Tra­že­nje dla­ke u ja­je­tu i(li) funk­ci­oni­ra­nju dr­ža­ve?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 - Želj­ko Sti­pić pred­sjed­nik sin­di­ka­ta Pre­po­rod

“Umjes­to da nas sa­da po­hva­li­te jer smo na je­dvi­te ja­de ipak is­pla­ti­li re­gres, vi iz sin­di­ka­ta sa­da nam tra­ži­te dla­ku u ja­je­tu”, ri­je­či su ko­je sam čuo od jed­nog vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nog duž­nos­ni­ka, na­kon što sam mu pos­ta­vio ne­ko­li­ko upi­ta o pro­ble­mi­ma ko­ji su po­pra­ti­li is­pla­tu ovog ma­te­ri­jal­nog pra­va po ško­la­ma. Za­kaš­nje­la is­pla­ta, pro­ble­mi s is­pla­tom blo­ki­ra­nim rad­ni­ci­ma, pre­ki­di go­diš­njeg od­mo­ra ra­ču­no­vo­đa po ško­la­ma – tek su ne­ki od pro­ble­ma ko­ji su ba­ci­li sje­nu na ne­što što je, da je bi­lo sa­mo mal­či­ce vi­še od­go­vor­nos­ti, tre­ba­lo bi­ti sa­mo ru­tin­skom is­pla­tom pro­ra­čun­skog nov­ca. Ni­je bi­lo ni­jed­nog raz­lo­ga da se re­gres rad­ni­ci­ma u ško­la­ma ne is­pla­ti na vri­je­me – kra­jem lip­nja. Pro­blem s blo­ki­ra­nim pro­s­vje­ta­ri­ma, ko­je je 1250 ku­na za­obiš­lo u ši­ro­kom lu­ku i umjes­to u nji­ho­vim za­vr­ši­lo u ru­ka­ma onih ko­ji su ih ovr­ši­li, pro­blem je ko­ji se mo­glo iz­bje­ći sa­mo da je bi­lo ma­lo vi­še do­bre vo­lje i so­ci­jal­ne osjet­lji­vos­ti. Za­kaš­nje­la Vla­di­na su­ges­ti­ja o mo­guć­nos­ti go­to­vin­ske is­pla­te ovr­še­nim gra­đa­ni­ma na te­re­nu je sa­mo do­li­la ulje na va­tru. Vla­di­na su­ges­ti­ja o za­obi­la­že­nju kru­tih odred­bi ovr­š­no­ga za­ko­na ni­je u ško­la­ma po­mo­gla ni­ko­me. Je­su li sin­di­ka­ti tre­ba­li na­pra­vi­ti vi­še da se do­đe do rje­še­nja pre­ma ko­jem bi se i re­gres i bo­žić­ni­cu is­pla­ći­va­lo na za­šti­će­ne ra­ču­ne? Iako mi u Pre­po­ro­du po­t­vrd­no od­go­va­ra­mo na ovo pi­ta­nje, či­nje­ni­ca je da se u za­da­tim okol­nos­ti­ma te­ško mo­glo pos­ti­ći vi­še. Na­ime, dok smo se mi usre­do­to­či­li na raz­li­či­te na­či­ne, od jav­nih is­tu­pa do pro­s­vjed­nog sku­pa ko­ji smo na­mje­ra­va­li or­ga­ni­zi­ra­ti 1. ko­lo­vo­za, na to da do is­pla­te ipak do­đe, ni­smo is­to­vre­me­no či­ni­li do­volj­no o pi­ta­nju so­ci­jal­no osjet­lji­vi­je is­pla­te re­gre­sa. I na­po­s­ljet­ku, ne­ko­li­ko re­če­ni­ca i o na­šim ra­ču­no­vot­ki­nja­ma i ra­ču­no­vo­đa­ma ko­ji su, s pu­nim pra­vom, ne­za­do­volj­ni svo­jim po­lo­ža­jem u ovoj re­gres­noj gun­gu­li. Mno­gi su me­đu nji­ma mo­ra­li pre­ki­nu­ti svo­je go­diš­nje od­mo­re ka­ko bi re­gres u ško­la­ma uop­će mo­gao bi­ti is­pla­ćen. I za ovo je is­klju­či­vi kri­vac Vla­da. Da je re­gres is­pla­ćen na vri­je­me, nit­ko ne bi tre­bao pre­ki­da­ti go­diš­nji od­mor. Umjes­to za­hva­le, to su iona­ko već na­pra­vi­li dru­gi, Sin­di­kat Pre­po­rod po­zi­va sve ra­ču­no­vot­ki­nje i ra­ču­no­vo­đe ko­ji su pre­ki­nu­li svo­je go­diš­nje od­mo­re da, suk­lad­no član­ku 42. TKU-a, rav­na­te­lji­ma ško­la upu­te zah­tjev za is­pla­tu svih tro­ško­va svog pre­ki­da go­diš­njeg od­mo­ra. Po­zi­va­mo ih ne­ka pos­tu­pe po­put jed­ne ra­ču­no­vot­ki­nje ko­ja je uz put­ne tro­ško­ve, a ra­di se o ci­je­ni avi­on­ske kar­te za pu­to­va­nje u jed­nu uda­lje­nu zem­lju, od rav­na­te­lja svo­je ško­le za­tra­ži­la i is­pla­tu nak­na­de za ne­isko­ri­šte­ni ho­tel­ski smje­štaj za svo­ju obi­telj. Bu­de li vi­še onih ko­ji će na ova­kav na­čin re­agi­ra­ti u za­šti­ti svo­jih pra­va, ve­će su šan­se da će do­go­di­ne ne­ki no­vi mi­nis­tri po­ves­ti ra­ču­na o to­me da sva­ki nji­hov pro­pust pro­izvo­di i ne­ku kon­kret­nu šte­tu. A šte­tu, sva­ku šte­tu, net­ko mo­ra pla­ti­ti. Još kad bi jed­nom i u ovoj na­šoj zem­lji za­ži­vje­lo pla­ća­nje šte­te vlas­ti­tim nov­cem, a ne nov­cem svi­ju nas? Je li sve ovo “tra­že­nje dla­ke u ja­je­tu”, ka­ko re­če moj su­go­vor­nik? Ne, dra­gi moj S…., ni­je ovo ni­kak­vo za­no­vi­je­ta­nje” ili “tra­že­nje kru­ha iz­nad po­ga­če”, sve ovo je tek tra­že­nje druk­či­jeg, bo­ljeg i po­želj­ni­jeg ob­na­ša­nja vlas­ti u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.