U DR­ŽA­VI PO­LI­TIČ­KIH PRE­VA­RA­NA­TA HR­VA­TI JOŠ JED­NOM ŽR­TVE

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 -

Pri­je­va­re su odav­no dio po­li­tič­kog ži­vo­ta u BiH. Sr­bi, Hr­va­ti, Boš­nja­ci, svi su va­ra­li sve, pod­me­ta­li jed­ni dru­gi­ma, igra­la dvo­ji­ca pro­tiv tre­će­ga… Po raz­mje­ri­ma i stal­nim pod­me­ta­nji­ma či­ni se da je to pos­tao mo­del po­li­tič­kog funk­ci­oni­ra­nja u BiH, a ta­kav “na­čin ra­da” pri­hva­ti­li su i stran­ci. Za­to bi se te­ško mo­glo sma­tra­ti iz­ne­na­đe­njem ono što se pre­kju­čer do­go­di­lo u mo­te­lu Bar­ka u Is­toč­nom (sr­p­skom) Sa­ra­je­vu, gdje su Ba­kir Izet­be­go­vić i Mi­lo­rad Do­dik, uz po­sred­niš­tvo europ­skog po­vje­re­ni­ka u BiH Lars- Gun­na­ra Wi­ge­mar­ka, “do­go­vo­ri­li” me­ha­ni­zam ko­or­di­na­ci­je, od­nos­no na­čin do­no­še­nja od­lu­ka unutar BiH u pro­ce­su pri­dru­ži­va­nja EU. Opet su se do­go­va­ra­la dvo­ji­ca bez tre­će­ga, a to je u BiH uvi­jek iz­vor ka­osa. Me­đu­sob­ni kom­pro­mis Do­di­ka i Izet­be­go­vi­ća na­prav­ljen je gru­bo na ra­čun Hr­va­ta, od­nos­no žu­pa­ni­ja ko­je su u dayton­skoj BiH je­di­no mjes­to gdje Hr­va­ti ne mo­gu bi­ti pre­gla­sa­ni. Do­go­vor bez Hr­va­ta kr­še­nje je Us­ta­va. Je li to po­dr­ža­la i Uni­ja? Ko­jeg li ap­sur­da. Na­kon do­go­vo­ra u Bar­ci an­ti­euro­pej­ci u oči­ma Bruxel­le­sa pos­ta­ju pro­gre­siv­ne sna­ge, a euro­pej­ci (Hr­va­ti) des­truk­tiv­ci. I ni­je ovo pr­vi put da se pre­gla­sa­va­njem Hr­va­ta do­la­zi do “rje­še­nja”. U BiH su vlas­ti zva­ne “Ali­jan­sa” 2000. i “Plat­for­ma” 2012. uz bla­gos­lov stra­na­ca gru­bo po­ni­šti­le vo­lju hr­vat­skih bi­ra­ča. Iako su Hr­va­ti iz­a­bra­li svo­je pred­stav­ni­ke, Boš­nja­ci su u vlast uze­li kao de­mo­krat­ski pri­vje­sak mi­nor­ne hr­vat­ske stran­ke. Ni­je im do­pu­šte­no da ima­ju svo­ga čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH. Čak su ga dva pu­ta bi­ra­li Boš­nja­ci. Tre­ba li re­ći na šte­tu Hr­va­ta. Pro­tek­log pet­ka pre­gla­sa­li su na Vla­di sve hr­vat­ske pri­jed­lo­ge. Čak je i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca na stra­ni ja­če­ga, bez ob­zi­ra na to što ru­ši Us­tav i kr­ši za­ko­ne. Pos­to­ji li ig­dje slu­čaj kao u BiH da ve­ćin­ski boš­njač­ke žu­pa­ni­je bi­ra­ju vi­še hr­vat­skih iz­as­la­ni­ka u par­la­ment ne­go ve­ćin­ski hr­vat­ske žu­pa­ni­je. Ap­surd­no. Sa­mo za­mis­li­te što bi se do­go­di­lo da to Hr­va­ti ra­de ne­ko­me dru­go­me. Po­di­gli bi se i re­gi­ja i stran­ci. Ovak­va po­li­ti­ka pre­gla­sa­va­nja, pri­je­va­ra i po­dva­la do­ni­je­la je BiH sa­da no­vu kri­zu i za­ča­ra­ni krug se nas­tav­lja. Sve dok je ta­ko BiH kao dr­ža­va i druš­tvo ne­ma ni­kak­vu šan­su us­pje­ti. Na­pro­tiv, sa sva­kom no­vom po­dva­lom na ra­čun bi­lo ko­jeg od tri­ju kons­ti­tu­tiv­nih na­ro­da ras­te me­đu­sob­no ne­po­vje­re­nje, a BiH se do­dat­no uru­ša­va. Ne­za­do­volj­stvo bi­lo ko­jeg na­ro­da ge­ne­ri­ra kri­zu či­ji is­hod nit­ko ne mo­že pre­dvi­dje­ti. Os­ta­je pi­ta­nje za­što stran­ci, Ame­ri­kan­ci i Eu­rop­lja­ni, pris­ta­ju na tak­vu po­li­ti­ku pa je čak i po­ti­ču. Ni­je valj­da da pri­je­va­re i po­dva­le po­či­nju bi­ti stan­dard po­li­tič­kog dje­lo­va­nja i u Europ­skoj uni­ji. Ako je ta­ko, mo­žda i ne tre­ba ču­di­ti što je ne­ki že­le na­pus­ti­ti. Za­to će i put BiH pre­ma po­di­je­lje­noj Uni­ji bi­ti još ne­iz­vjes­ni­ji. Plo­vid­ba pre­ma Eu­ro­pi u “šup­ljoj sr­p­skoj bar­ci” ne­će iz­dr­ža­ti oluj­no mo­re. Po­to­nut će, kao i svi oni ko­ji su pri­je­va­ra­ma htje­li lo­vi­ti u mut­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.