Mi­la­no­vi­ća ni Plen­ko­vić ni­je pro­mi­je­nio

Ipak, či­ni se da ne­će­mo gle­da­ti re­pri­zu kam­pa­nje jer se “ća­to” ni­je dao is­pro­vo­ci­ra­ti. Što­vi­še, šef HDZ-a uz­vra­tio je da SDP ni­je ne­na­ro­dan!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Baš se Mi­la­no­vić na­šao di­je­li­ti vanj­sko­po­li­tič­ke lek­ci­je, na­kon što je lo­ša cr­ta nje­go­va ka­rak­te­ra vo­di­la na­šu vanj­sku po­li­ti­ku uvu­kav­ši nas u osob­ne ra­to­ve i dr­žav­nič­ke po­ra­ze. Bio je svad­lji­vac ko­ji ne zna sta­ti kad po­gri­je­ši, već sr­lja na šte­tu svih oko se­be. Sni­shod­lji­vi SDP ne­ma sna­ge obuz­da­ti fik­sa­ci­je svo­ga li­de­ra ko­ji bi opet vo­dio zem­lju kao svo­ju pr­ći­ju

Za Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ne­ma li­je­ka. Ni An­drej Plen­ko­vić ni­je ga pro­mi­je­nio. Opet sve svo­di na “ili mi ili oni”, sa­mo što je to sa­da “mi čis­to, oni špor­ko”. Prem­da je li­der je­di­ne stran­ke ko­ja, za­hva­lju­ju­ći neo­bjaš­nji­voj ig­no­ran­ci­ji me­di­ja, ta­ji od koga je i pod ko­jim uvje­ti­ma po­su­đi­va­la nov­ce za kam­pa­nju. Una­toč afe­ri Ma­di­son ko­ja je ot­kri­la in­ten­ziv­no pos­lo­va­nje nje­go­va pri­ja­te­lja s dr­ža­vom. Prem­da se ana­li­ti­ča­ri ču­de i ba­ha­tom pod­cje­nji­va­nju bi­ra­ča uvr­šta­va­njem afe­ra­ša Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­ne na iz­bor­nu lis­tu. Kao da je u na­šem iz­bor­nom sus­ta­vu važ­no miš­lje­nje bi­ra­ča i kao da su na­ši bi­ra­či sklo­ni re­zo­ni­ra­ti po op­ćim vri­jed­nos­nim prin­ci­pi­ma. Ina­če bi se pr­ve že­ne la­ni osve­ti­le “svo­ji­ma” za­okru­ži­va­njem že­na na pre­te­ži­to mu­škim iz­bor­nim lis­ta­ma. Zar bi Želj­ko Jo­va­no­vić na­kon svih afe­ra, ne­po­šti­va­nja Us­ta­va i za­ko­na osvo­jio ta­ko im­pre­si­van broj bi­ra­ča, ili Pe­đa Gr­bin ko­ji se dr­sko su­prot­stav­ljao vo­lji na­ro­da. Ipak, bar se za­sad ta­ko či­ni, ne­će­mo gle­da­ti re­pri­zu lanj­ske kam­pa­nje jer se “ća­to” ni­je dao is­pro­vo­ci­ra­ti. Što­vi­še, uz­vra­tio je da SDP ni­je ne­na­ro­dan! Mi­la­no­vi­ćev uli­čar­ski efek­tan za­dar- ski is­tup sa­mo nas je pod­sje­tio na nje­go­ve “slav­ne” da­ne kad je op­se­siv­no no­šen lo­šom stra­nom svo­je osob­nos­ti osra­mo­tio Hr­vat­sku i Eu­ro­pi po­ka­zao kak­vog pap­ka ima­mo za pre­mi­je­ra, kad je već taj uvred­ljiv iz­raz sam unio u po­li­tič­ki rječ­nik. A pre­ma unu­tra, po­ka­zao je ka­mo nas mo­že odves­ti net­ko ba­hat i inat­ljiv, tko si je umis­lio da je ve­li­ki li­der sa­mo zbog to­ga što ima moć da – umjes­to da se, iz­me­đu os­ta­lo­ga, dru­ži, za­tre­ba li i ne­se­lek­tiv­no, s ve­le­pos­la­ni­ci­ma – pre­mi­jer­sko vri­je­me tra­ti u omi­lje­nom res­to­ra­nu. Uos­ta­lom, baš i ni­je ne­ka dvoj­ba ako tre­ba bi­ra­ti iz­me­đu dvi­ju nez­re­lih di­plo­ma­ci­ja, jed­ne ko­ja je s “lex Per­ko­vić”, bez ob­zi­ra na mo­ti­ve, blo­ki­ra­la Hr­vat­sku, i dru­ge ko­ja pod krin­kom za­šti­te hr­vat­skih in­te­re­sa “zlob­no” blo­ki­ra Sr­bi­ju na pu­tu u EU. Baš se Mi­la­no­vić na­šao di­je­li­ti vanj­sko­po­li­tič­ke lek­ci­je, na­kon što je lo­ša cr­ta nje­go­va ka­rak­te­ra vo­di­la