške zlo­či­ne.

ČEKA SE SRIJEDA Per­ko­vić (u sre­di­ni s od­vjet­ni­ci­ma) i Mus­tač, vi­so­ko­ran­gi­ra­ni pri­pad­ni­ci taj­ne služ­be, op­tu­že­ni su da su pla­ni­ra­li, pri­pre­mi­li i iz­vr­ši­li aten­tat na Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.