ZAR SE JE­DI­NO FORENZIKOM PSEĆEG IZMETA MO­GU OČISTITI NA­ŠE ULICE!?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­li Jan­ko še­će se sa svo­jim psom Fi­fi­jem kvar­tom. Be­šti­ja se ta­man na­mjes­ti­la da oba­vi ve­li­ku nu­ždu, a Jan­ko shva­ti da uza se ne­ma vre­ći­cu u ko­joj bi od­nio ono što će za nje­go­vim lju­bim­cem os­ta­ti. Gle­da oko se­be, ne­ma ni­ko­ga. A Fi­fi je ta­man oba­vio ono što je tre­bao. “Tko ga ši­ša”, pro­mum­lja Jan­ko se­bi u bra­du i pro­du­lji da­lje. Za mje­sec da­na, u po­štan­ski san­du­čić na ime ro­di­te­lja sti­že “čes­tit­ka”. Na uplat­ni­ci kaz­na – dvi­je ti­su­će ku­na. Ta­kav sce­na­rij usko­ro će bi­ti sa­svim mo­guć na za­gre­bač­kim uli­ca­ma. Grad Zagreb, na­ime, kre­nuo je u ak­ci­ju kaž­nja­va­nja neo­d­go­vor­nih vlas­ni­ka pa­sa, i to po­mo­ću – fo­ren­zi­ke. Na­pra­vit će ba­zu pse­ćih DNK. A kad neo­d­go­vor­ni vlas­nik za so­bom os­ta­vi pse­ći iz­met, ko­mu­nal­ni re­da­ri vre­bat će ne bi li ga po­ku­pi­li. Nak­nad­na kaz­na sti­gla bi kao re­zul­tat ana­li­ze, a ba­zu bi ažu­ri­ra­li kad bi psi do­la­zi­li na go­diš­nje ci­jep­lje­nje pro­tiv bjes­no­će ili pri­li­kom či­pi­ra­nja. Taj pro­jekt od­lu­či­li su uves­ti

Vlas­ni­ke pa­sa kaž­nja­vat će nak­nad­no te­me­ljem uzor­ka psećeg izmeta

jer je pse­ći iz­met, ka­žu za­gre­bač­ki ko­mu­nal­ni re­da­ri, ve­li­ki pro­blem. I ka­da su ne­ko­ga htje­li kaz­ni­ti jer su ga uhva­ti­li “na dje­lu”, ni­su to mo­gli uči­ni­ti bez su­rad­nje s po­li­ci­jom jer ne smi­ju tra­ži­ti is­pra­ve. Grad­ski čel­ni­ci ni­su taj mo­del sa­mi iz­mis­li­li. Ugle­da­li su se na Iz­ra­el­ce, ko­ji su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na od­mah pri­hva­ti­li taj na­čin kaž­nja­va­nja. U Na­pu­lju ta­kav pre­kr­šaj na­pla­ću­ju 500 eura, a pro­blem ri­je­šen na os­no­vi op­sež­ne DNK ba­ze pa­sa pri­mi­je­ni­li su i u Ka­na­di, Sin­ga­pu­ru i u 43 sa­vez­ne dr­ža­ve SAD-a. Po­hval­no je da su na­po­kon od­lu­či­li ri­je­ši­ti pro­blem “mi­na” na ces­ti, ali DNK ana­li­zu, ko­ja ko­šta i do 1500 ku­na, u po­li­ci­ji ne pro­vo­de ni pri kra­đi bi­cik­la. A ne tre­ba ni spo­mi­nja­ti da će Grad Zagreb pr­vo tre­ba­ti ulo­ži­ti do 50 mi­li­ju­na ku­na ne bi li ta­kav sus­tav pro­funk­ci­oni­rao. Ne­ka pr­vo ri­je­še pro­blem ne­dos­tat­ka ka­na­li­za­ci­je i vo­do­vo­da u odre­đe­nim di­je­lo­vi­ma gra­da. Ili una­pri­je­de jav­ni pri­je­voz. A tek ta­da mo­že­mo raz­miš­lja­ti o uvo­đe­nju re­da me­đu psi­ma i nji­ho­vim vlas­ni­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.