hr­vat­sku vanj­sku po­li­ti­ku, či­me nas je uvu­kao u svo­je osob­ne ra­to­ve i dr­žav­nič­ke po­ra­ze. Bi­lo je ta­ko s “tr­go­vin­skim ra­tom” sa Sr­bi­jom, a i sraz na­šeg “li­de­ra” s europ­skom “či­nov­ni­com” Vi­vi­ane Re­ding okon­čao se nes­lav­no za nje­gov ego. I bez ula­že­nja u po­vi­jes­no psi­ho­lo­gi- zi­ra­nje mo­ti­va ko­ji su vo­di­li Mi­la­no­vi­ća u slu­ča­ju “lex Per­ko­vić”, ta ga je afe­ra ne­po­vrat­no oz­na­či­la kao ne­po­šte­nog po­li­ti­ča­ra, ko­ji je za “svo­ju stvar” u sta­nju mu­lja­ti i pet­lja­ti i na šte­tu jav­nog do­bra. Pr­vo je tu­ma­čio ka­ko to ne ra­di zbog biv­ših ud­ba­ša, već da za­šti­ti bra­ni­te­lje od pro­go­na te­me­ljem europ­skog uhid­be­nog na­lo­ga zbog dje­la iz Do­mo­vin­skog ra­ta. Ali eto proš­le su tri go­di­ne i ni­je­dan bra­ni­telj ni­je pos­tao žr­tvom EUN-a. Za­tim je ape­li­rao na sa­mo­po­što­va­nje go­vo­re­ći da smo dr­ža­va, čla­ni­ca EU, a ne pti­čji re­zer­vat, te se u na­še ime ju­na­čio ka­ko ne­će do­zvo­li­ti da se Hr­vat­skom bri­še pod. Vi­vi­ane Re­ding po­bri­sa­la je nji­me pod, a nje­ga kao dr­č­nog li­de­ra ko­ji i s ve­le­pos­la­ni­ci­ma raz­go­va­ra vr­lo se­lek­tiv­no, pre­pus­ti­la je da se pre­pu­ca­va s glas­no­go­vor­ni­com Eu­rop­ske ko­mi­si­je u obos­tra­noj ni­ma­lo di­plo­mat­skoj po­le­mi­ci. Da­ka­ko, na kon­cu je bi­lo sve ka­ko je gos­po­đa Re­ding tra­ži­la. Me­đu­tim, inat­lji­vi Mi­la­no­vić i ta­da nas je uvje­ra­vao ka­ko se bo­rio za rav­no­prav­nost Hr­vat­ske u EU i ka­ko će tu bit­ku nastaviti “dru­gim sred­stvi­ma”, ali do kra­ja nje­go­va man­da­ta zem­lja nam je po pi­ta­nju EUN-a os­ta­la jed­na­ko ne­rav­no­prav­na kao što je i bi­la. Je­di­no što sa­da is­pa­da da bi onaj King Kong iz Mi­la­no­vi­će­ve pri­če mo­gao bi­ti, do­đe li do osu­de u Nje­mač­koj, sam on. Kad je na­kon sve­ga po­seg­nuo i za iz­mje­na­ma Us­ta­va ka­ko bi oprav­dao svo­ju ne­ra­zum­nu po­li­ti­ku iz­van bi­lo kak­ve kon­tro­le unutar SDP-a, okre­nu­la mu je ta­da le­đa čak i Ves­na Pu­sić. “Nje­gov” la­bu­rist Dra­gu­tin Le­sar tu je ini­ci­ja­ti­vu na­zvao SDP-ovim na­si­ljem nad pro­ce­du­rom i zas­tup­ni­ci­ma: “To je pa­nič­na rek­ci­ja na to što su ve­le­pos­la­ni­ci pri­je tri da­na pos­la­li jas­nu po­ru­ku da Za­kon o su­rad­nji u kaz­ne­nim stva­ri­ma s čla­ni­ca­ma EU pos­ta­je služ­be­ni pri­je­por”. I Mi­lo­rad Pu­po­vac mu je po­ru­čio da zem­lja ni­je u iz­van­red­nom sta­nju, a Be­us Ric­hem­ber­gh ka­ko ne­ma raz­lo­ga ta­ko re­agi­ra­ti na to što mu se po­ku­ša­va pri­li­je­pi­ti eti­ke­ta za­štit­ni­ka po­li­tič­kih ubo­ji­ca. Eto ka­kav je li­der bio Mi­la­no­vić i što zna­či kad on ka­že: “Ne­će­mo se po­na­šat pa­pač­ki i ku­ka­vič­ki kao ova Vla­da”. I pre­ma unu­tra i pre­ma van svad­lji­vac ko­ji ne zna sta­ti kad po­gri­je­ši, već sr­lja na šte­tu svih oko se­be. I sad bi ta­kav Mi­la­no­vić i sni­shod­lji­vi SDP, opus­to­šen od ka­dro­va po­put Da­vor­ka Vi­do­vi­ća i ko­ji sto­ga ne­ma sna­ge obuz­da­ti ba­ha­te fik­sa­ci­je svo­ga li­de­ra, tre­bao opet vo­di­ti zem­lju kao svo­ju pr­ći­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.